Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

baháí vallás (bahá'í, bahaizmus)

a Bahá Ulláh (arab: „Isten fényessége”) néven ismert Mírzá Hoszein Alí Núrí által a XIX. sz. közepén alapított vallás. Bahá Ulláh a bábizmus követője volt, s az 1850-ben kivégzett Báb halála után átvette a vallási közösség vezetését. 1867-ben (vagy 1863-ban) Bahá Ulláh kihirdette, hogy ő az, „akiben Isten meg fog nyilatkozni”, vagyis az ő érkezését jövendölte meg a Báb. A baháík szerint Jézus, Mohamed, Zoroaszter és Buddha után Bahá Ulláh a következő az isteni megnyilvánulások sorában, s tanításai egy új világrend csíráit jelentik.

A baháizmus alappillére az a meggyőződés, hogy mind a Báb, mind Bahá Ulláh a maga valójában megismerhetetlen Isten manifesztációja. A Báb volt az előfutár, aki bejelentette a nálánál nagyobb eljövetelét, s amikor Bahá Ulláh kinyilvánította küldetését, beteljesült a Báb jóslata. A baháí vallás harmadik fontos alakja Abdul Bahá („A dicsőség szolgája”, 1844-1921), Bahá Ulláh legidősebb fia, tanításainak megtestesült példaképe és tévedhetetlen értelmezője. A bábizmus szent irodalmát hármójuk írásai és nyilatkozatai alkotják.

Bahá Ulláh irodalmi hagyatéka több mint 100 műből áll. Közéjük tartozik a Kitáb al-akdasz (A legszentebb könyv), amely Bahá Ulláh törvényeit tartalmazza; a Ketáb-e Íkán (A bizonyosság könyve), amely az Istenről és a vallásról szóló alapvető tanításokat foglalja össze; A rejtett szavak, „az emberek lelki tanulságára és hibáik kijavítására” szolgáló rövid kijelentések gyűjteménye; A hét völgy c. misztikus tanulmány, amely „leírja azt a hét lépcsőfokot, amelyen az istenkereső lelkének fel kell jutnia, mielőtt eléri létezése célját”; a Verses levél a farkas fiához, Bahá Ulláh utolsó jelentős műve; valamint számos ima, meditáció, intelem és levél. A baháí hívek szerint Bahá Ulláh írásai isteni sugallatra születtek, s isteni kinyilatkoztatásokat tartalmaznak.

A baháizmus alapvető tanítása az egyházak és az emberiség egységét hirdeti. A baháík szerint az összes nagy vallásalapító az Isten manifesztációja és az emberi nem fejlődését szolgáló isteni akarat végrehajtója, hiszen a látszólagos különbségek ellenére a nagy vallások ugyanazt az igazságot tanítják. Bahá Ulláh küldetése volt helyreállítani a vallások egységét és megvetni az egyetemes hit alapjait. Az Isten egységével összhangban a baháík hisznek az emberiség egységében is, ezért küzdenek a faji, társadalmi és vallási el?ítéletek felszámolásáért.

A baháí vallás nyitva áll mindenki előtt, aki hitet tesz Bahá Ulláh mellett és elfogadja tanításait. A vallásnak nincsenek beavatási szertartásai, szentségei és papjai. Minden baháí köteles azonban naponta imádkozni, s évente 19 napot böjtölni, ami azt jelenti, hogy napkeltétől napnyugtáig nem vehet magához sem ételt, sem italt. A baháík egyáltalán nem fogyaszthatnak kábítószereket, alkoholt és más olyan anyagokat, amelyek befolyásolják a tudatot. Kötelező a monogámia s a házasság előtti szülői beleegyezés. Részt kell venniük az ún. tizenkilenc nap ünnepén, amelyet eredetileg a Báb vezetett be, s mindig a hónap első napján tartják. (A baháí naptár szerint az év 19 hónapból áll.) Ilyenkor az adott településen élő baháík összegyűlnek, hogy imádkozzanak, olvassák a szent könyveket, foglalkozzanak a közösség ügyeivel, és élvezzék egymás társaságát. Az ünnepek célja az, hogy mindenki részt vegyen a közösség ügyeinek intézésében, és átérezze a testvériség és barátság szellemét. A különböző településeken élő baháík arra törekednek, hogy templomokat létesítsenek s körülöttük olyan intézményeket hozzanak létre, mint az öregek otthona, az árvaház, az iskola és a kórház. Baháí templomok működnek az Illinois állambeli Wilmette-ben, a németországi Majna-Frankfurtban, az ugandai Kampalában, az ausztráliai Sydneyben, valamint Panamavárosban. A templomokban prédikáció helyett a világ vallásainak szent szövegeiből olvasnak fel.

A baháí naptárt a Báb hozta létre és Bahá Ulláh szentesítette. A baháí év hónapjai 19 napból állnak, ehhez járul még évente négy (szökőévben öt) szökőnap. Az év a tavaszi napéjegyenlőség napján, március 21-én kezdődik, amely vallási ünnep. Ugyancsak munkaszüneti napok a következő vallási ünnepek: Bahá Ulláh küldetése bejelentésének évfordulói (április 21., április 29., május 2.), a Báb küldetése bejelentésének évfordulója (május 23.), Bahá Ulláh születésnapja (november 12.), a Báb születésnapja (október 20.), Bahá Ulláh halálának évfordulója (május 29.) és a Báb mártíromságának évfordulója (július 9.).

A baháí közösség intézményei a Bahá Ulláh által kinyilvánított eredeti alapelvek szerint működnek, s később Abdul Bahá fejlesztette őket tovább. A baháizmus szervezeti felépítése a vallás követői szerint egy új világrend mintájául szolgál. A kormányzat alapegysége a helyi vallási tanács, amelyet a baháí közösségek választanak meg. A választási rendszerben nincsenek sem pártok, sem frakciók, sem jelölések, sem kampányok. A helyi vallási tanács a baháí közösség valamennyi ügyében dönthet. A baháík minden évben küldötteket választanak az országos konvencióra, amely megválasztja az országos hatáskörrel rendelkező nemzeti vallási tanácsot. A nemzeti vallási tanácsok időről időre nemzetközi konvenciókat hívnak össze, s megválasztják az Igazságosság Egyetemes Házaként ismert legfelsőbb kormányzó szervet. Bahá Ulláh írásaival összhangban az Igazságosság Egyetemes Háza a bahái közösség legfelsőbb igazgatási, törvényhozó és igazságszolgáltató testülete. A Bahá Ulláh által kihirdetett törvényeket alkalmazza, ill. rendelkezik olyan kérdésekről, amelyeket nem szabályoznak a szent szövegek. Az Igazságosság Egyetemes Házának székhelye az izraeli Haifában van, a Báb és Abdul Bahá szentélyeinek közvetlen közelében, s Bahá Ulláhnak az Akko melletti Bahdzsiban található szentélye mellett.

A baháí vallásban léteznek kinevezett tisztségviselők is, így az Isten Ügyének. Kezei és a kontinentális tanácsosok. Az előbbi tisztség Bahá Ulláh kezdeményezésére jött létre, s viselőit Abdul Bahá bízta meg a hit terjesztésével és a közösség védelmével. A Soghi Effendi által kinevezett tisztségviselők az Igazságosság Egyetemes Házának irányítása alatt működnek. A kontinentális tanácsosok ugyanazokat a funkciókat látják el, mint az Ügy Kezei, de őket az Igazságosság Egyetemes Háza nevezi ki. A tanácsosok az általuk kinevezett és irányított testületek segítségével szolgálják a baháizmust és az egyes híveket.

Bahaizmus
www.bahai.hu

Bahá'í Sacred Writings
http://bahai-library.org/writings/
http://www.bahaiprayers.org/
http://www.ibiblio.org/Bahai/Texts/EN/
http://www.omphaloskepsis.com/collection/index.html
http://home.arcor.de/unity9/LightAfterDeath.html
http://www.sacred-texts.com/bhi/index.htm
http://www.northill.demon.co.uk/contents.htm

Bahá'í Webrings
http://nav.webring.org/hub?ring=bahaiyouth;list
http://nav.webring.org/hub?ring=bahai;list
http://nav.webring.org/hub?ring=rsf;list