Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
« imafüzérek
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

katolikus rózsafüzér
http://lexikon.katolikus.hu/R/r%C3%B3zsaf%C3%BCz%C3%A9r.html
http://www.rozsafuzer.lap.hu/

II. János Pál pápa
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a hívőknek a szent rózsafüzérről
A Vatikánból, 2002. október 16-án, pápaságom 25. évének kezdetén.

 

Miklósházy Attila
A RÓZSAFÜZÉR TITKAINAK EREDETE

Távlatok/60 - 2003. húsvét
http://w3.externet.hu/~tavlatok/6009papi.htm

Pápai levél a rózsafüzérről

A szentatya, II. János Pál pápa, 2002. okt. 16-án kelt apostoli levelében (Rosarium Virginis Mariae) azt kéri, hogy a 2002 októberétol 2003 októberéig terjedő év legyen a Rózsafüzér éve, amikor buzgóbban végezzük azt a máriás ájtatosságot, amelyet „rózsafüzér”-nek nevezünk, és amely már századok óta a katolikusoknak egyik legkedvesebb és legelterjedtebb imádsága. Imádkozzuk a rózsafüzért különösen a világ békéjéért és a családi élet szentségéért. Ugyanakkor ajánlja, hogy az eddig ismert 15 „titokhoz” adjunk hozzá még ötöt, „a világosság titkait”, melyek figyelmünket ráirányítják az Úr Jézus tevékenységére, ahogyan kinyilatkoztatta az isteni világosság fényét. Ezek a titkok a következők:

1) aki a Jordán vizében megkeresztelkedett;

2) aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét;

3) aki meghirdette Isten országát;

4) aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét;

5) aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

Az Egyház szokása szerint a karácsonyi időben (adventtól Jézus megkeresztelésének ünnepéig) az örvendetes titkokat, nagyböjt folyamán a fájdalmas titkokat, a húsvéti időben a dicsőséges titkokat imádkozzuk. Az év többi részében (általános idoben) pedig felosztjuk a titkokat a hét napjai között: hétfőn és szombaton az örvendetes, kedden és pénteken a fájdalmas, szerdán és vasárnap a dicsőséges titkokat mondjuk, míg az újakat, a „világosság titkait” csütörtökre ajánlja a szentatya.


A rózsafüzér eredete

A rózsafüzér eredetét sokan tanulmányozták. Most csak röviden utalunk az eredetére, amelyet tulajdonképpen négy forrásban találhatunk meg: a zsoltározásban, a miatyánkban, az üdvözlégyben és az imaláncokban. Ezekből adódott össze kb. a 15. században a ma ismert rózsafüzér.

A 13. században a szerzetesek (bencések, ferencesek, domonkosok stb.) kórusban imádkozták a zsoltárokat, néhány helyen mind a 150 zsoltárt. Azok a barátok, akik nem tudtak olvasni, ugyanakkor 150 miatyánkot mondtak a zsoltárok helyett. Valószínűleg privát jelenés formájában Szent Domonkos kapta az üzenetet, hogy az üdvözlégyet imádkozzák 150-szer a miatyánk helyett, és ezért a domonkosokkal van összekapcsolva a rózsafüzér terjesztése. Ezt különben Alanus de Rupe, egy domonkos a 15. században (†1475) említi először. Akkoriban tehát a rózsafüzér 150 üdvözlégyből állt, de az üdvözlégynek csak az első, szentírási részét mondták. IV. Orbán pápa 1261-ben hozzáadta „Jézus” nevét, és ez alkalmat adott a 15. században a rajnavölgyi karthauzi szerzeteseknek, hogy minden egyes üdvözlégyhez hozzáadjanak egy titkot Jézus életéből, amin aztán elmélkedni, szemlélődni tudtak. Többnyire csak 50 üdvözlégy imát mondtak, és így 50 titkot soroltak fel; de vannak olyan listák is, amelyek 150 titkot tartalmaznak. Mindez a 15. század elején (1409–1415) történhetett a rajnavölgyi karthauzi kolostorokban, mint pl. Trier, Mainz, Köln, Strassburg.

Úgy tűnik, hogy a titkoknak első ilyen sorozata a karthauzi Esseni Adolf (†1439) műve, akit élénken befolyásolt a kornak Devotio modernája, valamint a tanítványáé, Porosz Domonkosé (†1460), aki valószínűleg több ilyen sorozatnak a szerzője. Valamivel később Alanus de Rupe, domonkos szerzetes Douaiban 1468–70 körül megalapította a Rózsafüzér Társaságot, amely nagyban hozzájárult ennek az ájtatosságnak az elterjedéséhez.

Az üdvözlégy második része (Asszonyunk, Szűz Mária...) csak később lett része az imádságnak V. Szt. Piusz pápa szorgalmazására, aki maga is domonkos volt, és aki hivatalosan jóváhagyta a rózsafüzért (1568), és terjesztette annak imádkozását. Ő vezette be az ünnepet „Győzedelmes Nagyasszonyunk” tiszteletére 1572. október 7-én, mivel 1571-ben ezen a napon szenvedett vereséget a török hajóhad Lepantónál a rózsafüzér-imahadjárat eredményeként. Az ünnep nevét XIII. Gergely pápa 1573-ban megváltoztatta a „Rózsafüzér Királynője” címére.

A dicsőség és az apostoli hitvallás, valamint az 5 tizedet megelőző 3 üdvözlégy az isteni erényekkel kapcsolatban, a tridenti zsinat után, a 16. században került hozzá. A rózsafüzér titkainak számát is lecsökkentették 15-re, vagyis minden tizednek egyetlen titka van.

A karthauzi szerzetesek a rózsafüzérrel követték az őskeresztény pusztai remeték szokását, akik egy-egy zsoltárt együtt elmondtak, majd csendben térdelve vagy leborulva azon hosszasan elmélkedtek, és a végén az elöljáró összefoglalta az egyéni imákat a „zsoltárkollektával”. A karthauziak elmondták az üdvözlégy első részét közösen, Jézus nevéhez hozzáfűzték a megfelelő titkot, és azon hosszasan egyénileg elmélkedtek, vagy inkább szemlélődtek. (Vö. Fra Angelico freskóit a firenzei Szent Márk kolostor minden egyes cellájában.) Természetesen manapság a rózsafüzért folyamatosan imádkozzuk, és a titokról való szemlélődés csupán színezi a 10 üdvözlégy lelkiségét. De jó volna, ha tudnánk néha időt szentelni az egyes titkok hosszabb megelmélkedésére, szemlélésére!

A karthauziak a titkokat (50 vagy 150) csupán ajánlották szemlélődésre. Valószínűleg Porosz Domonkos volt az, aki az 50 üdvözlégy imát (Quinquagena) tizedekre osztotta, a titkokat hozzáadta, és elnevezte ezt az imádságot „rosarium”-nak, vagyis Mária rózsakoronájának. A titkokat latinul clausulának nevezték, mert ezek zárták le az üdvözlégy imáját. A titkoknak többféle sorozatát lehet találni a 15. század karthauzi kolostorainak kéziratai között. A legtöbb 50 titokból áll, de van 150 titkot tartalmazó is.

Ebben a kis ismertetésben 3 példát hozunk a titkok sorozatából, lefordítva őket latinról magyarra. Az „1. rosarium” ötven „titokban” tartalmazza, arányos felosztásban, mindazt, amit ma az öröm, a világosság, a fájdalom és a dicsőség 4x5 titokban foglal össze. A „7. rosarium” ugyanezt teszi, kiegészítve megfelelő fohásszal minden egyes titkot. A „2. psaltérium” feltűnő sajátossága viszont az, hogy az örvendetes titkok (legendás) részletekbe menő szemlélése a 150 „zsoltár” majdnem kétharmadát foglalja le, a további pontok viszont néha 2–3 különböző titkot foglalnak össze.

Jegyzetek:

A rózsafüzérről és a titkokról szóló irodalomból csupán két művet említünk: Miller, John Desmond: Beads and Prayers: The Rosary in History and Devotion, Burns and Oates, 2002; Klinkhammer, Karl Joseph: Adolf von Essen und seine Werke (Der Rosenkranz in der geschichtlichen Situation seiner Entstehung und in seinem bleibenden Anliegen), Eine Quellenforschung (Frankfurter Theologische Studien, 13), Frankfurt, Knecht, 1972.

Élő nyelvek is nevezik a rózsafüzért „kalapocskának” (a francia chapelet) vagy „rózsakalapocs- kának” (a holland rozenhoedje).


1. rosarium

A trieri karthauzi kolostorból, valószínűleg Porosz Domonkostól. Forrás: Klinkhammer, 98–201. o.)

(Latin eredeti: Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus Christus. . . Quem Angelo nuntiante de Spiritu Sancto concepisti. Amen.)

(Magyarul: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus Krisztus...)

1) Akit Te, Gábriel arkangyal híradása szerint, a Szentlélek által méhedben fogantál. Ámen.

2) Akit Te, Erzsébetet látogatván a hegyekben, méhedben hordoztál. Ámen.

3) Akit Te örömmel szültél, és örökre szent maradtál testben és lélekben. Ámen.

4) Akit Te mint Teremtődet imádtál, és szűzi kebledből tápláltál. Ámen.

5) Akit Te pólyába takartál, és jászolba helyeztél. Ámen.

6) Akit az angyalok dicsértek glóriát énekelvén, és akit a pásztorok megtaláltak Betlehemben. Ámen.

7) Akit a 8. napon körülmetéltek, és Jézusnak neveztek. Ámen.

8) Akit a három Király tisztelettel imádott, hozván neki háromféle ajándékot. Ámen.

9) Akit Te anyai karjaidban a templomba vittél, és felajánlottad ot az Atyának. Ámen.

10) Akit az öreg Simeon karjaiba vett és megáldott, és akit az özvegy Anna felismert. Ámen.

11) Akivel Te Heródes elől Egyiptomba menekültél. Ámen.

12) Akivel 7 év után visszatértél hazádba, amint az angyal utasított. Ámen.

13) Akit 12 éves korában elvesztettél Jeruzsálemben, fájdalommal kerestél, és végül 3 nap múlva ismét megtaláltál. Ámen.

14) Aki napról napra növekedett korban, kegyelemben és bölcsességben Isten és az emberek előtt. Ámen.

15) Akit János a Jordánban megkeresztelt, és rámutatott, hogy Ő az Isten Báránya. Ámen.

16) Aki 40 napon át böjtölt a pusztában, és akit a Sátán ott háromszor megkísértett. Ámen.

17) Aki tanítványokat hívott különböző életkörülményekből, és meghirdette nekik a mennyek országát. Ámen.

18) Aki visszaadta a vakoknak a látást, megtisztította a leprásokat, meggyógyította az inaszakadtakat, és megszabadított mindenkit, akiket az ördög hatalmába kerített. Ámen.

19) Akinek lábát könnyeivel mosta meg Mária Magdolna, hajával törölte meg, megcsókolta, és drága kenőccsel kente meg. Ámen.

20) Aki Lázárt, aki már 4 napja halott volt, és egyéb halottakat is feltámasztott. Ámen.

21) Aki egy szamár hátán ülve a pálmák napján dicsőségesen bevonult Jeruzsálembe, és akit a nép lelkendezve fogadott. Ámen.

22) Aki az utolsó vacsorán testének és vérének tiszteletreméltó szentségét megalapította. Ámen.

23) Aki a Getszemáni kertbe ment tanítványaival együtt, ahol hosszan imádkozott, és vért izzadt. Ámen.

24) Aki önként ment találkozni ellenségeivel, és kiszolgáltatta magát nekik. Ámen.

25) Akit a zsidók szolgái durván megkötöztek, és a főpapokhoz vezettek. Ámen.

26) Akit hamis tanúkkal vádoltak, megfosztottak ruháitól, leköpdöstek, és ütésekkel és pofonokkal megaláztak. Ámen.

27) Akit Pilátus és Heródes előtt bevádoltak mint halálra ítélendő gonosztevőt. Ámen.

28) Akit, ruháitól megfosztva, Pilátus kegyetlenül és hosszasan megostoroztatott. Ámen.

29) Akit a szolgák tövissel koronáztak meg, bíborpalástba öltöztettek, és csúfolkodva imádtak. Ámen.

30) Akit igazságtalanul a legkegyetlenebb halálra ítéltek, és elvezettek két gonosztevő között, hogy kivégezzék. Ámen.

31) Akinek kezeit és lábait keresztre szögezték, és epével kevert bort adtak neki inni. Ámen.

32) Aki imádkozott kínzóiért, kérvén az Atyát, hogy bocsásson meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ámen.

33) Aki a jobb latornak azt mondta, „Mondom neked, még ma velem leszel a Paradicsomban.” Ámen.

34) Aki legszentebb édesanyjához így szólt: „Asszony, íme, a Te fiad”, és Jánoshoz: „Íme, a te anyád.” Ámen.

35) Aki hangosan felkiáltott: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” Ámen.

36) Aki így kiáltott fel: „Beteljesedett!”. Ámen.

37) Aki utoljára így szólt: „Atyám, kezeidbe ajánlom lelkemet!” Ámen.

38) Aki a legkeservesebb és legszentebb halállal halt meg értünk, nyomorúságos bűnösökért, Istennek legyen hála! Ámen.

39) Akinek oldalát egy katona lándzsával szúrta át, és onnan vér és víz folyt ki bűneink bocsánatára. Ámen.

40) Akinek legszentebb testét levették a keresztről, és öledbe helyezték. Ámen.

41) Akit a jámbor emberek fűszerrel megkentek, lepelbe takartak és eltemettek. Ámen.

42) Akinek sírját a zsidók lepecsételték, és katonákkal őriztették. Ámen.

43) Akinek lelke leszállt az alvilágba, hogy megvigasztalja a szent atyákat, és kivezesse őket a Paradicsomba. Ámen.

44) Aki a harmadik napon feltámadt, és túláradó örömet hozott neked. Alleluja. Ámen.

45) Aki feltámadása után többször megjelent tanítványainak, és vigasztalta szívüknek hitét. Ámen.

46) Aki őelőttük, a Te jelenlétedben és élénk figyelemtől kísérve, felment a mennybe, és most ott ül az Atya jobbján. Ámen.

47) Aki pünkösd napján elküldte a Szentlelket a mennyből híveire, amint azt megígérte. Ámen.

48) Aki végül is felvitt Téged, édesanyját, magához, maga mellé helyezett a mennyben, és dicsőséggel koronázott meg. Ámen.

49) Aki minket is, a Te és az Ő szolgáit, felvisz majd a mennybe ezen élet keservei után a te közbenjárásodra, és elhelyez minket Atyjának országában. Ámen.

50) Aki az Atyával és a Szentlélekkel, és Veled is, dicsőséges édesanyjával, él és uralkodik mint győzhetetlen és dicsőséges király, örökkön örökké. Ámen.


7. rosarium

(Egy mainzi karthauzi kolostorból. Forrás: Klinkhammer 246–50.)

1) Ó legméltóbb édesanyja Uramnak Jézus Krisztusnak, akit Gábriel arkangyal üdvözletére alázatosan méhedben fogantál mint Isten Igéjét, és ott hordoztad ot, míg megszülted az örök élet gyümölcsét a Szentlélek közreműködése által – kérlek, segíts engem, hogy mindig örömmel, alázattal és gyümölcsözően hallgassam az Isten igéjét, és szorgalmasan őrizzem azt a szívemben. Ámen.

2) Miután Jézust méhedben fogantad, felmentél a hegyekbe, és köszöntötted Erzsébetet, rokonodat – segíts, hogy én is felmehessek Jézussal a mennyei hegyekbe a szentekkel találkozni. Ámen.

3) Akit Te, tisztaságos Szűz, a világra hoztál – segíts, hogy én is vihessem Jézust és az Ő szavát a világnak jó cselekedeteimmel, tiszta szívvel és szándékkal. Ámen.

4) Akit Te pólyába takartál, és jászolba fektettél – helyezd őt szívem jászolába, ide énmellém, aki olyan szegény és lusta vagyok, mint a szamár és ökör, hogy itt pihenhessen, és bennem lakozzék. Ámen.

5) Akit az angyalok dicsőítettek, és a pásztoroknak meghirdettek – segíts engem, hogy én is dicsérhessem őt, és hirdessem másoknak eredményesen. Ámen.

6) Akit a pásztorok felkerestek, megtaláltak és imádtak – segíts engem, hogy én is állandóan és lelkesen keressem őt, valóban megtaláljam, és tisztelettel, melegen és jámborul imádjam. Ámen.

7) Akit körülmetéltek a 8. napon, és a „Jézus” nevet adták neki – segíts engem, hogy minden bűnömtől és hibámtól megszabaduljak. Ámen.

8) Akinek a három királyok vagy bölcsek aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak – segíts engem, hogy én is felajánlhassam az örök Atyának az isteni szeretetnek, a királyi méltóságnak és valódi emberségének felismerését. Ámen.

9) Akit Te, édességes Szűz Mária, felajánlottál a templomban, és akit Simeon karjaiba vett – engedd, hogy én is tarthassam Jézust a karjaimban, és kimondhatatlan örömmel megölelhessem őt. Ámen.

10) Akivel elmenekültél Egyiptomba, és aztán visszatértél Júdeába – segíts nekem, hogy Jézust mindig magammal vihessem, akárhová is megyek. Ámen.

11) Akit megtaláltál a templomban, ahol 12 éves korában ő ott maradt – segíts nekem, hogy az elveszett Jézust állhatatosan keressem, és örömmel fedezzem fel őt a szívemben. Ámen.

12) Aki növekedett korban, bölcsességben, és kegyelemben – segíts engem, hogy én is mindig növekedjek kegyelemben, erényekben és az örök bölcsességben. Ámen.

13) Akit Szent János megkeresztelt a Jordán vizében – segíts engem, hogy én is megkeresztelkedjem, és tisztára legyek mosva könnyeim és bűnbánatom Jordánjában. Ámen.

14) Aki 40 nap és 40 éjjel böjtölt a pusztában – segíts engem, hogy én is örömmel böjtöljek, fegyelmezzem testemet, és erősítsem lelkemet. Ámen.

15) Akit az ördög megkísértett, de nem győzött le – segíts nekem, hogy én is le tudjam győzni minden ellenségemet és kísértésemet. Ámen.

16) Aki visszaadta a vakoknak a látást és a süketeknek a hallást – nyissa meg belső szemeimet és füleimet, hogy láthassam és hallhassam az üdvösségemet. Ámen.

17) Aki meggyógyított minden beteget a betegségükbol – legyen Ő mindig az én orvosom, és gyógyítson meg testben és lélekben. Ámen.

18) Aki Lázárt és másokat feltámasztott halottaiból – támassza fel az én lelkemet is, és őrizzen meg az örök haláltól. Ámen.

19) Akinek lábát Mária Magdolna megmosta és megkente – gyújtsa lángra szívemet isteni szeretetével, hogy én is megkenhessem Jézust könnyeimmel és erényeim balzsamával. Ámen.

20) Aki legszentebb testét adta nekünk eledelül – tápláljon engem most és mindig ezzel a tiszteletreméltó szentséggel. Ámen.

21) Aki vért izzadt a kertben – jöjjön segítségemre minden szükségemben, és különösen halálom óráján. Ámen.

22) Akit letartóztattak és megkötöztek – védjen meg engem a bűn veszedelmétől és minden ellenségemtől. Ámen.

23) Akit a bírák és királyok elé vezettek – ne ítéljen el engem, méltatlan és nyomorúságos szolgáját. Ámen.

24) Akit arcul vertek, leköptek és megvertek – nyissa meg lelki szemeimet, hogy felismerjem és megjavítsam hibáimat. Ámen.

25) Akit fehér ruhába öltöztettek és kigúnyoltak – segítsen engem, hogy örömmel és türelemmel viseljem el a kigúnyolásokat, megaláztatásokat és hamis vádakat. Ámen.

26) Akit oszlophoz kötöztek, és kegyetlenül megostoroztak – javítson meg engem az irgalmasság vesszőjével, nem pedig a bosszú pálcájával az utolsó napon. Ámen.

27) Akinek királyi fejét tövissel koronázták meg – védjen meg engem minden evilági dicsőségtől, és koronázzon meg az eljövendő életben. Ámen.

28) Akit halálra ítéltek – őrizzen engem, hogy senkit se ítéljek el, és engem se ítéljen el Teremtőm és Üdvözítőm. Ámen.

29) Aki a város kapuján kívül a kivégzés helyére hordozta keresztjét – segítsen nekem önként hordozni állapotom keresztjét, és mindazt, amit Ő rám akar helyezni. Ámen.

30) Akinek kezeit és lábait a keresztre szögezték – tegye képessé kezeimet és lábaimat a rögtöni és állhatatos engedelmességre. Ámen.

31) Aki imádkozott mennyei Atyjához ellenségeiért – adjon nekem ilyen jámborságot, hogy én is tudjak imádkozni ellenségeimért, tudjak megbocsátani nekik, és tudjam szeretni őket. Ámen.

32) Akinek ecetet és epét adtak inni – segítsen engem, hogy ne a gonoszság kelyhét igyam, amit a gonosz lélek próbál nekem nyújtani. Ámen.

33) Aki a jobb latornak ezt mondta: „Még ma velem leszel a Paradicsomban” – mondja majd nekem is ezeket a vigasztaló szavakat: „Ma velem leszel az én országomban.” Ámen.

34) Aki a kereszten függve szeretett édesanyját Jánosra bízta – ajánljon engem is neked, erősítsen meg engem, és biztosítsa számomra a Te és az Ő örök barátságát és szeretetét. Ámen.

35) Aki azt mondta: „Beteljesedett!” – segítsen nekem, hogy megtegyem, és örömmel véghez vigyem mindazt, amit csak tőlem kíván. Ámen.

36) Aki lelkét mennyei Atyjának kezébe ajánlotta – fogadja el az én nyomorúságos lelkemet is, amikor az elválik a testétől. Ámen.

37) Aki felkiáltott: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” – sohase hagyjon el engem, szegény szolgáját. Ámen.

38) Aki hangos kiáltással és könnyek között adta ki lelkét – szabadítson meg engem az örök haláltól, és ajándékozzon meg az örök élettel. Ámen.

39) Akinek oldalát lándzsa döfte át, és az megnyílt – nyissa meg kemény szívemet, hogy valóban és szüntelenül szerethessem őt. Ámen.

40) Akinek szívéből vér és víz folyt ki a bunök bocsánatára – tisztítson meg engem bűneimtől, és tápláljon engem itt és a mennyei hazában. Ámen.

41) Akinek halála pillanatában a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak – törje meg az én kőszívemet, hogy bensőséges együttérzéssel legyek iránta. Ámen.

42) Akit az esti órákban levettek a keresztről – engedjen engem kitartani az Ő szolgálatában egész életemen át. Ámen.

43) Akit lepelbe burkoltak, olajjal kentek meg, és éjszaka eltemettek – takarjon be engem, kenjen meg, rejtsen el szent sebeibe, és őrizzen meg minden rossztól. Ámen.

44) Aki leszállt az ősatyákhoz az alvilágba, hogy megvigasztalja és kiszabadítsa őket – töltsön el engem részvéttel a tisztítótűzben levő lelkek iránt, hogy rajtuk segíthessek. Ámen.

45) Aki harmadnapon feltámadt, Alleluja! – segítsen nekem bűneimből és minden rosszaságból feltámadni, és szent erényekbe burkolódzni. Ámen.

46) Aki feltámadása után a negyvenedik napon felment a mennybe, és az Atya jobbján ül – kegyeskedjen helyet készíteni számomra a mennyei hazában. Ámen.

47) Aki pünkösd napján elküldte a Szentlelket tanítványainak – küldje el és öntse belém a Szentlélek kegyelmét. Ámen.

48) Aki felvitt Téged, legméltóbb édesanyját, ebből a világból, és a mennybe helyezett el – vigyen fel engem is ebből a világból minél előbb az ő országába. Ámen.

49) Aki eljön majd ítélni élőket és holtakat – helyezzen engem a jobb oldalára a szentek és szerettei közé. Ámen.

50) Aki örökké él és uralkodik az Atyával és a Szentlélekkel együtt vég nélkül – neki legyen dicsőség, tisztelet, és áldás most és mindörökké. Ámen.

Neked pedig, mennynek Királynéja, öröm és béke mindenkor. És nekünk, nyomorúságos bűnösöknek, irgalom és megbocsátás. Ámen.

Legnemesebb mennyei Úrnő, segíts engem és minden keresztény hívőt, hogy elérkezhessünk oda, ahol nyíltan szemlélhetjük a Szentháromságot, Istenünket és Teremtőnket, és dicsőítsük Őt mindörökre, tiszteljünk Téged, legszebb és legédesebb Anyánkat, és az egész mennyei kórussal örvendjünk és ujjongjunk mindörökkön-örökké. Ámen.


2. psalterium

(A kölni karthauzi kolostor egyik kéziratából, valószínűleg Heinrich Diessentől [†1484]. Forrás: Klinkhammer 252–59. o.)

(Prima quinquagena)

1) Aki istensége szerint a Te atyád, Ő, a mindenható teremtett Téged. Ámen.

2) Aki az Atyával és a Szentlélekkel öröktől fogva előre rendelt Téged, úgyhogy kezdettől fogva és a világ teremtése előtt kedves voltál előtte. Ámen.

3) Aki Téged, akárcsak sajátmagát, eredeti bűn nélkül akart fogantatni, amint Te azt kinyilatkoztattad sokaknak, és a szent Egyház már hittitoknak eldöntötte azt. Ámen.

4) Aki a Szentháromság csodás és mély elhatározása szerint Édesanyjának választott Téged az egész emberi nem üdvösségére. Ámen.

5) Aki mint tövis nélküli rózsát ajándékozott az Atyának, hogy Te legyél szülőtársa, az Ő szentséges anyja. Ámen.

6) Aki a Szentlélek által olyan tökéletesnek alkotott Téged, hogy az isteni jóságnak és minden jámborságnak választott edénye legyél, minden ember és angyal javára minden dologban. Ámen.

7) Aki úgy megszentelt Téged édesanyád méhében, hogy nem érintett Téged a bűn, mint Jeremiást és Jánost, és bőségesen elhalmozott Téged minden kegyelemmel és szent ékességgel. Ámen.

8) Aki örömmel töltötte el az angyalokat a Te születésed alkalmával, amely az egész világnak új fényt, reménységet és bocsánatot ígért. Ámen.

9) Aki elfelejtette veled az atyai házat, és a templomba vitt téged lakozni, hogy a mindenható Király jobban gyönyörködhessen szépségedben és jóságodban. Ámen.

10) Aki úgy választotta, hogy egy szűznek a gyermekeként szülessen, s ezért sugallta neked a szüzesség fogadalmát kezdettől fogva, és azt, hogy mindörökre szűz maradj. Ámen.

11) Aki úgy rendelte, hogy egy angyal tápláljon téged, amint azt Jeromos leírja. Ámen.

12) Aki tökéletessé tett téged a cselekvő és kontemplatív életben, minthogy ő is így élt. Ámen.

13) Aki oktatott téged a törvényben és a prófétákban, valamint a dávidi zsoltárokban. Ámen.

14) Aki testben és lélekben olyan széppé alakított téged, hogy senkise vágyakozzék tisztességtelenül utánad. Ámen.

15) Aki egész életedben olyan vonzóvá tett téged, hogy mindenki téged kövessen a jó cselekedetekben. Ámen.

16) Aki úgy utasított téged, hogy még a pap kérésére se lépjél házasságra mindaddig, míg Szent József csodásan ki nem lett választva számodra, és ezáltal megerősödjön az elhatározásod, hogy szüzességedet mindvégig megőrizzed. Ámen.

17) Aki kinyilatkoztatta neked akaratát, hogy Te szent engedelmességgel készséges légy a házasságra. Ámen.

18) Aki, miután tisztes szüzek társaságában töltöttél valamennyi időt, elhatározta, hogy Téged a pap közvetítésével visszaküld szüleidhez. Ámen.

19) Aki ott megtanított Téged a cella magányának, az egyedüllétnek és a szent olvasmányoknak a szeretetére. Ámen.

20) Aki a csukott ajtók mögött imádságra ösztönzött Téged, és jóllehet kicsit megzavarodtál, mégis egészen hűséges maradtál szüzességed megőrzésében. Ámen.

21) Aki angyalt küldött hozzád, aki már el voltál jegyezve, és az angyal üdvözölt Téged nagy tisztelettel. Ámen.

22) Aki akarta, hogy már az angyali üdvözlet előtt eljegyezve légy, s ezáltal az ördög terve meghiúsuljon. Ámen.

23) Aki megőrizte a veled való megegyezést, hogy szűz maradjál, és mégis házasságra lépj. Ámen.

24) Aki megparancsolta az angyalnak, hogy új néven szólítson meg Téged, „kegyelemmel teljes”, mert amint Jeremiás mondja, az Úr valami újat cselekedett a földön: Az asszony fogja befogadni az embert, de nem kívülről. Ámen.

25) Aki megparancsolta az angyalnak, hogy ezt mondja: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes”, mivel Te dicsőséget jelentettél a mennyeknek, és Isten jelenlétét meg békességet a földnek. Ámen.

26) Aki az angyalt hozzád küldte, mivel az angyalok jól ismerik a szüzességet. Ámen.

27) Aki betöltött Téged kegyelmével, amelyben mások csak apránkint részesülnek. Ámen.

28) Aki már Veled volt az angyal jövetele előtt is, mivel Isten megelőzte hírnökét. Ámen.

29) Aki úgy megáldott Téged, hogy minden átkot kizárt belőled, amit Éva hozott az asszonyokra. Ámen.

30) Aki teáltalad minden rossztól megszabadított minket, és általad megáldott mindent az égen és a földön. Ámen.

31) Aki oly széppé tett Téged Jeruzsálem leányai között, hogy szépségedet és kedvességedet mindenki megcsodálta. Ámen.

32) Aki eltöltött Téged szeretettel és minden ragyogó erénnyel. Ámen.

33) Aki csodálatosan felmagasztalt Téged az arkangyal új és hallatlan és örömteli üdvözletével. Ámen.

34) Aki szűzi szerénységet, de ugyanakkor bátorságot is adott Neked, úgyhogy kissé megzavarodtál, de mégis nyugodt maradtál az angyal üdvözlete alatt. Ámen.

35) Aki szemlélődővé tett Téged, úgyhogy az angyal azért képes volt lelkedbe látni, és imádságodat megérteni. Ámen.

36) Aki Téged a szüzeknek példaképévé tett, úgyhogy amint Te, úgy ok is óvatosak legyenek a férfiak közeledésére. Ámen.

37) Aki értelmet és szűzi szerénységet adott Neked, úgyhogy csendben elmélkedhettél azon, hogy mit is jelentett az az üdvözlet. Ámen.

38) Aki fenntartotta ezt az új üdvözletet egyedül számodra, úgyhogy betöltse szívedet ennek a kegyelemnek a szerzője. Ámen.

39) Aki rögtön megvigasztalt Téged az angyal által, hogy ne félj, mert Te visszaállítottad Istennek elvesztett kegyelmét. Ámen.

40) Aki kieszközölte, hogy ezt a kegyelmet a Te alázatosságod, szerénységed, tisztaságod és tiszta lelkiismereted által megtaláljad. Ámen.

41) Aki hagyta, hogy megtaláljad ezt a kegyelmet, azaz a békét Istennel és az emberekkel, valamint a halál legyőzését és az élet újjászerzését. Ámen.

42) Aki kieszközölte, hogy rögtön méhedben foganj, semmit sem kapva kívülről, és minden érzéki gyönyör nélkül. Ámen.

43) Aki előre megmondta Neked, hogy fiadnak neve Jézus lesz, ami méz a szájnak, harmónia a fülnek, és öröm a szívnek. Ámen.

44) Akiről az angyal elmondta, hogy nagy jövője lesz, sajátságos kegyelem fogyja betölteni, királyi méltósággal és igaz istenséggel. Ámen.

45) Akiről az angyal elmondta, hogy Dávid székét fogja birtokolni, vagyis a szent Egyháznak, a hívo lelkeknek és a mennyei dicsoségnek a királyságát. Ámen.

46) Akinek királysága nem fog véget érni, amint ezt Dávid előre megmondta, és hatalma örökkévaló lesz, melyet senki nem tud elragadni tőle. Ámen.

47) Aki megengedte, hogy higgyél, és okosan kérdezd meg, hogy vajon ennek inkább kell hinned, mint Zakariás papnak. Ámen.

48) Aki által a Szentlélek leszállt reád, hogy az Ő működése által méhedben foganj, és megszüljed a gyermeket, és mégis szűz maradjál. Ámen.

49) Aki Krisztus, a Magasságos Isten ereje, vagyis az Atya beárnyékozott Téged, hogy fájdalom nélkül szüld meg gyermekedet. Ámen.

50) Aki a Te fiad, és ugyanakkor az Isten Fia is, és ezért a Szentet, aki tőled született, az Isten Fiának hívják. Ámen.

(Secunda quinquagena)

51) Aki tudtul adta Neked előhírnökének fogantatását, akit rövidesen meg fog szülni meddőnek hitt édesanyja. Ámen.

52) Aki Téged nagyon megörvendeztetett, amikor unokatestvérének csodás fogantatásáról értesültél. Ámen.

53) Aki benső fényességgel töltött el Téged, amikor így szóltál: „Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint.” Ámen.

54) Aki saját maga adta neked ezt a választ, amit az ősatyák kértek, és amiért az egész világ imádkozott – Te kimondtad ezeket a szavakat és magát az Igét fogantad méhedben. Ámen.

55) Akinek kegyelméből, erényeid mellett, egyedül alázatosságodért, Te az Ő szolgálója lettél. Ámen.

56) Aki kiválasztott Téged, hogy az Isten Anyja legyél, szelíddé és alázatossá tett Téged, hogy megszüljed azt, aki maga is szelíd és alázatos. Ámen.

57) Aki abban a pillanatban, amikor kimondtad: „Legyen nekem a Te igéd szerint”, az emberré lett Istent méhedben fogantad. Ámen.

58) Akit méhedben hordozva azonnal felkeltél, és kimondhatatlan örömmel a hegyekbe siettél. Ámen.

59) Aki Téged készségessé és lelkessé tett, hogy rokonodat, Erzsébetet szolgáljad, amint azt Ő maga is elmondta saját magáról: „Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak.” Ámen.

60) Aki Téged példaképül állított a szüzek elé, hogy ők se menjenek állandóan másokat látogatni, amikor Te ott maradtál rokonodnál 3 hónapig. Ámen.

61) Aki Jánost a Szentlélekkel töltötte el, amikor Erzsébet Téged üdvözölt, és erre János örömében ugrándozni kezdett anyja méhében. Ámen.

62) Aki ezen kettős csoda által Téged és Erzsébetet prófétálásra késztetett, amikor Erzsébet megáldott Téged. Ámen.

63) Aki lelkedet Istenben való örvendezésre sugallta, amikor a Magnificaton keresztül túláradóan prófétáltál. Ámen.

64) Aki mint méhednek gyümölcse Téged különösképpen megáldott Erzsébet prófétálása révén. Ámen.

65) Aki megengedte, hogy a prófétáló Erzsébet azonnal felismerje és hirdesse, hogy Te az Úrnak édesanyja vagy. Ámen.

66) Aki megengedte azt is, hogy a prófétáló Erzsébet Téged boldognak nevezzen, mivel Te hittél. Ámen.

67) Aki méltóbbá tett Téged, mint bármi más asszonyt, amikor túláradóan prófétálni kezdtél a Magnificaton keresztül. Ámen.

68) Aki 3 hónapig ott tartott Téged a nagy Titok miatt és János születésének előrehaladása miatt. Ámen.

69) Akivel Te hazatértél, és akkor úgy találtak, hogy áldott állapotban vagy. Ámen.

70) Akinek titokzatos fogantatása még nem volt ismert József számára, és ezért ő titokban akart elbocsátani Téged. Ámen.

71) Aki nem hagyott Téged szomorkodni, hanem egy angyal által kioktatta Józsefet, hogy mindez a Szentlélek műve volt. Ámen.

72) Akit Te kilenc hónapon át méhedben hordoztál, és melegen tartottál. Ámen.

73) Akivel a császár parancsának engedelmeskedve, Józseffel együtt Betlehembe vándoroltál. Ámen.

74) Akivel megérkeztél Betlehembe, és amikor a napok beteltek, megszülted és világra hoztad őt. Ámen.

75) Akit szegénységed pólyájába takartál, és bebugyolálva a jászolba helyeztél. Ámen.

76) Akit Te, szegény leány, két állat közé a szalmára fektettél. Ámen.

77) Akit tüstént mint igaz Istenedet így imádtál: „Ó, lelkemnek üdvössége és öröme!” Ámen.

78) Akinek születését még abban az órában egy angyal meghirdette a pásztoroknak, és az egész angyali kar egyöntetűen elkezdte dicsérni Őt: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek.” Ámen.

79) Akit a pásztorok sietve menve feltaláltak Veled és Józseffel együtt, pólyába takarva és jászolba fektetve, és mindnyájan, akik ezt hallották, csodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Ámen.

80) Akirol minden szót, amit hallottál, szívedben megőriztél. Ámen.

81) Akit a nyolcadik napon körülmetéltek, a Törvény alá rendeltek, hogy így váltson meg minket. Ámen.

82) Akit ugyanazon a napon Jézusnak neveztek el, aki valóban Megváltó és valóban Isten. Ámen.

83) Aki úgy akartad, hogy ezt a nevet az angyal kihirdesse, mielőtt méhedben megfogant, és így bebizonyítsa, hogy ő a szűzi fogantatás előtt is létezett már, kezdettől fogva mindörökké. Ámen.

84) Akit a 13. napon három király meglátogatott, megtalált és leborulva imádott. Ámen.

85) Akinek, mint királynak, embernek és Istennek, a királyok ajándékokat hoztak: aranyat, tömjént és mirhát. Ámen.

86) Akit a 40. napon felajánlottál a templomban mint egy szegény gyermeket a szegényekre kirótt áldozati adománnyal. Ámen.

87) Akit Simeon karjaiba vett és megáldott, és Szent Anna is megvallotta Őt urának, és beszélt róla mindenkinek, aki Izrael megváltására várakozott. Ámen.

88) Akiről Simeon prófétált neked: „És a Te lelkedet is tőr fogyja átjárni.” Ámen.

89) Ezért ettől fogva Te mindig szívedben hordoztad Fiad szenvedését. Ámen.

90) Akit, félve Heródes fenyegetésétől, Egyiptomba vittél, és 7 évig ott éltél vele. Ámen.

91) Akin beteljesedett Izajás jövendölése: „Az Úr felment a felhők fölé”, vagyis teföléd, és bement Egyiptomba. Ámen.

92) Akit 7 év után visszavittél Názáretbe, azaz a virágot a virághoz, Te mint a virág anyja visszahoztad a virágot. Ámen.

93) Aki veled szokott felmenni a Templomba, és amikor 12 éves volt, ő ott maradt, hogy példát adjon azoknak, akik szerzetbe akarnak lépni, és azért is, mert Ő mint Tanító szándékozott a 12 apostolt kiküldeni prédikálni. Ámen.

94) Akit Te fájlalva kerestél, és örömmel találtál meg. Ámen.

95) Aki alázatosan alávetette magát Neked, hogy megmutassa, milyen kiváló méltóságod van neked közöttünk. Ámen.

96) Akinek szavait és csodáit megőrizted, elmélkedtél rajtuk, és az evangélistáknak elbeszélted. Ámen.

97) Aki az alázatosság példáját adva, 30 éves korában egy szolga által megkeresztelkedett. Ámen.

98) Akiről az Atya szava így szólt: „Ez az én szeretett Fiam”, és a Szentlelket is lehetett ott látni. Ámen.

99) Akit a Szentlélek a pusztába vezetett, hogy ott az ördög Őt megkísértse, és Ő pedig legyőzze azt. Ámen.

100) Aki olyan született Vezér volt, hogy egyedül győzött, és számunkra hasznot hozott. Ámen.


(Tertia quinquagena)

101) Aki a Te kérésedre a vizet borrá változtatta. Ámen.

102) Akiről, ismervén Őt bensőleg, azt mondtad a szolgáknak: „Tegyétek meg, amit mond nektek.” Ámen.

103) Aki tanítványai közül 12 apostolt választott ki. Ámen.

104) Aki a hegyen nekünk a 8 boldogságot tanította. Ámen.

105) Aki tanítványaival együtt hirdette a mennyek országát, míg körbejárt velük fáradhatatlanul az egész országban. Ámen.

106) Akit nem tiszteltek a saját hazájában, hanem még le is akarták taszítani a hegyoromról. Ámen.

107) Aki meggyógyította a betegeket, akiket hozzá vittek, és három halottat feltámasztott. Ámen.

108) Akit Márta megvendégelt otthonában, és aki szerette Máriát, Lázárt pedig feltámasztotta és megsiratta. Ámen.

109) Aki visszaadta a látást a vakonszületettnek, és aki a pálmák napján Jeruzsálembe szamárháton vonult be. Ámen.

110) Akit a nép így üdvözölt: „Irgalmazz nekünk, Dávid fia! Áldott, aki az Úr nevében jön!” Ámen.

111) Aki bement a Templomba, és kiűzte onnan az árusokat és vásárlókat. Ámen.

112) Akinek szent lábait Magdolna könnyeivel mosta meg, és hajával törölgette. Ámen.

113) Aki, miután megmosta tanítványainak lábát, az utolsó vacsorán megalapította szent Testének és Vérének szentségét, hogy azt konszekrálják és magukhoz vegyék szeretetének csodálatos emlékéül. Ámen.

114) Aki szívhez szóló beszéde után tanítványaival együtt elment velük imádkozni. Ámen.

115) Aki otthagyta tanítványait, és egy kohajításnyira elment egyedül imádkozni, és ott vért izzadott. Ámen.

116) Aki saját akaratát az Atya akaratának alávetette, és azt mondta: „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tied!” Ámen.

117) Aki háromszor keltette fel tanítványait, és figyelmeztette őket, hogy imádkozzanak, nehogy kísértésbe essenek. Ámen.

118) Aki a reggeli órákban önként ment, hogy Júdással és ellenségeivel találkozzon. Ámen.

119) Aki ezt mondta Júdásnak: „Barátom, mi végre jöttél?”, és azt is: „Júdás, te csókkal árulod el az Ember Fiát?” Ámen.

120) Aki így szólt ellenségeihez: „Kit kerestek?”, és amikor azok azt válaszolták: „A názáreti Jézust”, ezt mondta nekik: „Én vagyok az”, mire azok meghátráltak, és a földre estek. Ámen.

121) Aki megengedte nekik, hogy felkeljenek és letartóztassák őt. Ámen.

122) Akit megkötöztek, mire azt mondta nekik: „Úgy jöttök hozzám, mint valami gonosztevőhöz, pedig naponta veletek voltam a Templomban, és akkor hozzám se nyúltatok. De ez a ti órátok.” Ámen.

123) Akit durván összekötöztek, és sietve elvezették, hogy Annásnak átadják őt. Ámen.

124) Akit ravaszul kifaggattak, de ő becsületesen felelt nekik, és ezért arcul ütötték. Ámen.

125) Akit aztán Kaifáshoz vezettek, hamis tanúkkal vádoltak, leköpdöstek, arcul ütöttek, kigúnyoltak, és végül halálra ítéltek. Ámen.

126) Akit az első órában Pilátushoz vittek, aztán Pilátustól Heródeshez, ahol ő szótlan maradt, majd megint Heródestől vissza Pilátushoz, aki őt fehér ruhába öltöztette. Ámen.

127) Akit a harmadik órában Pilátus házában megostoroztak, tövissel koronáztak, bíborpalástba öltöztettek, leköpdöstek, fejét nádszállal verték, és Ő mindezt türelemmel viselte. Ámen.

128) Akit a legkegyetlenebb halálra ítéltek, mialatt a zsidó tömeg így kiáltozott: „Feszítsd meg, feszítsd meg őt!” Ámen.

129) Aki a hatodik órában Jeruzsálem utcáin két gonosztevő között cipelte a keresztet. Ámen.

130) Aki hozzád fordult és az asszonyokhoz, akik siratták őt, és akiket Ő vigasztalt. Ámen.

131) Akit a domb tetején megfosztottak ruháitól, és epével kevert bort adtak neki inni. Ámen.

132) Akinek kezeit és lábait durva szögekkel keresztre szögezték, és így kegyetlenül keresztre feszítették. Ámen.

133) Akit nagy nehezen a kereszten magasra emeltek, és egy táblát szögeztek a feje fölé, amelyen megjelölték az ő nevét. Ámen.

134) Aki mindezt türelmesen végigszenvedte, és első szavaival Atyjához könyörgött kínzóiért. Ámen.

135) Aki a jobb latornak, aki irgalomért esedezett, ezt mondta: „Még ma velem leszel a Paradicsomban.” Ámen.

136) Aki, együtt érezve fájdalmakat szenvedő édesanyjával, János gondjaira bízta őt. Ámen.

137) Aki a kilencedik órában felkiáltott: „Éli! Éli, [lamma szabaktani? Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?]”, és elhagyatottnak érezte magát. Ámen.

138) Aki mindenkinek az üdvösségét óhajtva így szólt: „Szomjúhozom!”, és erre epével kevert ecetet adtak neki inni. Ámen.

139) Aki, miután minden beteljesült, amit az Írások előre megmondtak, így szólt: „Beteljesedett!” Ámen.

140) Aki saját akaratából lehajtotta fejét, és átadta lelkét az Atya kezeibe. Ámen.

141) Akinek oldalát és szívét egy katona lándzsája döfte át, amiből aztán vér és víz folyt ki. Ámen.

142) Akinek testét József és Nikodémus levette a keresztről, és eltemették. Ámen.

143) Akinek lelke leszállt az alvilágba, és onnan kihozta magával a választottakat. Ámen.

144) Aki a harmadik napon feltámadt, megjelent Neked és másoknak, ami Téged nagyon megörvendeztetett. Ámen.

145) Aki a negyvenedik napon felment a mennybe, és az ötvenedik napon elküldte a Szentlelket. Ámen.

146) Aki Téged az apostolok, evangélisták és tanítványok közé számított. Ámen.

147) Aki elrendelte, hogy János különös módon tiszteljen Téged, és törődjön Veled életed végéig. Ámen.

148) Akit Te nagy szeretettel, gyakran meglátogattál, amikor elzarándokoltál a mennybemenetel, a temetés és feltámadás különböző helyeire, és mindenüvé, ahol Ő szenvedése alatt megfordult. Ámen.

149) Aki meglátogatott Téged a szentekkel együtt, amikor haldokoltál, és először lelkedet, aztán a harmadik napon a testedet is felvitte a mennybe az angyali kórusok fölé, hogy láthassad az Üdvözítőnek az arcát. Ámen.

150) Akit a zsidók igazságtalanul elítéltek, aki majd el fog jönni ítélni az élőket és holtakat. Ámen.