Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

A kínai nyelv legfontosabb átírásainak összehasonlító táblázata
pinyin – orosz
http://www.pinyin.info
pinjin átírás (Hanyu pinyin wenzi – „a kínai nyelv szótaglistája”)

Kínai
(pinyin)

Magyar népszerû

Magyar
tudományos

Angol
(Wade-Giles)

Francia
(E.F.E.O)

Német
(Lessing-Othmer)

Tajvani
bopomofo

a a a a a a
ai aj ai ai ngai ai
an an an an ngan an
ang ang ang ang ngang ang
ao ao ao ao ngao au
ba pa pa pa pa ba
bai paj pai, po pai pai, po bai
ban pan pan pan pan ban
bang pang pang pang pang bang
bao pao pao pao pao bau
bei pej pei pei pei be
ben pen pen pên pen bën
beng peng peng peng peng bëng
bi pi pi pi pi bi
bian pien pien pien pien biän
biao piao piao piao piao biau
bie pie pie pieh pie biä
bin pin pin pin pin bin
bing ping ping ping ping bing
bo po po po po bo
bu pu pu pu pou bu
ca ca c'a ts'a ts'a tsa
cai caj c'ai ts'ai ts'ai tsai
can can c'an ts'an ts'an tsan
cang cang c'ang ts'ang ts'ang tsang
cao cao c'ao ts'ao ts'ao tsau
ce c'ö ts'ê ts'ö tsö
cen cen c'en ts'ên ts'en tsën
ceng ceng c'eng ts'êng ts'eng tsëng
cha csa cs'a ch'a tch'a tscha
chai csaj cs'ai ch'ai tch'ai tschai
chan csan cs'an ch'an tch'an tschan
chang csang cs'ang ch'ang tch'ang tschang
chao csao cs'ao ch'ao tch'ao tschau
che csö cs'ö ch'ê tch'ö tschö
chen csen cs'en ch'ên tch'en tschën
cheng cseng cs'eng ch'êng tch'eng tschëng
chi cse cs'ï, cs'e ch'ih tch'e tschï
chong csung cs'ung ch'ung tch'ong tschung
chou csou cs'ou ch'ou tch'eou tschou
chu csu cs'u ch'u tch'ou tschu
chuai csuaj cs'uai ch'uai tch'ouai tschuai
chuan csuan cs'uan ch'uan tch'ouan tschuan
chuang csuang cs'uang ch'uang tch'ouang tschuang
chui csuj cs'ui ch'ui tch'ouei tschui
chun csun cs'un ch'un tch'ouen tschun
chuo cso cs'o ch'o tch'ouo, tch'o tscho
ci ce c'ï, c'e tz'û, ts'ze ts'eu tsï
cong cung c'ung ts'ung ts'ong tsung
cou cou c'ou ts'ou ts'eou tsou
cu cu c'u ts'u ts'ou tsu
cuan cuan c'uan ts'uan ts'ouan tsuan
cui cuj c'ui ts'ui ts'ouei tsui
cun cun c'un ts'un ts'ouen tsun
cuo co c'o ts'o ts'o tso
da ta ta ta ta da
dai taj tai tai tai dai
dan tan tan tan tan dan
dang tang tang tang tang dang
dao tao tao tao tao dau
de tê, teh
dei tej tei tei tei de
den ten ten ten ten dën
deng teng teng têng teng dëng
di ti ti ti ti di
dia tia tia tia tia dia  
dian tien tien tian tien diän
diao tiao tiao tiao tiao diau
die tie tie tieh tie diä
ding ting ting ting ting ding
diu tiu tiu tiu tieou diu
dong tung tung tung tong dung
dou tou tou tou teou dou
du tu tu tu tou du
duan tuan tuan tuan touan duan
dui tuj tui tui touei dui
dun tun tun tun touen dun
duo to to to to do
e o o ê, o ngo o
en en en ên ngen ën
eng eng eng êng ngeng ëng
er er er êrh eul örl
fa fa fa fa fa fa
fan fan fan fan fan fan
fang fang fang fang fang fang
fei fej fei fei fei fe
fen fen fen fên fen fën
feng feng feng fêng fong fëng
fo fo fo fo fo fo
fou fou fou fou feou fou
fu fu fu fu fou fu
ga ka ka ka ka ga
gai kaj kai kai kai gai
gan kan kan kan kan gan
gang kang kang kang kang gang
gao kao kao kao kao gau
ge ko ko kê, ko ko, kö go
gei kej kei kei kei ge
gen kan ken kên ken gën
geng kang keng kêng keng gëng
gong kung kung kung kong gung
gou kou kou kou keou gou
gu ku ku ku kou gu
gua kua kua kua koua gua
guai kuaj kuai kuai kouai guai
guan kuan kuan kuan kouan guan
guang kuang kuang kuang kouang guang
gui kuj kui kui kouei gue
gun kun kun kun kouen gun
guo kuo kuo kuo kouo guo
ha ha ha ha ha ha
hai haj hai hai hai hai
han han han han han han
hang hang hang hang hang hang
hao hao hao hao hao hau
he ho ho hê, ho ho, hö ho
hei hej hei hei hei he
hen hen hen hên hen hën
heng heng heng hêng heng hëng
hong hung hung hung hong hung
hou hou hou hou heou hou
hu hu hu hu hou hu
hua hua hua hua houa hua
huai huaj huai huai houai huai
huan huan huan huan houan huan
huang huang huang huang houang huang
hui huj hui hui houei hui
hun hun hun hun houen hun
huo huo huo huo houo huo
ji csi ki, ci chi ki, tsi dji
jia csia kia chia kia djia
jian csien kien, cien chien kien, tsien djiän
jiang csiang kiang, ciang chiang kiang, tsiang djiang
jiao csiao kiao, ciao, kio, cio chiao, chio kiao, tsiao, kio, tsio djiau
jie csie kie, cie, kiai chieh kiai, kie, tsie djiä
jin csin kin, cin chin kin, tsin djin
jing csing king, cing ching king, tsing djing
jiong csiung kiung chiung kiong djiung
jiu csiu kiu, ciu chiu kieou, tsieou djiu
ju csü kü, cü chü kiu, tsiu djü
juan csüan küan chüan kiuan, tsiuan djüan
jue csüe küe, cüe,
kio, cio
chüeh, chio kio, kiue, tsio, tsiue djüä
jun csün kün, cün chün kiun, tsiun djün
ka ka k'a k'a k'a ka
kai kaj k'ai k'ai k'ai kai
kan kan k'an k'an k'an kan
kang kang k'ang k'ang k'ang kang
kao kao k'ao k'ao k'ao kau
ke ko k'o k'ê, k'o k'o, k'ö ko
kei kej k'ei k'ei k'ei ke  
ken ken k'en k'ên k'en kën
keng keng k'eng k'êng k'eng kën
kong kung k'ung k'ung k'ong kung
kou kou k'ou k'ou k'eou kou
ku ku k'u k'u k'ou ku
kua kua k'ua k'ua k'oua kua
kuai kuaj k'uai k'uai k'ouai kuai
kuan kuan k'uan k'uan k'ouan kuan
kuang kuang k'uang k'uang k'ouang kuang
kui kuj k'ui k'ui k'ouei kue
kun kun k'un k'un k'ouen kun
kuo kuo k'uo k'uo k'ouo kuo
la la la la la la
lai laj lai lai lai lai
lan lan lan lan lan lan
lang lang lang lang lang lang
lao lao lao lao lao lau
le
lei lej lei lei lei le
leng leng leng lêng leng lëng
li li li li li li
lia lia lia lia lea lia
lian lien lien lien lien liän
liang liang liang liang leang liang
liao liao liao liao leao liau
lie lie lie lieh lie liä
lin lin lin lin lin lin
ling ling ling ling ling ling
liu liu liu liu lieou liu
long lung lung lung long lung
lou lou lou lou leou lou
lu lu lu lu lou lu
liu, lu
luan luan luan luan louan luan
lüe lüe lüe, lio lüeh, lio liue, lio lüä
lüan lüan lüan lüan liuan lüan  
lun lun lun lun louen lun
luo lo lo lo lo, loue lo
ma ma ma ma ma ma
mai maj mai mai mai mai
man man man man man man
mang mang mang mang mang mang
mao mao mao mao mao mau
me mo, mö mo, mö mo, mö mo
mei mej mei mei mei me
men men men mên men mën
meng meng meng mêng mong mëng
mi mi mi mi mi mi
mian mien mien mien mien miän
miao miao miao miao miao miau
mie mie mie mieh mie miä
min min min min min min
ming ming ming ming ming ming
miu miu miu miu mieou miu
mo mo mo mo mo mo
mou mou mou mou meou mou
mu mu mu mu mou mu
na na na na na na
nai naj nai nai nai nai
nan nan nan nan nan nan
nang nang nang nang nang nang
nao nao nao nao nao nau
ne
nei nej nei nei nei ne
nen nen nen nên nen nën
neng neng neng nêng neng nëng
ni ni ni ni ni ni
nian nien nien nien nien niän
niang niang niang niang niang niang
niao niao niao niao niao niau
nie nie nie nieh nie niä
nin nin nin nin nin nin
ning ning ning ning ning ning
niu niu niu niu nieou niu
nong nung nung nung nong nung
nou nou nou nou neou nou  
nu nu nu nu nou nu
niu
nuan nuan nuan nuan nouan nuan
nüe nüe nüe, nio nüeh, nio nio, niue nüä, nio
nun nun nun nun nouen nun  
nuo no no no no no
ou ou ou ou ngeou ou
pa pa p'a p'a p'a pa
pai paj p'ai, p'o p'ai p'ai, p'o pai
pan pan p'an p'an p'an pan
pang pang p'ang p'ang p'ang pang
pao pao p'ao p'ao p'ao pau
pei pej p'ei p'ei p'ei pe
pen pen p'en p'ên p'en pën
peng peng p'eng p'êng p'eng pëng
pi pi p'i p'i p'i pi
pian pien p'ien p'ien p'ien piän
piao piao p'iao p'iao p'iao piau
pie pie p'ie p'ieh p'ie piä
pin pin p'in p'in p'in pin
ping ping p'ing p'ing p'ing ping
po po p'o p'o p'o po
pou pou p'ou p'ou p'eou pou
pu pu p'u p'u p'ou pu
qi csi k'i, c'i ch'i k'i, ts'i tji
qia csia k'ia ch'ia k'ia tjia
qian csien k'ien, c'ien ch'ien k'ien, ts'ien tjiän
qiang csiang k'iang, c'iang ch'iang k'iang, ts'iang tjiang
qiao csiao k'iao, c'iao ch'iao k'iao, ts'iao tjiau
qie csie k'ie, c'ie, k'iai ch'ieh k'iai, k'ie, ts'ie tjiä
qin csin k'in, c'in ch'in k'in, ts'in tjin
qing csing k'ing, c'ing ch'ing k'ing, ts'ing tjing
qiong csiung k'iung ch'iung k'iong tjiung
qiu csiu k'iu, c'iu ch'iu k'ieou, ts'ieou tjiu
qu csü k'ü, c'ü ch'ü k'iu, ts'iu tjü
quan csüan k'üan, c'üan ch'üan k'iuan, ts'iuan tjüan
que csüe

k'üe, k'io,
c'io

ch'üeh, ch'io k'io, k'iue, ts'io, ts'iue tjüä
qun csün k'ün, c'ün ch'ün k'iun, ts'iun tjün
ran zsan zsan jan jan jan
rang zsang zsang jang jang jang
rao zsao zsao jao jao jau
re zsö zsö
ren zsen zsen jên jen jën
reng zseng zseng jêng jeng jëng
ri zsi zsï, zsi jih je
rong zsung zsung jung jong jung
rou zsou zsou jou jeou jou
ru zsu zsu ju jou ju
rua zsua zsua jua joua jua
ruan zsuan zsuan juan jouan juan
rui zsuj zsui jui jouei jui
run zsun zsun jun jouen jun
ruo zso zso jo jo jo
sa sza sza sa sa sa
sai szaj szai sai sai sai
san szan szan san san san
sang szang szang sang sang sang
sao szao szao sao sao sau
se szö szö
sen szen szen sên sen sën
seng szeng szeng sêng seng sëng
sha sa sa sha cha scha
shai saj sai shai chai schai
shan san san shan chan schan
shang sang sang shang chang schang
shao sao sao shao chao schau
she shê chö schö
shei sej sei shei chei schei
shen sen sen shên chen schën
sheng seng seng shêng cheng schëng
shi si sï, si shih che schï
shou sou sou shou cheou schou
shu su su shu chou schu
shua sua sua shua choua schua
shuai suaj suai shuai chouai schuai
shuan suan suan shuan chouan schuan
shuang suang suang shuang chouang schuang
shui suj sui shui chouei schui
shun sun sun shun chouen schun
shuo suo suo shuo chouo, cho schuo
si sze szï, sze ssû, szu, sze sseu
song szung szung sung song sung
sou szou szou sou seou sou
su szu szu su sou su
suan szuan szuan suan souan suan
sui szuj szui sui souei sui
sun szun szun sun souen sun
suo szo szo so so so
ta ta t'a t'a t'a ta
tai taj t'ai t'ai t'ai tai
tan tan t'an t'an t'an tan
tang tang t'ang t'ang t'ang tang
tao tao t'ao t'ao t'ao tau
te t'ö t'ê t'ö
teng teng t'eng t'êng t'eng tëng
ti ti t'i t'i t'i ti
tian tien t'ien t'ien t'ien tiän
tiao tiao t'iao t'iao t'iao tiau
tie tie t'ie t'ieh t'ie tiä
ting ting t'ing t'ing t'ing ting
tong tung t'ung t'ung t'ong tung
tou tou t'ou t'ou t'eou tou
tu tu t'u t'u t'ou tu
tuan tuan t'uan t'uan t'ouan tuan
tui tuj t'ui t'ui t'ouei tui
tun tun t'un t'un t'ouen tun
tuo to t'o t'o t'o to
wa va wa wa wa wa
wai vaj wai wai wai wai
wan van wan wan wan wan
wang vang wang wang wang wang
wei vej wei wei wei we
wen ven wen wên wen wën
weng veng weng wêng wong wëng
wo vo wo wo wo wo
wu vu wu wu wou, ou wu
xi hszi hi, szi hsi hi, si hsi
xia hszia hia hsia hia hsia
xian hszien hien, szien hsien hien, sien hsiän
xiang hsziang hiang, sziang hsiang hiang, siang hsiang
xiao hsziao hiao, sziao hsiao, hsio hiao, siao hsiau
xie hszie hie, szie, hiai hsieh hiai, hie, sie hsiä
xin hszin hin, szin hsin hin, sin hsin
xing hszing hing, szing hsing hing, sing hsing
xiong hsziung hiung hsiung hiong hsiung
xiu hsziu hiu, sziu hsiu hieou, sieou hsiu
xu hszü hü, szü hsü hiu, siu hsü
xuan hszüan hüan, szüan hsüan hiuan, siuan hsüan
xue hszüe hüe, szüe, hio, szio hsüeh, hsio hiue, siue, hio, sio hsüä
xun hszün hün, szün hsün hiun, siun hsün
ya ja ja ya ya ya
yan jen jen yen yen yän
yang jang jang yang yang yang
yao jao jao yao, yo yao, yo yau
ye je je yeh ye
yi ji ji yi, i yi i
yin jin jin yin yin yin
ying jing jing ying ying ying
yong jung jung yung yong yung
you ju ju yu yeou yu
yu yu
yuan jüan jüan yüan yuan yüan
yue jüe jüe, jo yüeh, yo yue, yo yüä
yun jün jün yün yun yün
za ca ca tsa tsa dsa
zai caj cai tsai tsai dsai
zan can can tsan tsan dsan
zang cang cang tsang tsang dsang
zao cao cao tsao tsao dsau
ze tsê tsö dsö
zei cej cei tsei tsei dse
zen cen cen tsên tsen dsën
zeng ceng ceng tsêng tseng dsëng
zha csa csa cha tcha dscha
zhai csaj csai chai tchai dschai
zhan csan csan chan tchan dschan
zhang csang csang chang tchang dschang
zhao csao csao chao tchao dschau
zhe csö csö chê tchö dschö
zhei csej csei chei tchei dsche
zhen csen csen chên tchen dschën
zheng cseng cseng chêng tcheng dschëng
zhi cse csï, cse chih tche dschï
zhong csung csung chung tchong dschung
zhou csou csou chou tcheou dschou
zhu csu csu chu tchou dschu
zhua csua csua chua tchoua dschua
zhuai csuaj csuai chuai tchouai dschuai
zhuan csuan csuan chuan tchouan dschuan
zhuang csuang csuang chuang tchouang dschuang
zhui csuj csui chui tchouei dschui
zhun csun csun chun tchouen dschun
zhuo cso cso cho tcho, tchouo dscho
zi ce cï, ce tzû, tze tseu dsï
zong cung cung tsung tsong dsung
zou cou cou tsou tseou dsou
zu cu cu tsu tsou dsu
zuan cuan cuan tsuan tsouan dsuan
zui cuj cui tsui tsouei dsui
zun cun cun tsun tsouen dsun
zuo co co tso tso dso