« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja夏目漱石 Natsume Sōseki index oldal

 

Nacume Szószeki haikui
(夏目漱石 Natsume Sōseki, 1867-1916)


A japán ezer jenes bankjegy előoldalán 1984-2004 között szerepelt az arcképe.


Barczikay Zoltán fordítása

Egy varjú fölszállt.
A vesszőnyi fa ága még
hosszan lengedez...

 

Czifra Adrienn fordításai
in: Nacume Szószeki: 120 haiku, Napkút Kiadó, 2019, 108 oldal

Előszó

Nacume Szószeki (1867–1916), a Meidzsi-korszak
(1868–1912) egyik legmeghatározóbb írója a régi
japán és a klasszikus kínai irodalom nagy tisztelője
volt. A modern realista regényeiről ismertté vált
íróról azonban csak kevesen tudják, hogy a haiku-
költészetben és a kínai versek terén is maradandót
alkotott. Az egyetemen angol nyelvet és irodalmat
hallgató Szószeki írói pályafutását ugyanis haiku-
versekkel kezdte.

A Tokiói Császári Egyetem előkészítő iskolájá-
ban életre szóló barátságot kötött Maszaoka Sikivel,
akit a modern haikuköltészet atyjaként tisztelnek.
A művészetek iránti közös érdeklődésüknek hála,
hamar jó barátság alakult ki közöttük, és az író ma
ismert két legkorábbi haikuja is egy Sikinek címzett
levélben olvasható. Írói álnevét (eredeti neve Na-
cume Kinnoszuke) is költő barátja egy művére írt
kritikájában használta először.

Miután Nacume Szószeki befejezte egyetemi ta-
nulmányait, 1895-ben Macujama városában kapott
tanári állást. Itt ötvenkét napig lakott egy fedél alatt
Maszaoka Sikivel, aki ekkor már tüdőbetegségben
szenvedett.

Siki haikutársasága, a Sófúkai, mely főként gim-
náziumi tanárokból állt, minden este összegyűlt a
házukban, és tagjai a költő iránymutatásával írtak
modern haikukat. A költő a saszei stílust képviselve
arra tanította követőit, hogy saját tapasztalataikból
és a természet megfigyeléséből merítsenek alapot
verseikhez. A társasághoz időnként az emeleten
lakó Szószeki is csatlakozott, és a tagok lelkesedése
rá is nagy hatással volt.

Nacume Szószeki legtermékenyebb haikukor-
szaka 1896 és 1900 között volt, amikor Kumamotó-
ban dolgozott angoltanárként. Ezekben az években
is élénk levelezést folytatott Sikivel, akinek vélemé-
nyére kíváncsian folyamatosan küldözgette verseit.
Diákjaival egy haikuklubot is alapított Simeiginsa
néven, melynek foglalkozásai az ő irányítása alatt
zajlottak.

Később ösztöndíjasként két és fél évig tartózko-
dott Londonban, s ez idő alatt is írt verseket. Ezek
kezdetben jó hangulatúak voltak, de az írón lassan
jelentkeztek a depresszió tünetei, és ezt a folyamatot
haikui is pontosan tükrözik. Versei központi témája
a magány volt, és feleségének alakja is többször fel-
tűnt a sorok között. Depresszióját az is súlyosbítot-
ta, amikor 1902 végén levélben értesült Maszaoka
Siki haláláról. Barátja elvesztése mélyen megrázta
őt, s fájdalmának több versében is hangot adott.
Hazatérése után kezdett bele Macska vagyok
című regényének megírásába, és innentől fogva év-
ről évre születtek regényei és novellái. A regényírás-

ra koncentrálva azonban egyre kevesebb ideje ma-
radt a haikuköltészettel foglalkozni. Mégis, 1916-ig
mintegy 2600 haikut vetett papírra. Ezek negyven
százalékát Kumamotóban és szintén jelentős hánya-
dát Macujamán alkotta. Macujamát a haiku főváro-
saként is szokták emlegetni, mivel több nagyszerű
haikuköltő (köztük Maszaoka Siki és Takahama
Kjosi modern haikuköltők és a szabad haikuiról
híres Taneda Szantóka) is ebben a városban élt.

Maszaoka Siki barátsága és útmutatása nagyban
befolyásolta Szószekit, aki az elsők között volt a
modern haikuköltők sorában. Nacume Szószeki
számára a haiku lényegi elemét képezte a humor, to-
vábbá verseire jellemző volta szatíra és az eredetiség.
Egy 1897-es haikujába még saját nevét is beleírta.
Nagy hatással volt költeményeire a gyász is, a leg-
több szomorú hangvételű műve barátja halála után
született. Siki stílusát, a saszeit sokszor alkalmazta,
de nem minden esetben – a haikut többször sze-
mélyes üzenetként használta barátainak, vagy saját
belső történéseit fejezte ki vele.

Összességében elmondható, hogy Siki vitalitása,
lelkesedése és elszántsága, amelyet a haikukölté-
szet iránt tanúsított, megadta Szószekinek a kezdő
lökést az irodalmi pályán. Nagy regényei közül a
Macska vagyok (Európa, 1964), A kapu (Európa,
1962) és A kölyök (Balassi, 2003) magyar fordításban
is megjelent.


A kötetben százhúsz haiku kapott helyet, ame-
lyek hagyományosan öt évszak szerint tagolódnak.
A versek eredeti japán nyelven, kiejtés szerinti ma-
gyar átírásban és magyar fordításban szerepelnek.
Szeretném megköszönni a támogatást Vihar
Juditnak és Máté Zoltánnak, akik kitűnő tanácsok-
kal láttak el a kötet készítésekor, továbbá Zopcsák
Ferencnek a gyönyörű kalligráfiákat és a borító ter-
vezésében nyújtott segítséget.


初夢や金も拾はず死にもせず
Hacujume ja kane mo hirohazu si ni mo szezu
Újévi álom:
nem szól gazdagságomról
sem halálomról

我に許せ元日なれば朝寝坊
Vare ni jurusze gandzsicu nareba aszanebó
Engedtessék meg:
új év első reggelét
ágyamban töltsem

弦音にほたりと落る椿かな
Curuoto ni hotari to ocsiru cubaki kana
Rezgő íj húrja
visszhangzik, majd lepottyan
egy kamélia

矢響のただ聞ゆなり梅の中
Ja hibiki no tada kikoju nari ume no naka
Kilőtt nyílvessző
zúgása még hallatszik
szilvaágak közt

菜の花の中に小川のうねりかな
Nanohana no naka ni ogava no uneri kana
Repcevirágok
sűrűjében kis patak
útját keresi

さらさらと筮竹もむや春の雨
Szaraszara to zeicsiku momu ja haru no ame
Bambusz jóspálcák
zizegnek a marokban –
tavaszi zápor

菫ほどな小さき人に生まれたし
Szumire hodo na csiiszaki hito ni umaretasi
Mint egy ibolya
oly apró emberként, ha
újjászületnék...


宵々の窓ほのあかし山焼く火
Joijoi no mado honoakasi jama jaku hi
Alkonyi órán
halvány pír az ablakon:
hegytetőtűz gyúl

 


Horváth Ödön fordítása

Úgy tűnik kövek
mozognak a tó alján,
oly tiszta a víz.

 

Kosztolányi Dezső fordítása

ÚJ CSELÉDÜNK

Az új cseléd szólt: „Rózsa a nevem”
s egyszerre elborzadt a lelkünk,
mert hátrafordult és a púpja feltűnt.

 

Legéndy Enikő fordítása

A varjú elrepült:
a lemenő napnál egy
lombtalan fa hintázik.

 

Pohl László fordítása

Tavasz jön, esik -
a szurdokot álló nap
vízfátyol rejti.

 

Rácz István fordításai

Elvész a világ?
Vén szerzetes vagyok én,
alszom egyet rá.

Tücsköm: jön az ősz.
Akár dalolsz, akár nem,
megjön mindenképp!

Hiába tombol
dühösen a téli szél:
nincs már falevél!

 

Terebess Gábor fordításai:

Macska a kapuban
Nacume Szószeki 136 haikuverse kétnyelvű
DOC > PDF

 

Villányi G. András fordításai

faszénrostélyra
szőlőszár kúszik lassan:
nemsoká meghal

dermesztő hideg:
álombeli asszonyom
szilvavirág

arcmosás közben
őszi árnyak kelnek:
mosdótál tükre

elröppent varjú:
remeg egy kopasz fa
nyugvó nap tüzén

szilvavirág hull
jár egy vízkerék körbe:
holdvilágos éj

esni kezd az ősz:
alszik egy sáros macska
a szent íráson

elméláztam kissé:
a tornácon rózsánál
hever az olló

tolóajtódon
virágok árnya röpdös:
verebek jöttek

csodás dolog ám:
áldozati virágnál
köröz egy lepke