SZÓTÓ ZEN SŌTŌ ZEN
« Zen főoldal
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Mahā prajñā pāramitā hṛdaya sūtra
(
Mahá pradzsnyá páramitá hridaja szútra)

A szív szútra
The Heart Sutra
Sūtra du cœur
摩訶般若波羅蜜多心経
Maka hannya haramit[t]a shingyō

 


A VÉGSŐ BÖLCSESSÉG SZÍVE
(A szív szútra)
Terebess Gábor fordítása 1967, nyomtatásban: 1976, 1996

Ez a szöveg A szív szútra avagy A végső bölcsesség szíve japán olvasata és magyar fordítása 玄奘 Hszüan-cang (602 körül – 664. február 5.) kínai szövegéből - a zenben ezt a verziót használják. A buddhista tanítás egyik legrövidebb, legszebb foglalata. Minden japán zen szerzetes kívülről tudja, a reggeli szertartás kezdetén és számos más alkalommal is kántálja a „fahal” szívdobogást idéző hangjára.

Midőn Avalokitésvara bódhiszattva a végső bölcsességbe mélyedt, felismerte az öt halmaz ürességét és megvált minden szenvedéstől.

Ó, Sáriputra! Az alakzat nem más, mint üresség, az üresség nem más, mint alakzat; üresség bizony az alakzat, alakzat bizony az üresség. Így van az érzet, az észlelet, az indíték, a tudat is.

Ó, Sáriputra! Üresség a sajátja mindeneknek: nem születnek, nem enyésznek, nem szennyeződnek, nem tisztulnak, nem gyarapszanak, nem fogyatkoznak. Nincs hát az ürességben alakzat, érzet, észlelet, idíték, tudat. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test, elme. Nincs alak, hang, szag, íz, tapintat, eszme. Nincs világa a szemnek és így tovább, míg nincs világa a tudatnak. Nincs nem-tudás és nincs szűnte a nem-tudásnak, míg nincs öregség és halál, s nincs szűnte az öregség- és halálnak. Nincs szenvedés, eredet, megszűnés, út. Nincs tudás, sem siker, mert nincs mi sikerülhetne.

A bódhiszattva a végső bölcsességre hagyatkozik, hogy szellemét mi se gátolja; s mert gáttalan, nem szorong többé, kibontakozik fonák nézetei közül és eljut a nirvánába. A hármas idő minden buddhája a végső bölcsességre hagyatkozik, hogy elérje a teljes és tökéletes megvilágosulást. Ezért a végső bölcsesség a legszentebb ige, a legragyogóbb ige, a felülmúlhatatlan ige, a páratlan ige, amely lebírhat minden szenvedést, igazán és csalhatatlanul. Ezért a végső bölcsesség igéje így nyilatkozik meg:

„Eljött, eljött, végigjött, túl-jött, köszöntessék a megvilágosulás!”

A Kőrösi Csoma Sándor Intézet Közleményei, 1976. 1-2. szám, 78. oldal;
Terebess Kiadó szórólapja, 1996

 

Vö:

Hamvas Béla (ford.): Az észt meghaladó tudás (A szív-szútra, 1955), Az ősök nagy csarnoka I., Medio Kiadó, 2003, 381-382. old.

Csongor Barnabás (ford.): Mahápradzsnápáramitá, azazhogy a nagy értelem segélyével a túlsó partra átjutásnak minden vágyak könyve. In: Vu Cseng-en: Nyugati utazás avagy a Majomkirály története, Bp., Európa, 1969, 1. kötet, 289-290. old.; 1980, 1. kötet, 266-267. old.

Hetényi Ernő (tibetiből ford.): A bölcsesség lényege, A Kőrösi Csoma Sándor Intézet Közleményei, 1974, 3-4. sz., 33-34. old. [A tibeti szöveg átírásban: u.o. 30-32. old.]

Dobosy Antal (ford.): A mély meghaladó bölcsesség szíve szútra © 1989, módosítva 2012-ben

Bánfalvi András (ford.): Szív szútra, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2001, 5-12. old.

Hadházi Zsolt (ford.): Szív szútra (2006)

Hadházi Zsolt (ford.): Pradnyápáramitá Szív szútra (2007)

Fődi Attila (ford.): A tökéletes bölcsesség szíve szútra © 2008-2012

Agócs Tamás (ford.): Az Önfelülmúló Megismerés Szíve Árja-Pradnyápáramitá-Hridaja-szútra

Lilávadzsra (Pressing Lajos) (ford.): A Túljutott Belátó Megértés szíve szútra

 

 

AZ ÉSZT MEGHALADÓ TUDÁS
(A szív-szútra)
Hamvas Béla fordítása 1955, nyomtatásban: 2003

A tiszteletreméltó Avalokitésvara bodhiszattva amikor az észt meghaladó tudás gyakorlásában elmélyedt, ezt tapasztalta:

A világnak öt alkotóeleme van, és ezek természetük szerint üresek. Sáriputra, szólt, az alakok üresek itt, és úgy mondom, hogy az üresség alak. Az üresség az alaktól nem különbözik, és az alak az ürességtől nem különbözik. Ami alak, az üresség, és ami üresség, az alak.

Nem mondhatsz mást sem az érzékelésre, sem a névre, sem a megértésre, sem az ismeretre.

Minden dolog természete, Sáriputra, hogy üres, nincsen sem kezdete, sem vége, nem hibátlan, és nem nem hibátlan, nem tökéletlen és nem tökéletes. Éppen ezért, Sáriputra, ebben az ürességben nincs alak, nincs érzékelés, nincs név, nincs megértés, nincs ismeret. Nincs se szem, se fül, sem orr, se száj, se test, se lélek. Nincs sem alak, se hang, sem illat, sem íz, sem érintés, se tárgy.

Nincs itt sem ismeret, se nem tudás, sem az ismeret lerombolása, sem a nem tudás lerombolása. Nincs lehanyatlás és nincs halál, és nincs a lehanyatlás lerombolása és a halál lerombolása. Nincs itt a négy nagy igazság, nincs szenvedés, nincs szenvedés keletkezése, nincs a szenvedés megszüntetése és nincs a szenvedés megszüntetéséhez vezető út. Nincs ismeret és nincs megérkezés.

Ha valaki a bodhiszattva észt meghaladó tudása felé indul, tudatába bezárva marad. De ha a tudat fátyla eloszlott, minden félelmet levet, túl minden tévelygésen a végső megszabadulást eléri.

A múlt, a jelen és a jövő minden felébredettjében, mikor az észt meghaladó tudás felé indul, a legmagasabb tökéletes tudás világosodik meg.

Ezért kell tudni az észt meghaladó tudás nagy versét, a Nagy Tudás versét, a meghaladhatatlan verset, az összehasonlíthatatlan verset, amely minden szenvedést megszüntet. Igaz, mert nem téved, amit az észt meghaladó tudás mond:

Menj, menj, menj át a túlsó partra, köss ki a túlsó parton, Bodhi szvaha.

Az ősök nagy csarnoka I., Medio Kiadó, 2003, 381-382. oldal

 

 

Mahápradzsnápáramitá,
azazhogy a nagy értelem segélyével a túlsó partra átjutásnak minden vágyak könyve
Csongor Barnabás fordítása 1969, 1980

Avalokitevara bodhiszattva, mélységes mély pradzsnápáramitát cselekedvén az időben, megtekéntette vala, hogy az öt szkandha, azazhogy a forma, az érzéklet, az eszmélkedés, a cselekvés s az esméret mind semmiségek volnának, mik visznek keresztül s hurcolnak végig minden szenvedésen. Ó, Sáriputra! Nem különbözik az alak a semmiségtől, s a semmiség sem az alaktól, merthogy az alak az igaz semmiség, s a semmiség az igaz alak. S így vagyon ez ismét a gondolkozással, így vagyon ez ismét a cselekedéssel. Ó, Sáriputra! Mivelhogy minden buddhák csak üres káprázatok, nem születvén s el nem enyészvén, szenny nélkül s tisztaság nélkül való voltukban, nem gyarapodván s nem fogyatkozván. Ennek okáért ezen üresség közepette nincsen alak, nincsen gondolkodás, nincsen cselekedet, nincsen sem szem, sem fül, sem orr, sem nyelv, sem test, sem pediglen elme, alak nélkül való benne a hang, az illat, az ízlelet, a tapintat, az ítélet, s e látomás nélkül való világ közepette mindenek sem fény nélkül nem valóak, sem fény nélkül nem valónak nem foghatók, ez lévén az elme s értelem nélküli valóság legvégső világa. Ez pedig a legvégső, halál nélkül való világ, amelyben halál nélkül nemvalóság sincsen. Ez pediglen a szenvedés és enyészet nélkül való út, bölcsesség nélkül való, rajta semmi el nem érhető. S minekutána véle semmi el nem érhető, a bodhiszattva pradzsnápáramitájának okából a lélek előtt akadály nem találtatik. S mivelhogy akadály nem találtatik, ezért nincsen benne semmi félelem. Eltávoztatja mind a kusza káprázatokat, s a nirvánába elvezet. A jelen, múlt s jövendő buddhák is eme pradzsnápáramitá segélyével érik el az anuttara szamjak szambodhit, azazhogy a felülmúlhatatlan bölcsességnek tökélyét. Tudvalévő ezért, hogy a pradzsnápáramitá, a legszentebb ige, s legfénylőbb ige, a felülmúlhatatlan ige, a minden rangok nélkül való ige, mely eltávoztat minden gyötrettetést, igaz valósággal, nem pedig üres hívsággal. Mondjad ezért a pradzsnápáramitának igéjét, mondván mondjad, hogy "Gati! Gati! Palágati! Palászanghati! Bodhiszattva-a!".

Vu Cseng-en: Nyugati utazás avagy a Majomkirály története, Bp., Európa,
1969, 1. kötet, 289-290. oldal;
1980, 1. kötet, 266-267. oldal

 

 

A szív szútra
A mély meghaladó bölcsesség szíve szútra

(Mahá pradzsnyá páramitá hridaja szútra)
Dobosy Antal fordítása 1989, módosítva 2012-ben

Avalókitésvara bódhiszattva a mély meghaladó bölcsességben időzvén látja, az öt alkotórész mindegyike üres, és ezzel minden szenvedést meghalad.

Sáriputra! A forma nem különbözik az ürességtől, az üresség nem különbözik a formától. A forma valóban üresség, az üresség valóban forma. Így ilyen az érzés, az érzékelés, az akarat és a tudatosság is.

Sáriputra! Minden jelenségnek üresség a természete. Nem keletkeznek, és nem szűnnek meg, nem tiszták, és nem szennyezettek, nem növekszenek, és nem csökkennek.

Ezért az ürességben nincs forma, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem, nincs szín, hang, szag, íz, tapintás és tudati folyamat, nincs birodalma az érzékszerveknek és a tudatosságnak. Nincs nem tudás, és nincs annak megszűnése, nincs öregség és halál, és nincs ezek megszűnése sem. Nincs szenvedés, nincs annak oka, nincs annak megszűnése, és nincs útja a megszüntetésnek. Nincs megvalósítás, és nincs megérkezés, mivel nincs, amit el kellene érni.

A bódhiszattvának a meghaladó bölcsesség által akadálytól mentes a tudata. Mivel nincs akadály, nincs félelem sem, így meghaladva minden illúziót a megszabadulást eléri.

A három világ összes buddhái a meghaladó bölcsesség által valósítják meg a tökéletes és felülmúlhatatlan felébredettséget.

Ezért ismerd fel a meghaladó bölcsességet, a nagy szent eszmét, a nagy tudás eszméjét, a felülmúlhatatlan eszmét, a hasonlíthatatlan eszmét, azt, ami véget vet minden szenvedésnek, a bölcsességet, ami valóságos és nem hamis.

Ezért hangoztasd a meghaladó bölcsesség eszméjét, amely így szól:

gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá

gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá

gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá

http://www.zen.hu/szivszutra.html

 

 

 

Heart Sutra in Chinese and Pinyin
xin_jing_pinyin.pdf

漢訳 般若心経の全文(玄奘三蔵訳)

仏説摩訶般若波羅蜜多心経

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 

度一切苦厄 舎利子 色不異空 空不異色 色即是空

空即是色 受想行識亦復如是 舎利子 是諸法空相 

不生不滅 不垢不浄 不増不減 是故空中 

無色 無受想行識 無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法

無眼界 乃至無意識界 無無明亦 無無明尽 乃至無老死 

亦無老死尽 無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故

菩提薩タ 依般若波羅蜜多故

心無 礙 無ケイ 礙故 無有恐怖 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃 

三世諸仏 依般若波羅蜜多故 得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多

是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等等呪 

能除一切苦 真実不虚 故説般若波羅蜜多呪 即説呪日 

羯諦 羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦  菩提薩婆訶 

般若心経


Chinese Translations
Links to CBETA version of the Taishō Tripiṭaka.

Short Text

T250 《 摩訶般若波羅蜜大明呪經 》 = Mahāprajñāpāramitā-mahāvidyā-sūtra, attrib. Kumarajīva ca. 400 CE. [date and authorship are apocryphal].
T251
《 般若波羅蜜多心經 》 = Prajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra, attrib. Xuanzang, 649 CE. [date and authorship are apocryphal], most of the Mahāyāna Buddhists in the world use this version.
T256 《 唐梵飜對字音般若波羅蜜多心經 》 Prajñāpāramitāhṛdaya Sūtra: Tang Dynasty Sanskrit Translation with Correct Characters [Representing] Sounds. See also British Library manuscript (Or.8210/S.5648).

Long Text

T252 《 普遍智藏般若波羅蜜多心經 》 translated by 法月 Fǎyuè (Skt. *Dharmacandra?), ca. 741 CE.
T253 《 般若波羅蜜多心經 》 translated by Prajñā, ca. 788 CE.
T254 《 般若波羅蜜多心經 》 translated by Prajñācakra, 861 CE.
T255 《 般若波羅蜜多心經 》 translated from the Tibetan by Fǎchéng 法成, 856 CE, text found at 燉煌 Dūnhuáng.
T257
《 佛說聖佛母般若波羅蜜多經 》 translated by Dānapāla, 1005 CE.

 

 

Heart of Great Perfect Wisdom Sutra
Mahā Prajñāpāramitā Heart Sūtra
translated by Tripitaka Dharma Master 玄奘 Xuanzang, c.602-664 (Taisho Tripitaka 251)
translated from the Chinese version of Xuanzang by Sōtō Zen Text Project
摩訶般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩。Avalokiteshvara Bodhisattva,

行深般若波羅蜜多時。when deeply practicing prajñā pāramitā,

照見五蘊皆空。clearly saw that all five aggregates are empty

度一切苦厄。and thus relieved all suffering.

舍利子。色不異空。Shāriputra, form does not differ from emptiness,

空不異色。emptiness does not differ from form.

色即是空。空即是色。Form itself is emptiness, emptiness itself form.

受想行識 Sensations, perceptions, formations, and consciousness

亦復如是。are also like this.

舍利子。是諸法空相。Shāriputra, all dharmas are marked by emptiness;

不生不滅。they neither arise nor cease,

不垢不淨不增不減。are neither defiled nor pure, neither increase nor decrease.

是故空中。無色。Therefore, given emptiness, there is no form,

無受想行識。no sensation, no perception, no formation, no consciousness;

無眼耳鼻舌身意。no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind;

無色聲香味觸法。no sight, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind;

無眼界。乃至無意識界。no realm of sight … no realm of mind consciousness.

無無明。亦無無明盡。There is neither ignorance nor extinction of ignorance…

乃至無老死。neither old age and death,

亦無老死盡。nor extinction of old age and death;

無苦集滅道。no suffering, no cause, no cessation, no path;

無智亦無得。no knowledge and no attainment.

以無所得故。菩提薩埵。With nothing to attain, a bodhisattva

依般若波羅蜜多故。relies on prajñā pāramitā, and thus

心無罣礙。the mind is without hindrance.

無罣礙故。無有恐怖。Without hindrance, there is no fear.

遠離顛倒夢想。究竟涅槃。Far beyond all inverted views, one realizes nirvana.

三世諸佛。All buddhas of past, present, and future

依般若波羅蜜多故。rely on prajñā pāramitā and thereby

得阿耨多羅三藐三菩提。attain unsurpassed, complete, perfect enlightenment.

故知般若波羅蜜多。Therefore, know the prajñā pāramitā

是大神咒。as the great miraculous mantra,

是大明咒是無上咒。the great bright mantra, the supreme mantra,

是無等等咒。能除一切苦。the incomparable mantra, which removes all suffering

真實不虛故。and is true, not false.

說般若波羅蜜多咒 Therefore we proclaim the prajñā pāramitā mantra,

即說咒曰 the mantra that says:

揭帝 揭帝 般羅揭帝 ”Gate Gate Pāragate

般羅僧揭帝 菩提 僧莎訶 Pārasamgate Bodhi Svāhā.”

般若波羅蜜多心經 (Prajñā Pāramitā Heart Sūtra)

 

 

Sôtô:
Ma-ka han-nya ha-ra-mit-ta shin-gyô

Kan-ji-zai bo-satsu, gyô jin han-nya ha-ra-mit-ta ji,
shô-ken go-on kai kû, do is-sai ku-yaku.

Sha-ri-shi, shiki fu-i kû, kû fu-i shiki, shiki soku-ze kû,
kû soku-ze shiki, ju-sô-gyô-shiki, yaku-bu nyo-ze.

Sha-ri-shi, ze-sho-hô kû-sô, fu-shô fu-metsu, fu-ku fu-jô,
fu-zô fu-gen, ze-ko kû-chû, mu-shiki mu-ju-sô-gyô-shiki.


Mu-gen-ni-bi-zes-shin-ni, mu-shiki-shô-kô-mi-soku-hô,
mu-gen-kai nai-shi mu-i-shiki-kai.

Mu-mu-myô yaku mu-mu-myô-jin, nai-shi mu-rô-shi,
yaku mu-rô-shi-jin, mu-ku-shû-metsu-dô,
mu-chi yaku mu-toku, i mu-sho-tok[u] ko.

Bo-dai-sat-ta, e han-nya ha-ra-mit-ta ko, shin mu-kei-ge,
mu-kei-ge ko, mu-u-ku-fu, on-ri is-sai ten-dô mu-sô,
ku-gyô ne-han, san-ze sho-butsu,
e han-nya ha-ra-mit-ta ko, toku a-noku-ta-ra
sam-myaku-sam-bo-dai.

Ko chi han-nya ha-ra-mit-ta, ze dai-jin-shu,
ze dai-myô-shu, ze mu-jô-shu, ze mu-tô-dô-shu,
nô jo is-sai ku, shin-jitsu fu-ko,
ko setsu han-nya ha-ra-mit-ta shu soku, setsu shu watsu
gya-tei gya-tei, ha-ra-gya-tei, hara-sô-gya-tei,
bo-ji so-waka.

Han-nya shin-gyô.

Rinzai:
Ma-ka han-nya ha-ra-mi-ta shin-gyô

Kan-ji-zai bosa, gyô jin han-nya ha-ra-mi-ta ji,
shô-ken go-on kai kû, do is-sai ku-yaku.

Sha-ri-shi, shiki fu-i kû, kû fu-i shiki, shiki soku-ze kû,
kû soku-ze shiki, ju-sô-gyô-shiki, yaku-bu nyoze.

Sha-ri-shi, ze-sho-hô kû-sô, fu-shô fu-metsu, fu-ku fu-jô,
fu-zô fu-gen, ze-ko kû-chû, mu-shiki mu-jusô-gyô-shiki.

Mu-gen-ni-bi-zes-shin-ni, mu-shiki-shô-kô-mi-soku-hô,
mu-gen-kai nai-shi mu-i-shiki-kai.

Mu-mu-myô yaku mu-mu-myô-jin, nai-shi mu-rô-shi,
yaku mu-rô-shi-jin, mu-ku-shû-metsu-dô,
mu-chi yaku mu-toku, i mu-sho-tok[u] ko.

Bo-dai-sat-ta, e han-nya ha-ra-mi-ta ko, shin mu-kei-ge,
mu-kei-ge ko, mu-u-ku-fu, on-ri [is-sai] ten-dô mu-sô,
ku-gyô ne-han, san-ze sho-butsu,
e han-nya ha-ra-mi-ta ko, toku a-noku-ta-ra
san-myaku-san-bo-dai.

Ko chi han-nya ha-ra-mi-ta, ze dai-jin-shu,
ze dai-myô-shu, ze mu-jô-shu, ze mu-tô-dô-shu,
nô jo is-sai ku, shin-jitsu fu-ko,
ko setsu han-nya ha-ra-mi-ta shu soku, setsu shu watsu
gya-tei gya-tei, ha-ra-gya-tei, ha-ra-sô-gya-tei,
bo-ji so-wa-ka.

Han-nya shin-gyô.


http://www.youtube.com/watch?v=Ccy708RQ1DA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8qLgTLWfsLg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OXAwlr7246I&feature=related

PDF: The Core Sutra of the Great Paramita Wisdom

 

 

Heart Sutra
(Hannya shingyō 般若心経)

Full title: Heart of Great Perfect Wisdom Sutra
(Maka hannya haramitta shingyō 摩訶般若波羅蜜多心経)

Symbols:
◎ strike large bowl-bell
● strike small bowl-bell

Avalokiteshvara Bodhisattva, when deeply practicing
prajna paramita, clearly saw ◎ that all five aggregates are
empty and thus relieved all suffering. Shariputra, form
does not differ from emptiness, emptiness does not
differ from form. Form itself is emptiness, emptiness
itself form. Sensations, perceptions, formations, and
consciousness are also like this. Shariputra, all dharmas
are marked by emptiness; they neither arise nor cease,
are neither defiled nor pure, neither increase nor
decrease. Therefore, given emptiness, there is no form,
no sensation, no perception, no formation, no
consciousness; no eyes, no ears, no nose, no tongue, no
body, no mind; no sight, no sound, no smell, no taste, no
touch, no object of mind; no realm of sight... no realm
of mind consciousness. There is neither ignorance nor
extinction of ignorance... neither old age and death, nor
extinction of old age and death; no suffering, no cause,
no cessation, no path; no knowledge and no attainment.
With nothing to attain, a bodhisattva relies on prajna
parami ta, ◎ and thus the mind is without hindrance.
Without hindrance, there is no fear. Far beyond all
inverted views, one realizes nirvana. All buddhas of past,
present, and future rely on prajna paramita ◎ and
thereby attain unsurpassed, complete, perfect
enlightenment. Therefore, know the prajna paramita as
the great miraculous mantra, the great bright mantra,
the supreme mantra, the incomparable mantra, which
removes all suffering and is true, not false. Therefore
we proclaim the prajna paramita mantra, the mantra that
says: "Gate Gate ● Paragate Parasamgate ● Bodhi
Svaha.”

 

 

The Prajna Paramita Sutra
Translated by Shunryu Suzuki
http://www.cuke.com/misc/heart%20sutra%20card.html

The following chant of the Prajna Paramita Sutra, translated by Shunryu Suzuki,
was chanted by Allen Ginsberg in the CD-ROM Haight-Ashbury in the Sixties:
http://www.rockument.com/Haight/Prajna.html

MA KA HAN NYA HA RA MIT TA SHIN GYO
Great Prajna Paramita Sutra

KAN JI ZAI BO SATSU GYO JIN HAN NYA HA RA MIT TA JI SHO KEN GO
Avalokitesvara bodhisattva practice deep prajna paramita when perceive five

UN KAI KU DO ISSAI KU YAKU
skandas all empty. relieve every suffering.

SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI
Sariputra, form not different (from) emptiness. Emptiness not different (from) form. Form

SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKE JU SO GYO SHIKI YAKU
is the emptiness. Emptiness is the form. Sensation, thought, active substance, consciousness, also

BU NYO ZE
like this.

SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU FU KU FU JO
Sariputra, this everything original character; not born, not annihilated not tainted, not pure,

FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO
(does) not increase, (does) not decrease. Therefore in emptiness no form, no sensation, thought, active substance,

SHIKI MU GEN NI BI ZETS SHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO MU GEN
consciousness. No eye, ear, nose, tongue, body, mind; no color, sound, smell, taste, touch, object; no eye,

KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO
world of eyes until we come to also no world of consciousness; no ignorance, also no ignorance

JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU
annihilation, until we come to no old age, death, also no old age, death, also no old age, death, annhilation of no suffering, cause of suffering,

METSU DO MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK KO BO DAI SAT TA E
nirvana, path; no wisdom, also no attainment because of no attainment. Bodhisattva depends on

HAN NYA HA RA MIT TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU ON RI
prajna paramita because mind no obstacle. Because of no obstacle no exist fear; go beyond

I SSAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU E HAN
all (topsy-turvey views) attain Nirvana. Past, present and future every Buddha depend on prajna

NYA HA RA MIT TA KO TOKU A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI
paramita therefore attain supreme, perfect, enlightenment.

KO CHI HAN NYA HA RA MIT TA ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU
Therefore I know Prajna paramita (is) the great holy mantram, the great untainted mantram,

ZE MU JO SHU ZE MU TO DO SHU NO JO IS SAI KU SHIN JITSU FU KO
the supreme mantram, the incomparable mantram. Is capable of assuaging all suffering. True not false.

KO SETSU HAN NYA HA PA MIT TA SHU SOKU SETSU SHU WATSU
Therefore he proclaimed Prajna paramita mantram and proclaimed mantram says

GYA TE GYA TE HA RA GYA TE HA RA SO GYA TE BO DHI SO WA KA
gone, gone, to the other shore gone, reach (go) enlightenment accomplish.

HAN NYA SHIN GYO

NEGA WA KU WA KO NO KU DO KU O MOTTE A MA NE KU ISSAI NI OYO
What we pray, this merit with universally all existence Pervade,

BO SHI WARE RA TO SHU JO TO MI NA TO MO NI BUTSUDO O JYO ZEN KO TO
we and sentient being all with Buddhism achieve this (What I pray is that this merit pervade universally and we Buddhists and all sentient beings achieve Buddhism.)

JI HO SAN SHI I SHI HU SHI SON BU SA MO KO SA
Ten directions past, present and future all Buddhas The world honoured one. Bodhisattva, great Bodhisattva,

MO KO HO JA HO RO MI
great Prajna-paramita.

 

 

摩訶般若波羅蜜大明呪經
Sūtra of the Great Illumination Mantra of Mahā-Prajñā-Pāramitā

Translated from Sanskrit into Chinese in the Later Qin Dynasty
by the Tripiṭaka Master Kumārajīva (鳩摩羅什, 344–413) from Kucha
English translation by Rulu (如露)
http://www.sutrasmantras.info/sutra15.html

As Avalokiteśvara Bodhisattva went deep into prajñā-pāramitā, he saw in his illumination the emptiness of the five aggregates, [the realization of] which delivers one from all suffering and tribulations.

“Śāriputra, because form is empty, it does not have the appearance of decay. Because sensory reception is empty, it does not have the appearance of sensory experience. Because perception is empty, it does not have the appearance of cognition. Because mental processing is empty, it does not have the appearance of formation. Because consciousness is empty, it does not have the appearance of awareness.

“Why? Because, Śāriputra, form is no different from emptiness; emptiness is no different from form. In effect, form is emptiness and emptiness is form. The same is true for sensory reception, perception, mental processing, and consciousness. Śāriputra, dharmas, with empty appearances, have neither birth nor death, neither impurity nor purity, neither increase nor decrease. Emptiness, the true reality, is not of the past, present, or future.

“Therefore, in emptiness there is no form, nor sensory reception, perception, mental processing, or consciousness; no eye, ear, nose, tongue, body, or mental faculty, nor sights, sounds, scents, flavors, tactile sensations, or mental objects; no spheres, from eye sphere to mental consciousness sphere. There is neither ignorance nor ending of ignorance, neither old age and death nor ending of old age and death. There is no suffering, accumulation [of afflictions], cessation [of suffering], or the path. There is neither wisdom-knowledge nor attainment because there is nothing to attain.

“Bodhisattvas, because they rely on prajñā-pāramitā, have no hindrances in their minds. Without hindrance, they have no fear. Staying far from inverted dreaming and thinking, they will ultimately attain nirvāṇa. Buddhas of the past, present, and future, because they rely on prajñā-pāramitā, all attain anuttara-samyak-saṁbodhi.

“Hence, we know that the Prajñā-Pāramitā [Mantra] is the great illumination mantra, the unsurpassed illumination mantra, the unequaled illumination mantra, which can remove all suffering. It is true, not false. Hence the Prajñā-Pāramitā Mantra is pronounced. Then the mantra goes:

gate gate pāragate pāra-saṁgate bodhi svāhā ||”

— Sūtra of the Great Illumination Mantra of Mahā-Prajñā-Pāramitā
Translated from the digital Chinese Canon (T08n0250)

 

 

The Heart Sūtra: The Womb of the Buddhas
Red Pine translation

The noble Avalokiteshvara Bodhisattva,
while practicing the deep practice of Prajnaparamita,
looked upon the five skandhas
and seeing they were empty of self-existence,
said, “Here, Shariputra,
form is emptiness, emptiness is form;
emptiness is not separate from form, form is not separate from emptiness;
whatever is form is emptiness, whatever is emptiness is form.
The same holds for sensation and perception, memory and consciousness.
Here, Shariputra, all dharmas are defined by emptiness
not birth or destruction, purity or defilement, completeness or deficiency.
Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form,
no sensation, no perception, no memory and no consciousness;
no eye, no ear, no nose, no tongue, no body and no mind;
no shape, no sound, no smell, no taste, no feeling and no thought;
no element of perception, from eye to conceptual consciousness;
no causal link, from ignorance to old age and death,
and no end of causal link, from ignorance to old age and death;
no suffering, no source, no relief, no path;
no knowledge, no attainment and no non-attainment.
Therefore, Shariputra, without attainment,
bodhisattvas take refuge in Prajnaparamita
and live without walls of the mind.
Without walls of the mind and thus without fears,
they see through delusions and finally nirvana.
All buddhas past, present and future
also take refuge in Prajnaparamita
and realize unexcelled, perfect enlightenment.
You should therefore know the great mantra of Prajnaparamita,
the mantra of great magic,
the unexcelled mantra,
the mantra equal to the unequalled,
which heals all suffering and is true, not false,
the mantra in Prajnaparamita spoken thus:
“Gate, gate, paragate, parasangate, bodhi svaha.”

 

 

The Heart Sutra

prajñāpāramitāhṛdaya
Primary Resources for Studying the Heart Sutra
by Jayarava Attwood
http://jayarava.blogspot.hu/p/prajnaparamita.html

Heart Murmurs: Some Problems with Conze's Prajñāpāramitāhṛdaya
by Jayarava Attwood
Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies. 8. 2015: 28-48.

Horiuzi Palm-leaf Manuscript Heart Sutra (法隆寺 Hōryū-ji)
facsimile by "Autotype, London" - Buddhist Texts from Japan. (Anecdota Oxoniensia, Aryan series), 1881.

PDF: Prajñāpāramitā Hṛdaya Sūtra – Sanskrit / Chinese (Xuanzang) / English
Compiled by Shi Huifeng 釋慧峰 (aka M. B. Orsborn)

Prajna Paramita Hrydaya Sutra
Commentary — T'an Hsu

PDF: The Heart Sutra
Translated by Lu K'uan Yü [Charles Luk]

DOC: The Heart Sutra
Commentary — by Seung Sahn

PDF: The Heart of Prajna Paramita Sutra with Annotation
Translated by the Chung Tai Translation Committee, June 2002.
From the Chinese translation by Tripitaka Master Xuan Zang, 7th Century

PDF: The Heart Sutra: A Chinese Apocryphal Text?
by Jan Nattier
The Journal of the International Association of Buddhist Studies, Vol. 15, No. 2, 1992.

PDF: The Insight that Brings Us to the Other Shore
Translated by Thich Nhat Hanh (2014)

PDF: The Heart of Understanding
Commentary — Thich Nhat Hanh

 

 

Sûtra du Coeur de la perfection de sagesse
La version chinoise la plus connue est la traduction de Xuanzang
en 649 ap. J.-C. Il est le premier à lui donner le titre de Sūtra du Cœur. Selon la biographie rédigée par son disciple Huili (慧立), Xuanzang aurait appris le soutra auprès d'un malade au Sichuan en remerciement d'un bienfait et il l'aurait souvent récité durant son voyage vers l'ouest.
Traduction française sur le chinois : Jérôme Ducor

Le "Sūtra du cœur"
traduction de Catherine Despeux

Alors que l'être d'éveil Qui-contemple-les-choses-telles-quelles (chinois Guan Zizai, sanskrit Avalokiteśvara) s'adonnait à la profonde pratique de la perfection de sapience, il contempla et vit à la lumière de la sapience que les cinq agrégats sont vides. Il s'affranchit ainsi de toutes les souffrances.
Śāriputra, la forme est vacuité, la vacuité est forme : la vacuité n'est autre que la forme, et la forme n'est autre que la vacuité. Il en est de même pour la sensation, la pensée, la volition et la faculté de connaissance.

« Śāriputra, toutes choses ont pour attribut essentiel la vacuité : elles ne sont ni produites, ni détruites, ni souillées ni purifiées, n'augmentent ni ne diminuent. En conséquence, Sāriputra, dans la vacuité il n'y a pas de forme, pas de sensation, pas de représentation, pas de volition ni de faculté de connaissance ; il n'y a pas d'œil, d'oreille, de nez, de langue, de corps, ni de mental ; il n'y a pas de forme, de son, d'odeur, de saveur, de tangible ni d'objet mental ; il n'y a pas de sphère visuelle, et ainsi de suite jusqu'à : il n'y a pas de sphère de la faculté de connaissance.
Il n'y a pas d'ignorance ni de fin à l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à : il n'y a pas de vieillissement et de mort ni de fin du vieillissement et de la mort ; Il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni fin à la souffrance ni voie menant à l'extinction de la souffrance ; il n'y a ni sapience, ni obtention, ni objet d'obtention. Comme il n'est rien à obtenir, l'être d'éveil, prenant appui sur la perfection de sapience, a l'esprit sans obstruction ; étant sans obstruction, il est libre de toute peur, et se dégage de toutes les distorsions de l'esprit et des pensées illusoires pour accomplir de manière ultime la grande extinction.
Les Eveillés des trois temps ayant pris pour support la perfection de sapience ont obtenu l'éveil parfait, complet et insurpassable. On sait ainsi que la perfection de sapience est un mantra divin, une grande dhāranī , le mantra suprême et inégalable, qui peut chasser toutes les souffrances, qui est réel et non illusoire.
Voici la formule : " Gate gatepāragate pārasamgate bodhi svāhā ". »