ZEN MESTEREK ZEN MASTERS
« Zen főoldal
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

 

禪師 CSAN MESTEREK FAMETSZETES ARCMÁSAI I.

禪師 CSAN MESTEREK FAMETSZETES ARCMÁSAI III.

禪師 CSAN MESTEREK FAMETSZETES ARCMÁSAI IV.

禪師 CSAN MESTEREK FAMETSZETES ARCMÁSAI V.

禪師
CSAN MESTEREK FAMETSZETES ARCMÁSAI
II.

 


菩提達摩 (菩提達磨) Puti Damo, Bodhidharma, ?-532
[Bodai Daruma]

 

 


神光/太祖 慧可 Shenguang/Dazu Huike, 487-593
[Shinko/Taiso Eka]

 

 


鑑智僧璨 Jianzhi Sengcan, 529-613
[Kanchi Sōsan]

 

 


大毉道信 Dayi Daoxin, 580-651
[Daii Dōshin]

 

 


大滿弘忍 Daman Hongren, 602-675
[Daiman Kōnin]

 

 


六祖大鑒慧[惠]能 Liuzu Dajian Huineng, 638–713
[Rokuso Daikan Enō]

 

 


南嶽懷讓 Nanyue Huairang, 677-744
[Nangaku Ejō]

 

 


馬祖道一 Mazu Daoyi, 709-788
[Baso Dōitsu]

 

 


百丈懷海 Baizhang Huaihai, 720-814
[Hyakujō Ekai]

 

 


黃檗希運 Huangbo Xiyun, ?-850?
[Ōbaku Kiun]

 

 


臨濟義玄 Linji Yixuan, ?-866
[Rinzai Gigen]

 

 


興化存奬 Xinghua Cunjiang, 830-888
[Kōke Zonshō]

 

 


南院慧顒 Nanyuan Huiyong, ?-930
[Nan'in Egyō]

 

 


風穴延沼 Fengxue Yanzhao, 896-973
[Fuketsu Enshō]

 

 


首山省念 Shoushan Xingnian, 926-993
[Shuzan Shōnen]

 

 


汾陽善昭 Fenyang Shanzhao, 942-1024
[Fun'yo Zenshō]

 

 


石霜/慈明 楚圓 Shishuang/Ciming Chuyuan, 986–1039
[Sekisō/Jimei Soen]

 

 


楊岐方會 Yangqi Fanghui, 992–1049
[Yōgi Hōe]

 

 


白雲守端 Baiyun Shouduan, 1025–1072
[Hakuun Shutan]

 

 


五祖法演 Wuzu Fayan, 1024–1104
[Goso Hōen]

 

 


圓悟克勤 Yuanwu Keqin, 1063–1135
[Engo Kokugon]

 

 


虎丘紹隆 Huqiu Shaolong, 1077–1136
[Kukyū Jōryū]

 

 


應庵曇華 Yingan Tanhua, 1103–1163
[Ōan Donge]

 

 


密庵咸傑 Mian Xianjie, 1118–1186
[Mittan Kanketsu]

 

 


破庵祖先 Poan Zuxian, 1136–1211
[Hoan Sosen]

 

 


無準 師範/圓照 Wuzhun Shifan/Yuanzhao, 1177–1249
[Bushun Shihan/Enshō]

 

 


雪巖祖欽 Xueyan Zuqin, 1215–1287 (惠朗 Huilang)
[Setsugan Sokin]

 

 


高峰原玅 Gaofeng Yuanmiao, 1238-1295
[Kōhō Gemmyō]

 

 


中峰明本 Zhongfeng Mingben, 1263-1323
[Chūhō Myōhon]

 

 


千巖元長 Qianyan Yuanzhang, 1284–1357

 

 


萬峰時蔚 Wanfeng Shiwei, 1313–1381

 

 


寶藏普持 Baozang Puchi

 

 


東明慧旵 Dongming Huichan, 1372-1441

 

 


海舟普慈 Haizhou Puci, 1393-1461

 

 


寶峰明瑄 Baofeng Mingxuan, ?-1472

 

 


天奇本瑞 Tianqi Benrui, ?-1503

 

 


無聞明聰 Wuwen Mingcong, ?-1543

 

 


笑巖德寶 Xiaoyan Debao, 1512-1581

 

 


幻有正傳 Huanyou Zhengchuan, 1549-1614

 

 


密雲圓悟 Miyun Yuanwu, 1566-1643
[Mitsuun Engo]

 

 


費隱通容 Feiyin Tongrong, 1593-1661
[Hiin Tsūyō]

 

 


隱元隆琦 Yinyuan Longqi, 1592-1673
[Ingen Ryūki]

 

 

The Twenty-seven Indian Patriachs

Képek forrása: http://tripitaka.cbeta.org/J38nB425_025