« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

A beat irodalom: Jack Kerouac magyarul
Haiku-betétek Jack Kerouac regényeiből

Poems
On the Road
The Dharma Bums

American Haikus
[Angolul a "haiku" egyes és többes száma ugyanaz. Kerouac "s" használata kivétel.]

 

Jack Kerouac (1922-1969)

AMERIKAI HAIKUK
[307 haiku angolul és magyarul. Az eredeti versek kezdő sorainak ábécérendjében.]

”In the United States … Kerouac … He's the only master of the haiku.”
„Az Egyesült Államokban … Kerouac … Ő az egyetlen mestere a haikunak.”

Allen Ginsberg (The Paris Review, 1966)

 


Terebess Gábor fordításai:
. Terebess Gábor korábbi fordításaival: Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 145-153. oldal

 

2 traveling salesmen
passing each other
On a Western road

2 utazó ügynök
megelőzi egymást
A nyugati úton

*

A balloon caught
in the tree—dusk
In Central Park zoo

Léggömb akadt
fönn a fán – szürkül
A Central Park-i Állatkert

*

A black bull
and a white bird
Standing together on the shore

Fekete bika
és fehér madár
Együttállás a parton

*

A big fat flake
of snow
Falling all alone

Hull a nagy kövér
hópehely
Egyes-egyedül

*

A bird on
the branch out there
—I waved

Madár
az ágon odakinn
– Leintettem

*

After a year and a half
finally saw the rat
Big and fat

Másfél év után
végre megláttam a patkányt
Nagy és kövér

*

After supper
on crossed paws,
The cat meditates

Vacsora után
keresztbetett manccsal,
Meditál a macska

*

After the shower,
among the drenched roses,
the bird thrashing in the bath

Elállt a zápor,
ázott rózsák közt,
madár csapdos a tócsában

*

After the shower
my cat meowing
on the porch

Csitult a zápor
macskám nyávog
a tornácon

*

Ah who cares?
I'll do what I want—
Roll another joint

Ah kit érdekel?
teszem amit csak akarok –
Sodorj még egy spanglit

*

All day long wearing
a hat that wasn't
On my head

Naphosszat hordtam
egy kalapot ám
A fejemen se volt

*

All the insects ceased
in honor
Of the moon

Minden rovar elhallgatott
tiszteletből
A hold iránt

*

All these sages
Sleep
with their mouths open

Ezek a bölcsek mind
Alszanak
tátott szájjal

*

Alone, in old
clothes, sipping wine
Beneath the moon

Magamban, viseltes
ruhában, bort kortyolok
A hold alatt

*

A long island
in the sky
The Milky Way

Hosszú sziget
az égen
A Tejút

*

America: fishing licenses
the license
To meditate

Amerika: horgászigazolvány
meditációs
Igazolvány

*

A million acres
of Bo-trees
And not one Buddha

Egy millió hektár
bódhi-fa erdő
És sehol egy Buddha

*

Among the nervous birds
the morning dove
Nibbles quietly

Ideges madarak közt
a reggeli gerle
Higgadtan csipeget

*

A mother & son
just took a shortcut
Thru my yard

Anya és fia
keresztülvágtak
Kertemen

*

Ancient ancient world
—tight skirts
By the new car

Ősi ősi világ
– feszes szoknyák
Az új kocsi körül

*

Answered a letter
and took a hot bath
—Spring rain

Válaszoltam egy levélre
és forró fürdőt vettem
– Tavaszi eső

*

A quiet Autumn night
and these fools
Are starting to argue

Nyugodt őszi éj
ezek a bolondok meg
Most kezdenek vitatkozni

*

A raindrop from
the roof
Fell in my beer

Esőcsepp
a tetőről
Sörömbe csöppent

*

Arms folded
to the moon,
Among the cows

Összefont karral
nézem a holdat,
Köröttem tehenek

*

A spring mosquito
dont even know
How to bite!

Tavaszi szúnyog
azt se tudja
Hogy kell csípni!

*

As the cool evenings
make themselves felt,
Smoke from suburban chimneys

Amint a hűs esték
érződnek, füstölnek
A külvárosi kémények

*

Asking Albert Saijo
for a haiku,
He said nothing

Albert Saijo-tól
kértem egy haikut,
Meg se mukkant

*

A stump with sawdust
—a place
To meditate

Fűrészporos tuskó
– jó hely
Meditálni

*

A turtle sailing along
on a log,
Head up

Teknős úszik el
egy farönkön,
Fenn hordja a fejét

*

Autumn eve—my
mother playing old
Love songs on the piano

Őszi este – anyám
régi szerelmes dalokat
Játszik a zongorán

*

Autumn night
Salvation Army sign
On a cold brick building

Őszi éjszaka
Üdvhadsereg táblája
Rideg téglaépületen

*

Autumn night stove
—I've never been
on a farm before.

Őszi éjjel kályha ég
– sose jártam
még farmon.

*

A whole pussywillow
over there,
Unblown

Amott egy fűz
minden ízében,
Rezdületlen

*

Bach through an open
dawn window—
the birds are silent

Bach szól tátongó
hajnali ablakból –
hallgatnak a madarak

*

Barefoot by the sea,
stopping to scratch one ankle
With one toe

Mezítláb a tengerparton,
megálltam vakarózni: egy bokát
Egy lábujjal

*

Barley soup in Scotland
in November—
Misery everywhere

Árpaleves Skóciában
novembertájt –
Nyomor mindenütt

*

Bee, why are you
staring at me?
I'm not a flower!

Méhecske, miért
bámulsz rám?
Nem vagyok virág!

*

Beautiful young girls running
up the library steps
With shorts on

Széplányok szaladnak
fel a könyvtár lépcsőn
Sortban

*

Beautiful summer night
gorgeous as the robes
Of Jesus

Gyönyörű nyáréj
pazar akár a palást
Jézuson

*

Birds chirp
fog
Bugs the gate

Madár csiripel
köd
Buzerálja a kaput

*

Birds flew
Over the shack
Rejoicing

Örömest
Szárnyalnak viskóm felett
A madarak

*

Birds singing
in the dark
In the rainy dawn

Madarak dalolnak
a sötétben
Esők hajnalán

*

Bird suddenly quiet
on his branch—his
Wife glancing at him

Madár az ágán
hirtelen elhallgat – tojó
Párja rápillant

*

Bird was gone
and distance grew
Immensely white

Elszállt a madár
és határtalan fehérré
lesz messzesége

*

Blizzard in the suburbs
—the mailman
And the poet walking

Hóvihar a kertvárosban
– a postás
És a költő kutyagol

*

Blizzard in the suburbs
—old man driving slowly
To the store 3 blocks

Hóvihar a kertvárosban
– lassan hajtó öregember
3 saroknyira a bolt

*

Blizzard's just started
all that bread scattered,
And just one bird

Hóvihar kerekedett
az a sok szétszórt morzsa,
És csak egy madár

*

Blowing in an afternoon wind,
on a white fence,
A cobweb

Délután szél fújt,
a fehér kerítésre,
Pókhálót

*

Bluejay drinking at my
saucer of milk,
Throwing his head back

Kék szajkó szürcsöl
tejes tálamból,
Hátraveti fejét

*

Brighter than the night,
my barn roof
Of snow

Éjszakánál fényesebb,
pajtám teteje
Havasan

*

Buddha laughing
on Mt. Lanka!
Like Jimmy Durante!

Buddha nevet
Lanka hegyén!
Akár Jimmy Durante!

*

Buddhas in moonlight
—Mosquito bite
thru hole in my shirt

Buddhák holdfényben
– Csíp a szúnyog
ingem lyukán át

*

Buds in the snow
- the deadly fight
between two birds

Rügyek a hóban
– halálos harc
két madár közt

*

Came down from my
ivory tower
And found no world

Lejöttem
az elefántcsonttoronyból
És nem találom a világot

*

Cat eating fish heads
—All those eyes
In the starlight

Halfejet fal a macska
– Azok a szemek
Csillagfényben

*

Catfish fighting for his life,
and winning,
Splashing us all

Harcsa küzd az életéért,
és győz,
Mindőnket lefröcsköl

*

Cat gone 24 hours
—A piece of his hair
Waving on the door

24 órája ment el a macska
– Szőrcsomója
Integet az ajtófélfán

*

Christ on the Cross crying
—his mother missed
Her October porridge

Krisztus sír a keresztfán
– anyja nélkülözi
Októberi zabkásáját

*

Churchbells ringing in town
—The caterpillar
In the grass

Harang kondul a városban
– Hernyó
A fűben

*

Close your eyes—
Landlord knocking
On the back door

Hunyd be a szemed –
Háziúr dörömböl
A hátsó kapun

*

Closing the book,
rubbing my eyes—
The sleepy August dawn

Becsukom a könyvet,
dörzsölöm a szemem –
Álmos augusztusi hajnal

*

Cloudy autumn nite
—cold water drips
in the sink.

Felhős augusztus éj
– hideg víz csöpög
a csapból.

*

Coffee beans!
—Methinks I smell
The Canaries!

Kávébab!
– Azt hiszem érzem
A Kanári-szigeteket!

*

Cold crisp October morning
—the cats fighting
In the weeds

Metsző októberi reggel
– macskák marakodnak
A gazosban

*

Cold gray tufts
of winter grass
Under the stars

Hideg szürke tincsek
téli fű
A csillagok alatt

*

Coming from the West,
covering the moon,
Clouds—not a sound

Nyugatról jönnek,
a holdat takaró
Felhők – nesztelen

*

Cool breezy morning
—the cat is rolling
On his back

Hűs szellő reggel
– kandúr hentereg
A hátán

*

Cool sunny autumn day,
I'll mow the lawn
one last time

Hűvös derűs őszi nap,
lenyírom a füvet
utoljára

*

Crisp wind
My tired limbs
Relaxed before the coals

Éles szél
Fáradt tagjaim
Lazulnak a szénparázsnál

*

Crossing the football field,
coming home from work,
The lonely businessman

Futballpályán át,
munkából jön haza,
Magányos üzletember

*

Dawn, a falling star
—A dewdrop lands
On my head!

Hajnali hullócsillag
– Egy harmatcsepp landol
A fejemen!

*

Dawn—crows cawing,
ducks quack quacking,
Kitchen windows lighting

Pirkad – varjak kárognak
kacsák háp-hápognak
Konyhaablakok gyúlnak

*

Dawn—the tomcat
hurrying home
With his tail down

Virrad – a kandúr
hazasomfordál
Behúzott farokkal

*

Desk cluttered
with mail—
My mind is quiet

Az íróasztal roskad
a postától -
Megnyugodtam

*

Drinking wine
—the Queen of Greece
on a postage stamp

Borozgatás
– a görög királynővel
postabélyegen

*

Drizzle—
Midnight pine,
I sit dry

Szemerkél –
Éjfélkor fenyő alá
ülök száradni

*

Drunk as a hoot owl
writing letters
By thunderstorm

Részegen mint a csap
levelet írok
Zivatar alatt

*

Dusk in the holy
woods—
Dust on my window

Szürkül a szent
erdőben –
Koszos az ablakom

*

Dusk - the bird
on the fence
A contemporary of mine

Szürkül – madár
a kerítésen
Kortársak vagyunk

*

Early morning gentle rain,
two big bumblebees
Humming at their work

Kora reggel eső szitál,
két nagy poszméh
Dudorászik munka közben

*

Early morning with the
happy dogs—
I forgot the Path

Kora reggel
boldog kutyákkal –
Feledtem az Ösvényt

*

Early morning yellow flowers
—Thinking about
The drunkards of Mexico

Hajnali sárga virágok
– Gondolok
A mexikói részegekre

*

Empty baseball field
—A robin,
Hops along the bench

Üres baseball-pálya
– Egy rigó,
Végigugrálja a padot

*

Evening coming—
The office girl
unloosing her scarf

Esteledik –
Az irodista lány
lazít kendőjén

*

Every cat in Kyoto
can see through the fog

Kiotóban minden macska
átlát a ködön

*

Fighting over a peach
stone, bluejays
In the bushes

Harc egy őszibarack-
magért, kék szajkók
A bokorban

*

First December cold
wave—not even
One cricket

Decemberi első
hideghullám – egy árva
Tücsök sincs

*

First frost dropped
all leaves
Last night—leafsmoke

Első fagy tarolt
minden lombot
Tegnap este – avarfüst

*

Following each other,
my cats stop
When it thunders

Egymás sarkában,
macskáim lecövekelnek
A mennydörgésre

*

Four bluejays quiet
in the afternoon tree,
Occasionally scratching

Négy kék szajkó hallgat
délután a fán,
Olykor vakaróznak

*

Free as a pine
goofing
For the wind

Fesztelenül beáll
mint fenyő
A szélnek

*

Front hooves spread,
the mule scratches his
Neck along a log

Mellső patái terpeszben,
az öszvér megvakarja
Nyakát egy farönkön

*

Frozen
in the birdbath,
A leaf

Madárfürdőbe
fagyott,
Egy falevél

*

Full moon—
Pine tree—
Old house

Telihold –
Fenyőfa –
Régi ház

*

Girl trapped beneath the
steering wheel, beautiful
As the Dalai Lama's dream

Volán alá szorult
lány, szép
Mint a dalai láma álma

*

Giving an apple
to the mule, the big lips
Taking hold

Adok almát
az öszvérnek, nagy ajka
Közé fogja

*

Glow worm sleeping
on this flower,
Your light's on!

Mécsbogár alszik
a virágon,
Ég a lámpád!

*

God's dream,
It's only
A dream

Isten álma
Pusztán
Álom

*

Grain Elevators on
Saturday waiting for
The farmers to come home

Gabonatározók
várják szombaton
Haza a farmert

*

Grain elevators, waiting
for the road
To approach them

Gabonatározók, várják
az utat
Érjen már oda

*

Gray day—
the blue spruce
Is green

Szürke nap –
az ezüstfenyő
Zöldell

*

Gray spring rain
—I never clipped
My hedges

Szürke tavaszi eső
– Sose nyírtam
A sövényt

*

Greyhound bus,
flowing all night,
Virginia

Greyhound-busz,
fut éjhosszat,
Virginia

*

Gull sailing
in the saffron sky—
The Holy Ghost wanted it

Sirály siklik
sáfrány égen –
A Szentlélek óhaja

*

Haiku my eyes!
my mother is calling!

Szememben haiku!
hív az anyám!

*

Halloween colors
orange and black
On a summer butterfly

Halloween színei
narancs és fekete
Egy nyári pillangón

*

Here comes
My dragon—
goodbye!

Megjött
A sárkányom –
viszlát!

*

Here comes the nightly
moth, to his nightly
Death, at my lamp

Itt jön az éjjeli
pille, éjjeli
Hullának, lámpámhoz

*

Her yellow dolls bowing
on the shelf—
My dead step grandmother

Elsárgult babái nyeklenek
a polcon –
Holt mostoha nagyanyám

*

Highest perfect fool—
the wisdom
Of the two-legged rat

Legnagyobb baromság –
a kétlábú patkány
Bölcsessége

*

Hitch hiked a thousand
miles and brought
You wine

Ezer mérföldet
stoppolt és hozott
Neked bort

*

Holding up my purring
cat to the moon,
I sighed

A holdig tartottam
doromboló macskám,
Felsóhajtottam

*

Holy sleep
—Hanshan
Was right

Szentséges alvás
– Han-shan
Igazat szólt

*

Horse waving his tail
in a field of clover
At sundown

Csapkod farkával a ló
lóhere mezőn
Napnyugtakor

*

Hot coffee
and a cigarette—
why zazen?

Forró kávé
és egy cigaretta –
a zazen minek?

*

Hot tea, in the cold
moonlit snow—
a burp

Forró tea, a hideg
holdvilágos hóban –
böffentek

*

How many cats they need
around here
For any orgy?

Hány macska kell
ide
Bármi orgiához?

*

How that butterfly'll wake up
When someone
Bongs that bell!

Hogy ébred fel ama lepke
Ha valaki
Megkongatja a harangot!

Vö. Josza Buszon (1716-1784) haikujával:
The butterfly / Resting upon the temple bell, / Asleep. (trans. R.H. Blyth, Haiku , Vol. 2: Spring, Hokuseido, 1950, p. 258.)
néma harangon / álomba szenderült / egy pillangó (Terebess Gábor ford.)

*

Huge knot in the
Redwood tree
Looking like Zeus' face

Óriási göcs a
Mamutfenyőn
Mint Zeusz arca

*

I called Hanshan
in the fog—
Silence, it said

Han-sant hívtam
a ködben –
Csend, a válasz

*

I called Hanshan
in the mountains
—there was no answer

Han-sant hívtam
a hegyekből
– felelet sehol

*

I drink my tea
and say
Hm hm

Iszom a teám
és hümmögök
Hm hm

*

If I go out now,
my paws
will get wet

Ha most kimegyek,
mancsom
elázik

*

Ignoring my bread,
the bird peeking
In the grass

Kenyérmorzsám helyett,
a fű felé pislant
A madár

*

I'm so mad
I could bite
The montaintops

Olyan dühös vagyok
leharapnám
A hegyek fejét

*

In Autumn Geronimo
weeps—no pony
With a blanket

Ősszel Geronimo
elsírja magát – a pónikon
Nincs lópokróc

*

In enormous blizzard
burying everything
My cat's out mating

Hatalmas hóvihar
betemet mindent
Macskám kint bagzik

*

In enormous blizzard
burying everything -
My cat turned back

Hatalmas hóvihar
betemet mindent
Macskám visszafordult

*

In London-town cats
can sleep
In the butcher's doorway.

Londonban a macskák
alhatnak
A mészáros küszöbén.

*

In my medicine cabinet
the winter fly
Has died of old age

Gyógyszer szekrényemben
végelgyengült
Egy téli légy

*

In the desert sun
in Arizona,
A yellow railroad caboose

Sivatagi napfényben
Arizonában,
Sárga fékezővagon

*

In the late afternoon
peaks, I see
The hope

A késő délutáni
csúcsokon, látom
Megcsillant a remény

*

In the middle of
the corn, a new
Car slithering

Kukoricatábla
közepén, egy új
Autó siklik

*

In the morning frost
the cats
Stepped slowly

Reggeli fagyban
a macskák
Csak cammognak

*

In the quiet house,
my mother's
Moaning yawns

A csendes házban,
anyám
Jajongva ásítozik

*

In the sun
the butterfly wings
Like a church window

Napsütésben
a pillangó szárnya
Akár a katedrálüveg

*

Iowa clouds
following each other
Into Eternity

Iowai felhők
egymás után vonulnak
Az öröklétbe

*

I said a joke
under the stars
—No laughter

Meséltem egy viccet
a csillagos ég alatt
– Nem volt nevetés

*

I should have scratched
that spot before
I started to sleep

Megvakarhattam volna
azt a pontot mielőtt
Elalszom

*

I've turned up
the lamp again
—The sleeping moth

A villanyt
felgyújtom újra
– A pille csak alszik

*

I went in the woods
to meditate—
It was too cold

Elmentem az erdőbe
meditálni –
Túl hideg volt

*

I woke up
—two flies were boffing
On my forehead

Arra ébredtem
– két légy toszik
a homlokomon

*

Jack reads his book
aloud at nite
—the stars come out.

Jack felolvassa könyvét
éjszaka
– előbújnak a csillagok.

*

Juju [=juzu] beads on the
Zen manual—
My knees are cold

Dzsudzu-füzér
a zen könyvön –
Fázik a térdem

*

June—the snow
of blossoms
On the ground

Június – hó
virágsziromból
A földön

*

Just woke up
—afternoon pines
Playing the wind

Most ébredtem
– délutáni fenyők
Játsszák a szelet

*

Kneedeep in the
blizzard, the ancient
Misery of the cat

Térdükig érő
hófúvásban, ősi
Macskanyomor

*

Late afternoon—
my bare back's
Cold

Késő délután –
csupasz hátam
Beleborzong

*

Late afternoon—
the lake sparkle
Blinds me

Késő délután –
sziporkázik a tó
Elvakít

*

Late afternoon—
the mop is drying
On the rock

Késő délután –
felmosóm kinn szárad
A sziklán

*

Late moon rising
—Frost
On the grass

Későn kel a hold
– Deres már
A gyep

*

Leaf dropping straight
In the windless midnight:
The dream of change

Egyenest hull a levél
szélcsendes éjjel:
Változásról álmodom

*

Leaves falling everywhere
in the November
Midnight moonshine

Mindenütt hull a levél
november
Éjjel holdvilágnál

*

Leaves skittering on
the tin roof
—August fog in Big Sur

Levelek kacsáznak
a bádogtetőn
– Párás augusztus Big Sur-ben

*

Lilacs at dusk
—one petal
fell

Orgona alkonyatkor
– egy szál szirma
lehullt

*

Listen to the birds sing!
All the little birds
Will die!

Halld a madárdalt!
Minden kismadár
Meghal!

*

Little frogs screaming
in the ditch
At nightfall

Kisbékák sipongnak
az árokban
Napszálltakor

*

Lonely brickwalls in Detroit
Sunday afternoon
piss call

Kihalt téglafalak Detroitban
hugyozni hívnak
vasárnap délután

*

Looking for my cat
in the weeds,
I found a butterfly

Macskámat kerestem
a gizgazban,
Találtam egy lepkét

*

Looking up to see
the airplane
I only saw the TV aerial

Felnézek hogy lássam
a repülőgépet
Csak TV-antennát látok

*

Loves his own belly
The way I love my life,
The white cat

Saját hasát úgy szereti
Mint én az életemet,
A fehér macska

*

Made hot cocoa
at night,
Sang by woodfire

Forró kakaót főztem
éjszaka,
Nótáztam a tábortűznél

*

Mao Tse Tung has taken
too many Siberian sacred
Mushrooms in Autumn

Mao Ce-tung túl sok
szibériai szent
Gombát evett ősszel

*

May grass—
Nothing much
To do

Májusi fű –
Nem sokat
Tehetsz

*

Mayonnaise—
mayonnaise comes in cans
Down the river

Majonéz –
majonézkonzervben jön
Le a folyón

*

Mémère says: "Planets are
far apart so people
Can't bother each other."

Nagyi mondja: „A bolygók
messze elkerülik egymást
nehogy a népek ütközzenek.”

*

Me, my pipe,
my folded legs—
Far from Buddha

Én, a pipám,
összefont lábam –
Messze nem Buddha

*

Mild spring night—
a teenage girl said
"Good evening" in the dark

Enyhe tavaszéjszaka –
egy tinédzser lány azt mondta
„Jó estét" a sötétben

*

Missing a kick
at the icebox door
It closed anyway

Mellérúgtam
a hűtőajtónak
Becsukódott úgyis

*

Mists blew by, I
Closed my eyes,—
Stove did the talking

Ködszitálás,
Behunytam a szemem, –
Hadd szóljon a kályha

*

Moon in the
bird bath—
One star too

Hold a
madárfürdőben –
Egy csillag is

*

Morning meadow—
Catching my eye,
On weed

Reggeli rét –
Kiszúrja szemem
A gyom

*

Moth sleeping
on the newly plastered wall
—the spring rain

Pillék alszanak
az újonnan vakolt falon
– a tavaszi eső

*

My corncub pipe
hot from
the sun

Kukoricacsutka pipám
forró
a naptól

*

My hand,
A thing with hairs,
rising and falling with my belly

Kezem,
Szőrösen,
emelkedik és süllyed a hasamon

*

My hands on my lap
June night,
Full moon

Ölbetett kézzel
június éjjel,
Telihold

*

My Japanese blinds
are down—
I'm reading about Ethiopia

Japán rolóm
leeresztve –
Etiópiáról olvasok

*

My rumpled couch
—The lady's voice
Next door

Gyűrt heverőm
– A szomszédasszony
Hangját hallom

*

My rose arbor knows more
about June
Than it'll know about winter

Rózsalugasom többet tud
június táján
Mint télen fog tudni

*

My pipe unlit
beside the Diamond
Sutra—What to think?

Pipámban nem gyúl
fény a Gyémánt-szútra
mellett – Mire véled?

*

New neighbors
—light
In the old house

Új szomszédok
– világosság
A régi házban

*

Nightfall,
boy smashing dandelions
with a stick

Napszállta,
srác a pitypangokat
bottal veri tönkre

*

Nightfall—too dark
to read the page,
Too cold

Bealkonyult – túl sötét van
olvasgatni,
Túl hideg

*

No telegram today
—Only more
Leaves fell

Ma sincs távirat
– De egyre több
Falevél hull

*

Nodding against the wall,
the flowers
Sneeze

Falnak támaszkodnak
a virágok,
Tüsszögnek

*

Nose hairs in the moon
—My ass
Is cold

Orrszőrök a holdban
– A valagam
Felfázik

*

November—how nasal
the drunken
Conductor's call

November – fura
orrhangon szól
A részeg kalauz

*

November the seventh
The last
Faint cricket

November hetedike
Az utolsó
Bágyadt tücsök

*

Oh another weekend's
started—people squeaking
On U-turning tires

Ó egy újabb hétvége
jön – sikongatnak a népek
Autógumi hintákon

*

Oh I could drink up
The whole Yellow River
In my love for Li Po!

Ó kihörpinteném
A Sárga-folyót fenékig
Li Taj-po iránti szeretetből!

*

Old man dying in a room—
Groan
At five o'clock

Öregember haldoklik a szobában –
Felnyög
Öt órakor

*

One drop from
the blue spruce—
two more drops

Egy csepp
az ezüstfenyőről –
még két csepp

*

One foot on the bar
of soap,
The Bluejay peeking

Féllábbal egy darab
szappanon,
A kék szajkó sandít

*

On the sidewalk
A dead baby bird
For the ants

Gyalogjárdán
Döglött madárfióka
A hangyáké

*

OO a continent
in a birdbath—
April full moon

Óó egy kontinens
a madárfürdőben –
Áprilisi telihold

*

Peeking at the moon
in January, Bodhisattva
Takes a secret piss

Holdat kukkol
januárban, a bódhiszattva
Titkon pisálni megy

*

Pink petals on
gnarly Japanese twigs
In rain

Rózsaszín szirom fakad
bütykös japán ágon
Esőben

*

Playing basketball
—the lady next door
Watching again

Kosárlabdázom
– a szomszédasszony
Megint nézi

*

Poor gentle flesh—
there is
No answer

Szegény gyarló hús –
nincs rá
Válasz

*

Quiet moonlit night—
Neighbor boy studying
By telescope;—"Ooo!"

Nyugodt holdvilágos éj –
Szomszéd diák
Távcsővel; - „Óóó!”

*

Rain in North Caroline
—the saints
Are still meditating

Esik Észak-Karolinában
– a szentek
Most is meditálnak

*

Rainy night
—I put on
My pajamas

Esős éjszaka
– felöltöm
A pizsamám

*

Reading my notes—
The fly stepping from
The page to the finger

Jegyzeteim olvasom
Légy a lapról
Átugrik ujjamra

*

Red roses, white
clouds, blue sky,
In my birdbath

Piros rózsák, fehér
felhők, kék ég,
Madárfürdőmben

*

Resting watchfully, the cat
and the squirrel
Share the afternoon

Éberen pihennek, macska
és mókus
Közös a délutánjuk

*

Rock rosed—behind the Casbah
—the sun has disappearing act

Sivatagi rózsa – a kaszba mögött
– a nap eltűnési műsora

*

Run over my lawnmower,
waiting for me to leave,
The frog

Átugrál a fűnyírón,
várja hogy elmenjek,
A béka

*

Samsara in the morning
—puppy yipping,
Hot motor steaming

Szamszára reggel
– kölyökkutya csahol
Forró motor gőzölög

*

Second thundershower
over—the sun
Is still high

Második zivatar is
elállt – a nap
Magasan jár még

*

September raindrops
from my roof—
Soon icicles

Szeptemberi esőcseppek
a tetőmről –
Hamar jégcsapok

*

Seven birds in a tree,
looking
In every direction

Hét madár a fán,
néznek
Mindenfelé

*

Shall I say no?
—fly rubbing
its back legs

Mondjak nemet?
– légy dörzsöli
hátsó lábait

*

Ship paint
on
An old T-shirt

Csónak-festék
nyoma
Egy régi trikón

*

Sitting Bull adjust
his girdle: the smell
Of smoking fish

Ülő Bika igazít
ővzsinórján: szaglik
A füstölt haltól

*

Silent pipe—
peace and quiet
In my heart

Csendes pipázás –
béke és nyugalom
A szívemben

*

Sitting in the sun,
no bugs yet—
Yellow clover

Ülök a napon,
még nincs bogár –
Sárga lóhere

*

Sleeping on my desk
head on the sutras,
my cat

Asztalomon alszik
fejét szútrákra hajtja,
a macskám

*

Snap your finger
stop the world!
—Rain falls harder

Csettints csak
állítsd meg a világot
– Az eső rázendít

*

Snow in my shoe
Abandoned
Sparrow's nest

Cipőmbe hó ment
Elhagyott
Verébfészek

*

Snow on the grape
arbor—the little
dead raisins

Hó a szőlő
lugason – holt
aszú szemek

*

Spring day—
in my mind
Nothing

Tavaszi nap –
nem nyomja a lelkem
Semmi

*

Spring evening—
hobo with hard on
Like bamboo

Tavaszeste –
a hobónak feláll
Mint a cövek

*

Spring evening—
the two
Eighteen year old sisters

Tavaszi este –
két nővér
Tizennyolc évesek

*

Spring moon
on 2nd Avenue
—girl in white coat

Tavaszi hold
a Második sugárúton
– fehér kabátos lány

*

Spring night—
a leaf falling
From my chimney

Tavaszéj –
levelet hullajt
A kéményem

*

Spring night
the silence
Of the stars

Tavaszéj
a csillagok
Csendje

*

Spring night—the sound
of the cat
Chewing fish heads

Tavaszéjszaka – macska
csámcsog
Halfejet rág

*

Stare intently
at my candle
—Pool of wax

Erősen nézem
a gyertyalángot
– Viasztócsa

*

Staring at each other,
Squirrel in the branch,
Cat in the grass

Egymásra mered,
Mókus fenn a fán,
Macska lenn a fűben

*

Summer afternoon—
impatiently chewing
The jasmine leaf

Nyári délután –
feldúltan rágcsálok
Egy jázminlevelet

*

Summer night—
I put out
The empty milk bottle

Nyáréjszaka –
kiteszem
Az üres tejesüveget

*

Summer night—
the kitten playing
With the Zen calendar

Nyáréj –
kiscica játszik
A zen kalendáriummal

*

Sunday in a bar
in Woodland Calif.
—One noon beer

Vasárnap a kocsmában
Woodland, Calif.
– Egy pofa sör délben

*

Sunday—
the sky is blue,
The flowers are red

Vasárnap –
az ég kék,
A virág piros

*

Sunny day—bird tracks
& cat tracks
In the snow

Verőfény – madár nyoma
és macska nyoma
A hóban

*

Take up a cup of water
from the ocean
And there I am

Végy egy pohár vizet
az óceánból
És én benne vagyok

*

That's an unencouraging sign,
the fish store
is closed

Nem éppen biztató jel,
a halaskofa
bezárt

*

The Angel's hair
trailed on my chin
Like a cobweb

Angyalhaj szála
ragadt államra
Mint pókháló

*

The ant struggles escaping
from the web—
The spider's non-comment

Hangya viaskodik
a hálóban –
A pók no komment -je

*

The barking dog—
Kill him
With a bicycle wheel

Csahos kutya –
Meg tudnám ölni
Egy biciklikerékkel

*

The barn, swimming
in a sea
Of windblown leaves

A csűr, szélfútta
levelek tengerében
Hajózik

*

The bird's still on top
of that tree,
High above the fog

A madár még
a fa tetején ül,
Jócskán a köd felett

*

The birds
surprise me
On all sides

Madarak
lepnek meg
Minden oldalról

*

The book
stands all by itself
on the shelf

A könyv
magában megáll
a polcon

*

The bottoms of my shoes
are clean
From walking in the rain

Cipőtalpam
megtisztult –
Esőben sétáltam

*

The carpenter of spring
the Zen
of hammer and nail

Ácsmester tavasszal
zen művész
kalapáccsal és szöggel

*

The crickets—crying
for rain—
Again?

Tücskök – esőért
kiáltanak –
Megint?

*

The dog yawned
and almost swallowed
My Dharma

Ásított a kutya
és majd lenyelte
A dharmám

*

The dregs of my coffee
Glisten
In the morning light

Kávém zacca
Megcsillan
A reggeli fényben

*

The earth winked
at me—right
In the john

A föld kacsintott
rám – pont
a klotyón

*

The falling snow—
The hissing radiators—
The bride out there

Hull a hó –
Pisszegnek a radiátorok –
Kint a fiatalasszony

*

The flies on the porch
and the fog on the peaks
Are so sad

Legyek a tornácon
és köd a csúcsokon
Milyen szomorúak

*

The flowers don't seem
to mind
the stupid May sunshine

A virágok úgy tűnik
nem bánják
a bolond májusi napsütést

*

The fly, just as
lonesome as I am
In this empty house

A légy, éppoly
magányos mint én
Az üres házban

*

The full moon—
the cat gone—
My sleeping mother

Telihold –
a macska sincs itt –
Anyám alszik

*

The Golden Gate
creaks
With sunset rust

Golden Gate híd
csikorog
Napnyugta-rozsdás

*

The leaves, fighting
the empty sky—
No clouds helping

Levelek, küszködnek
az üres éggel –
Felhő sem segít

*

THE LIGHT BULB
SUDDENLY WENT OUT—
STOPPED READING

A VILLANYKÖRTE
KIALUDT HIRTELEN –
TÖBBÉ NEM OLVASOK

*

The little sparrow on the eave drainpipe
My heart flutters

Verébfióka az ereszcsatornán
Verdes a szívem

*

The little white cat
Walks in the grass
With his tail up in the air

Fehér kismacska
Oson a fűben
Farka égnek áll

*

The little worm
lowers itself from the roof
By a self shat thread

Egy kis féreg
ereszkedik a tetőről
Maga szarta szálon

*

The mansion of
the moon
Has hidden faces

A hold
udvarháza
Arcokat rejt

*

The mist in front
of the morning mountains
—late Autumn

Pára takarja
reggel a hegyeket
– késő ősz

*

The moon had
a cat's mustache,
For a second

A holdnak
macskabajsza lett
Egy villanatra

*

The moon
is a
Blind lemon

A hold
egy
Vak citrom

*

The moon is white—
the lamps are
Yellow

A hold fehér –
a lámpák
Sárgák

*

The moon,
the falling star
—Look elsewhere

A hold,
a hulló csillag
– Inkább nézz félre

*

The new moon
is the toe nail
Of God

Az újhold
Isten lába
Körme

*

The postman is late
—The toilet window
Is shining

Késik a postás
– A WC-ablak
Fényeskedik

*

The raindrops have plenty
of personality—
Each one

Az esőcseppeknek bőven
van személyiségük –
Mindegyiknek

*

The rain has filled
the birdbath
Again, almost

Az eső teletöltötte
a madárfürdőt
Megint, majdnem

*

There's no Buddha
because
There's no me

Nincs Buddha
mert
Nincs én

*

There's nothing there
because
I dont care

Nincs ott semmi
mert
Teszek rá

*

The sky is still empty,
the rose is still
On the typewriter keys

Az ég még üres
a rózsa még
Az írógép billentyűn

*

The son packs
quietly as the
Mother sleeps

A fiú halkan
összepakol míg
Anyja alszik

*

The stars are racing
real fast
Through the clouds

Csillagok versenyfutása
mily sebes
A felhőkön át

*

The summer chair
rocking by itself
In the blizzard

A kerti szék
magától hintázik
A hófúvásban

*

The taste
of rain—
Why kneel?

Az eső
íze
– Miért térdepelek?

*

The train speeding
thru emptiness
—I was a trainman

Ürességen át
gyorsul a vonat
– Voltam vasutas

*

The tree looks
like a dog
Barking at Heaven

A fát
kutyának látom
Ugat a mennyekre

*

The windmills of
Oklahoma look
In every direction

Oklahoma malmai
néznek a szélrózsa
Minden irányába

*

This July evening,
A large frog
On my doorsill

Ma július este,
Jókora béka
Van a küszöbömön

*

Train on the horizon—
my window
rattles

Vonat a láthatáron –
ablakom
zörgeti

*

Trees cant reach
for a glass
Of water

A fa nem nyúlhat
egy pohár
Vízért se

*

Tuesday—one more
drop of rain
From my roof

Kedd – még egy
csepp eső
A tetőmről

*

Useless! useless!
—heavy rain driving
Into the sea

Mihaszna! mihaszna!
– felhőszakadás
Esőzi a tengert

*

Walking along the night beach,
—Military music
On the boulevard.

Éjjel a parton sétálok,
– Katonazenekar játszik
A bulváron.

*

Walking down the road
with dog—
a crushed snake.

Úttesten sétáltatom
a kutyát –
egy szétzúzott kígyó.

*

Walking on the water wasn't
Built in a day

A vízenjárás sem
egy nap alatt épült

*

Worm is looking
at the moon,
Waiting for me

Kukac bámulja
a holdat,
Engem vár

*

Wash hung out
by moonlight
—Friday night

Kint lóg a mosás
holdfényben
– Péntek éjjel

*

Waiting for the leaves
to fall;—
There goes one!

Várom a levelek
hullását; –
Ott megy egy!

*

Water in the birdbath
—a film of ice
On the moon

Víz a madárfürdőben
– jéghártyás
A hold

*

Well here I am,
2 PM—
What day is it?

Hát itt vagyok,
délután kettõ –
Milyen nap van ma?

*

What is a rainbow,
Lord?—a hoop
For the lowly

Mi a szivárvány,
Uram? – karikajáték
A pórnépnek

*

While meditating
I am Buddha—
Who else?

Míg meditálok
Buddha vagyok –
Ki más?

*

Why explain?
bear burdens
In silence

Miért magyarázkodsz?
tűrd a terhed
Zokszó nélkül

*

Wild to sit on a haypile,
Writing Haikus,
Drinkin wine

Szénakazal ölébe ülnék,
Haikut írnék,
Borozgatnék

*

Wind too strong
—empty nest
At midnight

Viharerejű szél
– üres a fészek
Éj derekán

*

Windows rattling
in the wind
I'm a lousy lover

Ablakok zörögnek
a szélben
Pocsék szerető vagyok

*

Winter—that
sparrow's nest
Still empty

Tél – de a
verébfészek
Egyre üres

*

Wish I were a rooster
and leave my sperm
On the sidewalk, shining!

Bárcsak kakas lennék
s otthagynám spermám
A járdán, ragyogjon!

*

Woke up groaning
with a dream of a priest
Eating chicken necks

Nyögve ébredtem
álmomban egy pap
Csirkenyakat evett

*

Yellow halfmoon cradled
among the horizontal boards
Of my fence

Sárga félholdat zsaluznak
kerítésem haránt
Deszkái

*

You'd be surprised
how little I knew
Even up to yesterday

Meg lennél lepve
milyen keveset tudtam
Még tegnapig

*

You paid yr homage
to the moon,
And she sank

Hódoltál
a hold előtt,
És lehanyatlott

*

Your belly's too big
for your
Little teeth

Pocakod túl nagy
a te
Apró fogadhoz

*

 

A beatnemzedék haikui
Gregory Corso. Alchemical Poem / Alkímiás vers
Diane di Prima's Haiku / Haikuk
Allen Ginsberg. Mostly Sitting Haiku / Elkülön ülő haikuk
Jack Kerouac. American Haiku Pops / Amerikai haikuk
Michael McClure. Haiku Edge / Haiku arcél
Peter Orlovsky. Cat Haiku / Macska haiku
Gary Snyder. Hitch Haiku / Kósza haikuk
Lew Welch. Redwood Haiku
Philip Whalen. Haiku-esque Poems / Haiku-szerű versek