Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Jegyzőkönyve a Keleti magyar protestáns egyházi közönség Gyűléseinek.
Magyar Országos Levéltár R111. II. s. 1. 1025-1031.

A szöveget kiadta:
KOÓS Ferenc:
Valami a konstantinápolyi magyar reformált egyházról,

Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1866.


Jegyző könyve a Keleti magyar protestáns egyházi közönség Gyűléseinek

1854. December 10dikén Konstantinápolynak Galata városrészében reggeli órákban számos hívek megjelenvén könyörgés végeztével Közgyűlés tartatván:
1., Az alakítás végett kiküldött bizottmány a Keleti magyar protestáns közönség alakításáról szerkesztett emlékjegyzéknek felolvasásával eljárásáról jelentést tévén, megbízatását a közönség kezeibe le tette.
A Keleti magyar protestáns egyházi közönség ekként alakulva lévén, ügyeinek vezetésére egy öt tagú állandó választmányt (praesbiterium) felállítása határoztatott: s ezúttal gondnokul Velics Károly, Titkáról Szilágy Dániel, Ülnökül Kajdácsy Antal, Dr. Kulcsár, Dr. Fontana és Veress Sándor urak egyhangúlag megválasztattak.
2., Veres Sándor Ülnök Úr előadván, miszerint környülményei jelenleg eltávozását igénylenék, mentegette magát, hogy egyelőre e megbiztásban el nem járhatna.
Az előbb történt választással tanusított bizalma a Közönségnek ezen előterjesztés által nem csökkenvén - eltávozása esetére helyetteséül Grafberger Ferenc Úr választatott meg.
3., Isteni tisztelet tartására a Közönségnek mind ekkoráig állandó és alkalmas helyisége nem lévén e felőli intézkedésnek szükséges voltáról figyelmeztetett a Közönség.
A balsors csapásai közt legmélyebb fájdalmat érezvén a közönség öszvesen és egyenként egy templom vagy az ezt ideiglenesen pótoló állandó és alkalmas helyiség hiányában - egy ily helyiség keresése s lehető megszerzésével Gondnok és Titkár Urak bizatnak meg, az eredményről jelentésök beváratván.
4. Indítványba hozatván miszerint, már most is elegendő számú, e Isten kegyelméből szaporodandó mindkét nemű gyerekek nevelésére egy minél előbb felállítandó oskola szükséges volna:
A község érezvén ugyan vagyonbeli tehetetlenségét, legfőbb kötelességei közé számlálja mégis minden módot megkísérteni gyermekeinek okszerű nevelhetésére s ugyan ez okból megbízta a választmányt, hogy előlegesen is megkeresvén az Amerikai, angol és skót egyházi társulatok itteni képviselőit, az ezen fontos ügy létesítésérei közremunkálódásáért: egyszersmind az e részben segéllyel járulni kész egyeseket akár helyben, akár távol honokban adakozásra felszólítson.
5., Hivatalos pecsétnyomó szükséges volta terjesztetvén elő:
Egy hivatalos pecsétnyomó készítettni határoztatott, melynek jellege két olajág közt nyílt könyv, alatta két egymást fogva tartó jobb, "a Keleti magyar protestáns Közönség pecsétje 1854" körirattal leend.
6., Dudás János lelkész Úr előadván, miszerint körülményei ideiglenes eltávozását vennék igénybe, e részben a közönség jóváhagyását kérte.
Lelkész úrnak ideiglenes eltávozhatóságába a közönség bele egyezvén, a választmány megbizatott t. Schauffler W. amerikai lelkész Urat felkérni, hogy t. Dudás J. lelkész úr távolléte alatt előfordulható s csak lelkész által teljesíthető foglalkozásokat adandó alkalommal teljesíteni sziveskedjék, egyszersmind Dudás János lelkész úr megbízatott, hogy Amerikábai utaztában az ottani és útközben eső hitsorsosokat az ezen jegyzőkönyv 3dik és 4dik számjai alatt foglalt s bővebben kifejtett lényeges szükségletei felől ezen községnek környülményesen felvilágosítván a kívánt és nélkülözhetetlen templom és oskola alakítása és fenntartásásra szükséges segély nyújtásra felkérje, mely célra egy adakozást gyűjtő ív neki hiteles formában átadatni rendeltetett.
7. a közönségnek háborítlan állapota bizosítása végett szükséges pártolás kikérése indítványoztatik:
Miután az ozmán birodalomban még jelenleg keresztyén egyházi közönség egy keresztyén államnak protectioja nélkül fel nem állhatna: erre pedig a Keleti magyar protestáns közönség hitsorsosság, de elvrokonságnál fogva is csak az amerikai Köztársaság pártolásába helyeztetnie biztos jövendőjét - ez oknál fogva Dudás János lelkész és Dr. Kulcsár Ülnök urak az egyházi közönség névjegyzékének hiteles alakban leendő kézbesítésével az amerikai egyesült államok Képviselőjét, Spence Caroll urat pártolásért illendően megkérni kiküldetnek, az eredményről jelentésök beváratván.
8., A szent bibliának hátra maradt nehány példányát a lelkész Úr a közönségnek átadta.
A lelkész Úr távollétébeni kiosztásával a megmaradt példányoknak a titkár bizatott meg.
Ekképp az egyház közönség jólléte és gyarapodását illető ügyek ezúttal elintézve lévén, Elnöklő Gondnok Úr a gyűlést bezárta, s hálaadó ima után a közönség eloszlott.

Velits Károly Szilágyi Dani
Gondnok titkár

Jelenlétemben
Dudás János m.p.
Lelkész


Kajdácsy Antal praesbiter
Dr. Kultsár praesbiter

1855 januar 5én tartott praesbiterialis gyűlésben Velics Károly curator elnöklete Kajdacsy Antal Dr. Kulcsár, Dr. Fontana praesbiterek jelenlétében.
Az 1854 év December 10én tartott közgyűlésnek 6ik szám alatt hozott végzés folytán az egyház és oskola épület megszerzésére szükséges összeg gyűjtése végett megrendelt aláírási ív elkészülvén, megszámíttatván - százhatvannégy lapokat tartalmazónak találtatván, zsineggel összefűzve s hivatalos pecséttel megerősítve s a praesbiterium aláírásával hitelesítve a fentebb hivatkozott végzés értelmében Dudás jános lelkész úrnak eljárás végett kiadatott.


1., az 1856k évi Decemb. 7én Velits Károly Egyháznagy Úr elnöklete alatt számos tagok jelenlétében közgyűlés tartatván; a Küldetéséből épen vissza tért lelkész Dudás János Úr megbízásáról számot adva. Elő adta, hogy Anglia, Skócia, Amerika s Némethon egy részét beutazva, küldetése nem lőn a kívánt sikerrel koronázva, működésének gátat vetvén Dwight helybeli misszionáriusnak szeretettelen és sértő ellenfellépése, mind e mellett, Angliában Lord Shaftesbury elnöklete alatt egy Comitee alakult, mely községünk részére 20,000 p. forintnyi öszveg begyűjtését ajánlotta, de amelyre még tetemes idő kívántatik, Amerikában is alakult egy részünkre segélyt gyűjtő Comitée Beecher Úr buzgó közbenjárására; nem különben folyamodást adott a Gusztáv Adolf Egyletnek is, melyre azonban még eddig válasz nem érkezett.
A közönség céljának szentségét érezvén eddigi segélytelen állásán el nem csüggedve késznek nyilatkozott saját erejével is fentartand létét e végre egy aláírási ív készíttetni határoztatott, mellyel a község tagjai s a magyar nemzetiség ügyével közelebbi viszonyban álló részvevők megkerestessenek, mely célra mindjárt a gyűlés folyama alatt a tagok szép részvéttel járulván, egy alkalmas helyiség rögtöni felvétele s az oskola mielőbbi fölállítása határoztatott.
2., Felemlíttetvén, hogy az Egyesült Államok itteni követe, Spence Károly Úrnak a község irányában eleitől fogva tanusított becses részvéte és pártfogásáért a község fölhivatva volna elismerő köszönetet szavazni.
A Presbyterium megbizatott Spence Károly Úrnak levél által köszönetet szavazni, egyúttal az egyház jelen állásáról is értesítve őt.
3., Ezek után más tárgy szőnyegre nem jövén, elnöklő Egyháznagy Úr a gyűlést bezárni akarván, felemlíttetett, hogy a Presbyterium jelenlegi tagjainak nagyob része ez idő szerént Stambulból távol lévén, célszerű volna az itt levő tagok közüli választás által a Presbiterium tagjait szaporítani, hogy így itt helyben mindig elég számmal legyen a Presbiterium:
A Presbiterium tagjainak száma 12re kipótoltatni határozatván, ezúttal új tagokul Hagen Ignác, Stab Simon, Balog István, Nagy Sándor és Hajdú Gábor urak, közhangúlag megválasztattak, s ezek után hálaima után a gyűlés szétoszlott.

Az 1857k évi febr. 1en Közgyűlés tartatván:
1. Olvastatott az Egyesült Államok követének, Spence Károly Úrnak dec, …ről kelt s a Presbiteriumhoz intézett levele, melyben a közönség iránti részvétét újólag nyilvánítva, egyszersmind 500 piaszternyi öszveget is szíveskedett küldeni a közönség fölsegélésére.
Tapasztalt nagylelkűségért a Közönség köszönetet szavazva, e levél eredetijének az Egyesült Államokbai küldetése célszerűnek találtatván, hiteles párban megtartanti határoztatott.
2. ezúttal fölemlíttetvén, hogy a közönséget érdeklő adatok fentartásáról intézkedni kellene:
egy levélkönyv és egy másoló könyv mielőbbi szerzése határoztatott, melyekbe mind a kapott, mind a küldött levelek beiktathassanak.
3. Az elemi oskola mielőbbi megnyitásának szükséges volta hozatván szóba
Egy oskola terv szerkesztése s annak mielőbbi előterjesztése határoztatván a gyűlés eloszlott.


Az 1857ki martius 1sőjén Közgyűlés tartatván
1., indítványoztatott, hogy a közönség anyagi állása igényelvén, a kiküldött lelkész által angolhonban és Amerikában részünkre segély gyűjtés végett megkeresett keresztyén hitsorsosokat újjólag megkeresni szükséges volna:
mind az Angolhonban mind az Amerikában e célból alakult Comiteek megkeresése határoztatván: a hozzájuk intézendő levél elkészítésével a titkár, a lelkész, s Stab Simon és Hagen Ignác Presbiter urak kérettek föl.
2., Szóba hozatván, hogy az oskola megnyitása alkalmával felötlő különböző szükségletek felől gondoskodni kellene:
A már megrendelve levő oskolai és tankönyvek sürgettetése határoztatván, írószerek, kézi és fali táblák vétetni, s egy oskola szolga 120 piaszternyi havi bérét fogadtatni rendeltetett, kinek kötelessége a közönség helyiségének tisztántartása, s a gyerekek oskolába hozása és haza vitele legyen, s miután a titkár az oskola ideiglenes tanítását magára vállalta, az oskola haladék nélküli megkezdése határoztatott, s más nevezetes tárgy szőnyegre nem jövén, a gyűlés eloszlott.