Liang K'ai
Cai Zhizhong
Fang Shaoqing
Fan Yang
Gao Ertai & Pu Xiaoyu
Hong Yi
Hong Ziming
Jiang Yunxiang
Li Xiaokun > 2
Tia
n Xutong
Wang Jiachun
Xinyi He
Zhang Dahua
Zhang Youxian
Hakuin Ekaku
Sengai Gibon
Satō Zenchū (1934)
Satō Giei (1939)
> b/w
Zen Etiquette Manga-style
Vanessa Coward (1956)
Mark T. Morse
Tarnóczy Zoltán (1973)
Lacza Márta (1990)
Portraits of Chan Masters I
Portraits of Chan Masters II
Portraits of Chan Masters III

Portraits of Chan Masters IV
Portraits of Chan Masters V
The 28 Indian Patriarchs

Ritual portraits of Zen masters
Masters by Mark Morse
Zen portraits de R. Vendetti
Sketchbook by Huangze (1924)