« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

A beat irodalom: Allen Ginsberg magyarul
Selected Poems
His Haiku in English

 

Allen Ginsberg American poet of Jewish origin, and one of the leading figures of both the Beat Generation of the 1950s and the counterculture that soon would follow.

Allen Ginsberg (1926-1997)
USA
haikui
Terebess Gábor fordításai
Vö. Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 136-139. oldal

 

Haiku (Never Published)
KIADATLAN HAIKUK
(Ezt a 21 haikut Ginsberg 1955-ben írta Berkeley-ben, R. H. Blyth négykötetes Haiku c. művének olvasása közben.)

Drinking my tea
Without sugar
No difference.

Cukor nélkül
iszom a teát –
Mit se számít.

*

The sparrow shits
upside down
—ah! my brain & eggs

Szarik a veréb
fejjel lefelé
– ah! agyam tükörtojással

*

Mayan head in a
Pacific driftwood bole
Someday I'll live in N.Y.

Maja koponya
csendes-óceáni uszadékrönkön
– Majd élek New Yorkban

*

Looking over my shoulder
my behind was covered
with cherry blossoms.

Vállamon át látom,
csupa cseresznyevirág
a fenekem.

*

WINTER HAIKU
I didn't know the names
of the flowersnow
my garden is gone.

TÉLI HAIKU
Virágaimnak
nem tudtam nevét – most
kertem sincsen már.

*

I slapped the mosquito
and missed.
What made me do that?

Mellécsaptam
egy szúnyognak.
Mi tette ezt velem?

*

Reading haiku
I am unhappy,
longing for the Nameless.

Haikut olvasok
gondterhelten,
vágyom a Nevesincs után.

*

A frog floating
in the drugstore jar:
summer rain on grey pavements.
(after Shiki)

Béka úszik
patikaedényben:
nyári eső szürke úttesten.
(Siki nyomán)

*

On the porch
in my shorts;
auto lights in the rain.

Shortban vagyok
kinn a tornácon;
autók fénye az esőben.

*

Another year
has pastthe world
is no different.

Egy újabb év
múlt el – a világ
változatlan.

*

The first thing I looked for
in my old garden was
The Cherry Tree.

Amit először keresek
régi kertemben az
A Cseresznyefa.

*

My old desk:
the first thing I looked for
in my house.

Öreg íróasztalom:
őt keresem először
a házban.

*

My early journal:
the first thing I found
in my old desk.

Korai naplóm:
rá bukkanok először
öreg íróasztalomban.

*

My mother's ghost:
the first thing I found
in the living room.

Anyám szelleme:
először vele találkozom
a nappaliban.

*

I quit shaving
but the eyes that glanced at me
remained in the mirror.

Nem borotválkozom többé,
de a rámmeredő szemek
tükrömben maradtak.

*

The madman
emerges from the movies:
the street at lunchtime.

Az őrült
kilép a moziból:
utca, épp ebédidőben.

*

Cities of boys
are in their graves,
and in this town . . .

Fiúk belvárosai
sírjukban vannak,
és ebben a városban…

*

Lying on my side
in the void:
the breath in my nose.

Oldalamon fekszem
az ürességben:
légzés az orromban.

*

On the fifteenth floor
the dog chews a bone
Screech of taxicabs.

A tizenötödiken
csontot rág egy kutya –
Taxik visonganak.

*

A hardon in New York,
a boy
in San Fransisco.

Merevedés New Yorkban,
egy sráctól
San Franciscóban.

*

The moon over the roof,
worms in the garden.
I rent this house.

Hold a tetőn,
giliszták a kertben.
Kiveszem ezt a házat.

*

A fentiek közül négy haiku megjelent később nyomtatásban naplói alapján:

Four Haiku
Collected Poems (1947-1980)
Négy haiku

Looking over my shoulder
my behind was covered
with cherry blossoms.

Vállamon át látom,
csupa cseresznyevirág
a fenekem.

*

Lying on my side
in the void:
the breath in my nose.

Oldalamon fekszem
az ürességben:
légzés az orromban.

*

I didn't know the names
of the flowers— now
my garden is gone.

Virágaimnak
nem tudtam nevét – most
kertem sincsen már.

*

On the porch
in my shorts—
auto lights in the rain.

Shortban vagyok
kinn a tornácon;
autók fénye az esőben.

Berkeley, Fall 1955
Berkeley, 1955 ősze

 

 


"By product of / perceptive silence / - Allen Ginsberg / for Timothy Leary / poet / August 1, 1978."
"Az érzékeny csend mellékterméke - Allen Ginsberg / Timothy Leary költőnek / 1978. augusztus 1."

Mostly Sitting Haiku
(1978)
ELKÜLÖN ÜLŐ HAIKUK

Mountain wind slow as breath,
     mist
drifts over pines

I've sat twenty days on this same pillow!

 

Lélegzetlassú hegyi szél,
    
fenyők fölött gomolyog a köd –
[Egyazon párnán ültem húsz napig!]

 

 

Snow mountain fields
seen thru transparent wings
of a fly on the windowpane.

 

Havas fennsík
látszik átlátszó szárnyon át
légy az ablaküvegen

 

 

"No hope No fear"
     Pens rustle on paper

           Steinbeck is coughing.

 

„Se remény Se félsz
    Tollak
sercegnek a papíron

          Steinbeck köhécsel.

 

 

"Discipline, real Discipline"
     Yellow
carnations open
           under floodlamps in the tent.

 

„Fegyelem, igaz Fegyelem
     Sárga
szegfűk nyílnak
          viharlámpák alatt a sátorban.

 

 

"Talk stand shit
     eat
sleep
"
          Flies walking on my nose.

 

Beszélj állj szarj
     egyél aludj –"
          Orrom hegyén légy mászkál.

 

 

"Good at the beginning . . ."
     tears roll down
          my palsied right cheek.

 

„Kezdetnek jó…
     könnyek
gördülnek le-
          bénult jobb orcámon.

 

 

"You're not going to get your money back"
     Everybody
laughing
           "Any questions?"

 

„Nem kapjátok vissza a pénzetek
     Mindenki
nevetgél

           „Van kérdés?”

 

 

"Willing to be Fool?"
     Night moths
          circle
the tentpole.

 

„Meg kell bolondulni?”
     Éjjeli pillangók
          kerengnek
a sátorrúd körül.

 

 

Against brown grass
     the
hole in a black truck tire
           swings slowly between trees.

 

Barna fű előtt kerek lyuk
     egy
teherautó fekete gumiabroncsa
         lomhán leng a fák közt.

 

 

"Emptiness, no need for policymaker . . ."
     Secretaries lean together
          at
the tent wall.

 

„Üresség, nem kell döntéshozó…
     Titkárok
hajolnak össze
         a sátorfalnál.

 

 

"What do we mean by Craziness?"
     Dogs bark to each other
           across
the meadow at night.

 

„Mit értsünk Őrültségen?”
     Kutyák ugatják egymást
         éjjel
a réten át.

 

 

Sunlight mixed with dust
     rises
behind a truck
          on the dirt road.

 

Felkavart porral kel fel a nap
    teherautó
mögül
        a földúton.

 

 

Rows of sitting heads
     blue
windows, car
            parked silent on grass.

 

Meditáló fejek sora
     égkék
ablakok, autó
          parkolt nesztelen a fűre.

 

 

CABIN IN THE ROCKIES

 

Sitting on a stump with half cup of tea,
     sun
down behind mountains
            Nothing to do.

VISKÓ A SZIKLÁS-HEGYSÉGBEN

Rönkön ülök félig-itt teával,
     lemegy
a nap hegyek mögé –
          Nincs mit tenni.

Not a word! Not a word!
Flies do all my talking for me
and the wind says something else.

Szót se többet! Szót se!
Légyzümmögés beszél helyettem –
de a szél másról szól.


Fly on my nose,
I'm not the Buddha,
There's no enlightenment here.

Légy szállt az orromra,
Buddha nem lévén,
Engem meg nem világosít.


Against red bark trunk
     A fly's shadow
lights on the shadow of a pine bough.

Fatörzs vörös kérgén
    
egy légy árnya
fenyőgally árnyára száll.

 

 

White sun up behind pines,
     a
moth flutters past
            the brown wood pile.

 

Fehér nap kel fenyők mögött,

     pille csapdos tova

          barna farakás mellett.

 

 

An hour after dawn
I haven't thought of Buddha once yet!
walking back into the retreat house.

 

Egy órája virradt meg
Buddha egyszer se jutott eszembe!
– visszavonulok a meditációs házba.

 

 

Walking into King Sooper
after Two-Week Retreat

 

A thin redfaced pimpled boy
     stands
alone minutes
looking down into the ice cream bin.

 

                September 16, 1975
                Boulder
, Colorado

 

 

A King Sooper-be megyünk
két hét elvonulás után

 

Cingár vörösképű pattanásos srác
     percekig
áll egyedül
a fagylaltos tégelybe kukucskál.

 

 

PARK AVENUE PATERSON—2AM

 

A red sweater
     crumpled
on lawn grass

           under bright streetlights
My father’s dying.

 

                         February 1976

 

 

PARK AVENUE, PATERSON – éjjel két óra

 

Piros szvetter
     hever
a pázsiton
          fényes utcalámpák –
[Apám haldoklik.]

 

                        1976. február

 

 

Buddha died and
left behind a
big emptiness.

 

Buddha meghalt és
maga után hagyta
a nagy ürességet.

 

 

Candle-light blue banners incense,
aching knee, hungry mouth
any minute the gong—potatoes &
                           sour
cream!

 

 

Gyertyalángon kék füstölőt gyújtok
sajgó térd, éhes száj –
bármely percben a gong – krumpli és tejföl!

 

 

Did you ever see yourself
a breathing skull
looking out the eyes?

 

Láttad valaha magad
lélegző koponyának
ahogy kinéz a szemeken?

 

* * *

 

 

136 Syllables at Rocky Mountain Dharma Center
Selected Poems 1947-1995, HarperCollins Publications, 2001. [8 haiku on] p. 351(1)

Tail turned to red sunset on a juniper crown a lone magpie cawks.

Mad at Oryoki in the shrine-room Thistles blossomed late afternoon.

Put on my shirt and took it off in the sun walking the path to lunch.

A dandelion seed floats above the marsh grass with the mosquitos.

At 4 A.M. the two middleaged men sleeping together holding hands.

In the half-light of dawn a few birds warble under the Pleiades.

Sky reddens behind fir trees, larks twitter, sparrows cheep cheep cheep
      cheep cheep.

July 1983

Caught shoplifting ran out the department store at sunrise and woke up.

August 1983

 

136 szótag a Rocky Mountain Dharma Center-ből

Farka alkonypírba fordul, boróka koronán magányos szarka csörög.

Oltárszobában órjóki dühít – Bogáncsvirág késő délután.

Ebédre menet felveszem az ingem, majd levetem a napon.

Mocsári fű fölött egy pitypang-ernyő száll a szúnyogokkal.

Hajnali négy, két meglett férfi együtt alszik, kézenfogva.

Pitymallat, nem sok madár trillája hallik a Fiastyúk alatt.

Fenyők mögött pirkad az ég, pacsirta dalol, verebek csip-csiripelnek.

1983. július

Lopáson kapták, kirohant az áruházból, kelt a nap és felébredt.

1983. augusztus

 

 

Képtalálat

American Sentences
(Selections)

Cosmopolitan Greetings: Poems, 1986-1992, HarperCollins, New York City, 1994
Amerikai mondatok
(Válogatás)

Crescent moon, girls chatter at twilight on the bus ride to Ankara.
June 1990

Félhold, félhomály, lánycsevely az Ankarába tartó buszon.
1990. június

*

Put on my tie in a taxi, short of breath, rushing to meditate.
November 1991
New York

Taxiban kötök nyakkendőt, lihegve futok meditálni.
1991. november
New York

*

I felt a breeze below my waist and realized that my fly was open.
April 20, 1995

Hűs szellőt éreztem derék alatt, hát nyitva volt a sliccem.
1995. április 20.

*

« That was good! That was great! That was important! » Standing to flush the toilet.
June 22, 1995

„Jó volt! Nagy volt! Fontos volt!” Felállok, hogy lehúzzam a vécét.
1995. június 22.

*

To see Void vast infinite look out the window into the blue sky.
March 23, 1997
Végtelentág űrt látni nézz ki az ablakon a kék égre.
1997. március 23.
[Búcsúverse]

*

 

 

 

Pastel Sentences
(Selections)

Death & Fame: Last Poems 1993-1997, Harperflamingo, New York City, 1999
Pasztellkép mondatok
(Válogatás)

A bat that's bigger than your ear watches you sleep while you dream him there.

Nagyfülednyi denevér nézi hogy alszol, odaálmodtad.

*

All mixed up breasts feet genitals nipples & hands, both fall into sleep.

Összekuszált mell láb ágyék csecs & kéz, mindkettőjük elaludt.

*

Naked in solitary prison cell he looks down at a hard-on.

Magánzárkában mezítlen, lenéz a merevedésére.

 

 

 

 

(Allen Ginsberg eszmélt rá, hogy a Szív szútra szanszkrit nyelvű mantrája 17 szótagú, épp mint egy japán haikuvers: „Gate gate paragate paramsamgate bodhi svaha"):

The Prajna Paramita Sutra
Translated by Shunryu Suzuki
http://www.cuke.com/misc/heart%20sutra%20card.html

The following chant of the Prajna Paramita Sutra, translated by Shunryu Suzuki,
was chanted by Allen Ginsberg in the CD-ROM Haight-Ashbury in the Sixties:
http://www.rockument.com/Haight/Prajna.html

MA KA HAN NYA HA RA MIT TA SHIN GYO
Great Prajna Paramita Sutra

KAN JI ZAI BO SATSU GYO JIN HAN NYA HA RA MIT TA JI SHO KEN GO
Avalokitesvara bodhisattva practice deep prajna paramita when perceive five

UN KAI KU DO ISSAI KU YAKU
skandas all empty. relieve every suffering.

SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI
Sariputra, form not different (from) emptiness. Emptiness not different (from) form. Form

SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKE JU SO GYO SHIKI YAKU
is the emptiness. Emptiness is the form. Sensation, thought, active substance, consciousness, also

BU NYO ZE
like this.

SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU FU KU FU JO
Sariputra, this everything original character; not born, not annihilated not tainted, not pure,

FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO
(does) not increase, (does) not decrease. Therefore in emptiness no form, no sensation, thought, active substance,

SHIKI MU GEN NI BI ZETS SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN
consciousness. No eye, ear, nose, tongue, body, mind; no color, sound, smell, taste, touch, object; no eye,

KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO
world of eyes until we come to also no world of consciousness; no ignorance, also no ignorance

JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU
annihilation, until we come to no old age, death, also no old age, death, also no old age, death, annhilation of no suffering, cause of suffering,

METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK KO BO DAI SAT TA E
nirvana, path; no wisdom, also no attainment because of no attainment. Bodhisattva depends on

HAN NYA HA RA MIT TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU ON RI
prajna paramita because mind no obstacle. Because of no obstacle no exist fear; go beyond

I SSAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU E HAN
all (topsy-turvey views) attain Nirvana. Past, present and future every Buddha depend on prajna

NYA HA RA MIT TA KO TOKU A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI
paramita therefore attain supreme, perfect, enlightenment.

KO CHI HAN NYA HA RA MIT TA ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU
Therefore I know Prajna paramita (is) the great holy mantram, the great untainted mantram,

ZE MU JO SHU ZE MU TO DO SHU NO JO IS SAI KU SHIN JITSU FU KO
the supreme mantram, the incomparable mantram. Is capable of assuaging all suffering. True not false.

KO SETSU HAN NYA HA PA MIT TA SHU SOKU SETSU SHU WATSU
Therefore he proclaimed Prajna paramita mantram and proclaimed mantram says

GYA TE GYA TE HA RA GYA TE HA RA SO GYA TE BO DHI SO WA KA
gone, gone, to the other shore gone, reach (go) enlightenment accomplish.

HAN NYA SHIN GYO

NEGA WA KU WA KO NO KU DO KU O MOTTE A MA NE KU ISSAI NI OYO
What we pray, this merit with universally all existence Pervade,

BO SHI WARE RA TO SHU JO TO MI NA TO MO NI BUTSUDO O JYO ZEN KO TO
we and sentient being all with Buddhism achieve this (What I pray is that this merit pervade universally and we Buddhists and all sentient beings achieve Buddhism.)

JI HO SAN SHI I SHI HU SHI SON BU SA MO KO SA
Ten directions past, present and future all Buddhas The world honoured one. Bodhisattva, great Bodhisattva,

MO KO HO JA HO RO MI
great Prajna-paramita.

 

A VÉGSŐ BÖLCSESSÉG SZÍVE
(Terebess Gábor fordítása kínaiból, 1967)

Midőn Avalókitésvara bódhiszattva a végső bölcsességbe mélyedt, felismerte az öt halmaz ürességét és megvált minden szenvedéstől.

Ó, Sáriputra! Az alakzat nem más, mint üresség, az üresség nem más, mint alakzat; üresség bizony az alakzat, alakzat bizony az üresség. Így van az érzet, az észlelet, az indíték, a tudat is.

Ó, Sáriputra! Üresség a sajátja mindeneknek: nem születnek, nem enyésznek, nem szennyeződnek, nem tisztulnak, nem gyarapszanak, nem fogyatkoznak.

Nincs hát az ürességben alakzat, érzet, észlelet, indíték, tudat. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test, elme. Nincs alak, hang, szag, íz, tapintat, eszme. Nincs világa a szemnek és így tovább, míg nincs világa a tudatnak. Nincs nem-tudás és nincs szűnte a nem-tudásnak, míg nincs öregség és halál, s nincs szűnte az öregség- és halálnak. Nincs szenvedés, eredet, megszűnés, út. Nincs tudás, sem siker, mert nincs mi sikerülhetne.

A bódhiszattva a végső bölcsességre hagyatkozik, hogy szellemét mi se gátolja; s mert gáttalan, nem szorong többé, kibontakozik fonák nézetei közül és eljut a nirvánába. A hármas idő minden buddhája a végső bölcsességre hagyatkozik, hogy elérje a teljes és tökéletes megvilágosulást. Ezért a végső bölcsesség a legszentebb ige, a legragyogóbb ige, a felülmúlhatatlan ige, a páratlan ige, amely lebírhat minden szenvedést, igazán és csalhatatlanul.

Ezért a végső bölcsesség igéje így nyilatkozik meg: „Eljött, eljött, végigjött, túl-jött, köszöntessék a megvilágosulás!”

 

A beatnemzedék haikui
Gregory Corso. Alchemical Poem / Alkímiás vers
Diane di Prima's Haiku / Haikuk
Allen Ginsberg. Mostly Sitting Haiku / Elkülön ülő haikuk
Jack Kerouac. American Haiku Pops / Amerikai haikuk
Michael McClure. Haiku Edge / Haiku arcél
Peter Orlovsky. Cat Haiku / Macska haiku
Gary Snyder. Hitch Haiku / Kósza haikuk
Lew Welch. Redwood Haiku
Philip Whalen. Haiku-esque Poems / Haiku-szerű versek