Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Frivaldszky Imre [törökországi útinaplója]
1870. OSZK Kézirattár Fond 224/12. 52 kisalakú folio (104 o.)

Szerkesztés alatt!

 

visszautazás folytatása

Június 22. Szerdán folytatólag _____ Nikápolyba kötöttünk ki. Nikápoly előtt már jóval meredek szirtek nyúltak be a Dunába, melyek laposan váltak el egymástól és omladoztak alá, színre fehérek voltak, mészkő képlet volt é ki nem vehettem ezen meredek bástya alakú sziklafal 4-5 öl magasságra emelkedve hosszan nyúlik el Nikápoly előtt, alatta és még tovább is, hol igen könnyű lenne egy Széchényi szerinti Duna _____ kocsi utat készíteni, minthogy a kőzet nem nagyon kemény - Nikápoly épületei ezen magaslat felett dombokon és téresebb völgyeken terjednek el - a vár úgy látszik nagyobb kiterjedésű itt-ott bástyafalakkal el látva közel a Duna parthoz a magaslaton, s a Dunát uralja - ez saras város sok mecsettel - híres az ütközetekről. Nikápolyból nem messzire a hegylánculat és Duna közt ismét mocsaras, kákás és nádas helyek terjednek el, s szigetek is vannak, ezek ismét alkalmas lakhelyül szolgálnak a sokfajú vízi madaraknak, melyeket e helyen alkalmam volt láthatni. Nem sokára be _____ egész éjen át haladtunk. Ez idő alatt a következendő állomásokat hagytuk el: Orjova, Békallova, _______, mint kisebb állomások míg végre
Június 23-án csütörtök reggel Vidinnél kötöttünk ki, ez egyike a jelentékenyebb kikötőknek sok török hajókkal - A magaslaton épült vár a Dunát uralja, a város nagy terjedelmű, meglehetős csinos a kereskedés és közlekedés élénk, jó dohány is kapható, az üzérek a hajóra hordják elárusítani. Mint egy félóráig mulattunk ezen állomáson - a Duna partjai itt mind két oldalon laposra nyúlnak. Vidintől meglehetős egyforma habos idomú emelkedések között a Radujevászi állomásra jöttünk ez kisebb szerű a Szerb parton.

Hazautazás Constantinápolyból Pestre 1890.

Június 18-án Szombaton
A _______ Gőzös csak délután 4 órakor volt indulandó, s így a délelőttöt még Stambulba töltöttük, a kipakolt holmikat ismét vissza raktuk, s délelőtt útra elkészítettük. Huntert ismét meglátogattam. Totfalusinál ebédeltem Gulás és sült csirkét. _____ holmit, dohányt, pipát és cukorsüteményt vásárolt be. Nogel gyermekeinek 2-2 aranyat és más magyar pénzt adtam emlékül - délután ismét üggyel-bajjal felszálltunk a nagyszerű ______ _____ Gőzösre, melyen utazásunkat Galacz felé folytattuk. A Gőzös ismét a regényes Boszporus vidékén haladt a legszebb időben el, mi nem kis élvezetet szerzett. 6 óra után a _____ hívtak, mely sok de részemről többnyire élvezhetetlen étkekből állott. Ananász, eper és cseresznye volt ____ Itt csak erős veres bort szervíroznak, szerencsére még a _álics féle borból meg volt két üveg s én a szokott boromból ihattam.
Út közben Burgosznál megállott a Gőzös hol igen sokan szálltak fel. Éjszakám meglehetős jó volt.
Június 19-én Vasárnap igen mérsékelt széllel folytattuk utunkat a légmérséklet a tegnapinál hűvösebb volt a Szalonban 20 fok ____
Reggelire fehér kávé volt, 10 órakor villásfrüstök lágy tojás ____ ____, oliva, sajt, cseresznye _____, kaviár ___ húsból riskásával _____ tyúk, birka karma, ____ de mind kemény keveset ehettem. Narancs sem hiányzott és mandula - 2 fekete kávét ittam.
____ után kimentem a _____ mulattam a tenger sodrását nézve, a hajó jól haladt a bal oldalra nem messze a parttól egy új világító torony és egy vár rom látszott a meredek szirteken helység mellett. -
A baloldalon a ____ ágazatai közelebb vagy távolabb egy hegyláncolatot képeztek egész éjjel menvén reggeli 5 óra felé a nagyszerű kikötőhöz és hosszú mólóhoz értünk, hol az építkezés még mindég folyamatban van, a kikötőben egész árboc erdő volt látható vitorlás és gőzös hajókból, török, orosz, olasz, ____ és más nemzetiségek tulajdonai. A város meglehetős nagy, és már jobb stylbe épült mint más hasonló török városok. Szulinát elhagyván a meglehetős _____ mérvű Dunán a Julcsai állomáshoz értünk. Itt ismét rendes jó kikötőre, és igen számos hajóra találtunk. Julcsátot a ____ állomásig nagy részt jobbról balról széles terjedelmes kákás és nádas térek foglalják el a helyiséget ez lehet vagy 4 geographiai mértföldes e térségen számtalan vízi szárnyasok lakják, hol költenek is láttunk több gödényt részint a partokon, részint repülve, nagy kócsagot igen gyakran, kanalas seregeket, kis kócsagot, bíbor és szürke gémeket, kárókatonát több vadkacsa fajt, vad ludakat, nagy és kis sirályokat, a halászmadár több faját. A szárazabb emelkedett legelőn túzokot, számos bivalyt, szarvas marhát, lovakat a ____ és számtalan vízi ____. Ez egy valóságos nagyszerű vadon, hol a halászok gunyhóin kívül alig találhatni meny helyet - a halászatra számtalan vész rekeszek vannak készítve, hol bő halászat lehet. -
A tulcsai állomáson 40-50 fokos raktak át a Gőzösre - Galaczra _____ Tulcsát elhagyván hasonló vidéken mint az előbbi volt.
Hétfőn, azaz június 20-án Galaczra értünk, még azon estve az Ausztriai ____ elhagyván (_____) a ____ nevű Duna Gőzösre poggyásszal együtt átköltözködtünk - itt igen barátságos és szives fogadásba részesültünk az első kapitány Kukulievics a Mayer személyeiben, beérkezvén az éj a hajóba megháltunk, másnap Galaczot tekinténk meg a kikötő szinte nagyszerű. Számtalan gőzös és vitorlás hajó lepi el a partot - a városba a levantai kereskedés nagyban űzetik. Reggel mintegy 8 óra tájban a kikötőből _____ van utunkat folytattuk.
Június 21-én kedden még mindig igen kedvező ormitológius vidéken, felhős és esős időbe Breilába értünk - a Balkán hegyláncolat meglehetős távolságban látszott, a Duna itt már széles volt. Breiláról jöttünk Hirsovára. Hirsova közelében meredek szirtfalak nyúlnak be a Dunába. A kőzet durva fövénykő több völgyes átmetszésekkel alkotott. A lég urainak tenyészhelyül innen már megszűnt vagy csak kis terekre szorítkozott kócsagokat és gödényeket már csak egyen kerítésen láttunk. Airsova közelében minden szélcsend dacára a Duna egész széltében, oly formán zajlott mint a vaskapunál - ez víz alatti ____ csoportozatra mutat - Hirsovatól a Szerb oldal csaknem folytonos középszerű domb láncolatot képez - az oláhországi part lapályos itt-ott füves és más fákat termi szigetekkel ellátva - tovább haladván délután a Csernovodai állomásra értünk, onnan tovább haladván beesteledett, az _____, de nagy cseppekben esett. Itt az érdemes elsőkapitány szivességét még avval tetézte, hogy számunkra egy csinos kabint minden díj fizetés nélkül ajánlott fel, melyet nagy köszönettel fogadtam, és benne kényelmesen elhelyezkedvén mindketten az éjt igen jól töltöttük el, megtartván azt ezentúl nappalra is.
Június 22-én szerdán délelőtt Gyurgyevóra értünk, ez szint egyike a jelentékenyebb kikötőknek, hol többen ki és beszálltak, a hajó személyzet kivált az alsóbbrendű mind. Például a gépészek, fűtők a hajó hordárjai közt, már Szulinától kezdve több magyar honfira akadtunk, a Duna gőzösön pedig a konyha személyzet és pincérek között csaknem tulnyomólag volt képviselve a magyar és német személyzet. Gyurgyevóról a Ruzesuki állomásra értünk. Itt egy darabig a vaspálya közelében haladván el, indóházat is láttuk, feljebb valamivel a Gőzös kikötött. A város partra van építve s csak kevés látszik belőle. Ott kevés ideig időzvén Sistov kisebbszerű állomásra értünk, a helység egyszerű, egy földszakadékos meredek parton van ez ____- a másik része egy lejtős völgybe terjed - a Duna parton török faházak láthatók, igen közel pedig a parthoz több búza magtárak voltak, melyek éppen megégtek s a búza és kukorica parázs készlet nagy kellemetlen füstöt terjesztett az egész vidékre. Több ember dolgozott itt lapátolva a még használható szemet a megégettől - ezen szomorú látványtól távozván egy érdekes halászatra igen alkalmas öböl mellett melynek nagy része vékony sűrű karókkal volt elrekesztve haladtunk. A parton több halász gunyhókat szemléltünk, a sekély vízbe pedig és mellette számtalan vadkacsát. A víztükre megszűnvén előbb apró vízi növényzet _______________ mutatkoztak, távolabb egy hosszú szigetté vált az egész, mely buja növényzettel reketyével törpe szurfákkal, (egymással gyéren) volt ellepve, itt lehet mondani özönével a sok vízi madaraknak a többi közt láttunk sok kanalast kiskócsagot, számtalan búbos gémet ________________________
E helyen igen könnyen hozzá lehetne jutni nemcsak magukhoz ezen madárfajokhoz, de azok tojásaikhoz és fiaihoz, mivel a víz csekély és a bokrok, füzek is alacsonyak. Távolabb mint egy óráig haladván a szigeten magasabb fűzfák látszottak - itt végződött a hosszú sziget. Innen nemsokára egy kis állomásra ____________ jutottunk. -
folytatása a 15-ik lapon

1870.

Április 4-én Pavel János volt növendékem s jelenleg a M. n. Múzeumnál alkalmazott megbízható egyén kíséretében indultam el Pestről Albreeht gyors gőzösön Constantinápolyba, onnan tovább Brussába a ____ Olym tövébe utazandó. -
Úti levéllel ajánlatokkal, s mindenféle a természeti tárgyak gyűjtésére megkívántató eszközökkel ellátva Pestről reggeli 7 órakor elindultunk.
Április 4-én hétfőn hüves kissé szeles, a künn mulatásra nem éppen kedvező nap volt, út közben a Duna partjain, és főleg a homoktorlasz szigetek közelében és csúcsain a Duna jege maradványai még sok helyen fehérlettek, ezen vidéken más időjárásnál nagy csapatokban láthatók a Karakaznak (____) most néhány ruca fajon kívül még egy Karakatna sem volt látható, ellenkezőleg a délividékekről felvándorló vadludak seregei már magukkal hoztak a tavaszi idény közeli bekövetkezését.
E nap a hévmérő a szabadban 9-10 óráig a ____ csak 1-2 fokos későbben délután kiderülvén 9 fokot mutatott. Az est ismét hüves, 10 óra tájba borus esős, éjjel pedig egészen sötét lőn, dacára ezen sötétségnek a gőzös szakadatlanul folytatá útját. 4 órakor hajnalba Belgrádhoz 8 1/2 órakor ____hoz értünk.
Április 5-én kedden ismét komor hideg reggel, a hegyek csúcsai köddel borítottak a hévmérő 2-6 fokon ingadozott.
____ elindultunk 9 óra után, a Duna szorosain különben veszélyes sziklás helyek Greben, ____, ____, Kazán a legnagyobb hajóval is könnyen áthaladhatók voltak, a sziklákon különben ____ haboknak semmi nyoma sem volt, a víz 10-12 láb mélységre fedte őket. A különben igen meleg hegy oldalakon még semmi nyoma az újuló növényzetnek, keselyük sem voltak láthatók. Orsovára délután értünk s kevés ott mulatásunk után folytattuk utunkat Uj Orsova török erőd mellett a vaskapu felé, itt más felszíne volt a Duna medrében létező szikla gátnak, az egész folyam __________ Széles habos idomú vonallal, melynek közelében bizonyos moraj is hallatszott, e helyen a gőzös kissé nyugtalan ingó mozgással halad tovább - ez után csakhamar tetemesen megszélesedett a folyam - partjait hol lapályos, hol dombos földterület szegélyzé. Számos fákkal benőtt szigetek mellett haladván a bal vagyis oláhországi oldalon. Turnu Szeverinhez egy nagyobb szerű Duna kikötőhöz értünk, itt kissé megállapodván többen ezek között magyarok is, kiszállottak - tovább haladván a Balkány hegyláncolata, sok helyütt még hóval borítva volt látható - Beesteledvén érzékeny hideg és szeles idő volt, éjen át több bolyar és oláh városok és helységek mellett elhaladván, másnap azaz
Április 6-án szerdán délután 4 órakor Ruszcsukra értünk, holminkat sok üggyel bajjal bolgár hordárok által a vaspályára szállítottuk, mely kevés idő mulva Várna felé elég sebesen robogott. Utunk Ruszcsukról egy ideig apróbb dombok között, néhol meglehetős emelkedéssel, mind két oldalról kivágott erdők közt vezetett. Itt-ott a cserjék között a ____ tünedezett fel és a Heleborus is mutatkozott - gyűjtésről természetesen szó sem lehetett. Elhagyván a dombos és erdős vidéket, beértünk a lapályba az úgynevezett Dobrucsába, ezen lapály számos folyó csermelyekkel van átszeldelve, hellyel-hellyel _____, nagyobb és kisebb terjedelmű álló vizek is láthatók, ezek között bokrok és fák sem hiányzanak. A növényzet itt már előbb haladt, a hónak semmi nyoma többé a sekély vizekben azok és a csermelyek partján számtalan vizi madarak voltak észlelhetők, legtöbb volt a gólya, melyből egy pár feketét (___) is láttunk, igen sok és külön fajú récze fajok úszkáltak a közeli vizeken is. Számtalan vizi szalonkák lepték el a tavak partjait. Egy pár nemes nagy fehér kocsagot is volt szerencsénk észlelhetni. Felséges vadászó hely! 9 órakor estve már setétbe Várnára érvén holminkat igen nagy vesződséggel és költséggel (10 ezüst ft) az ausztriai Loogi társulat gőzösére szállítottuk, itt csupa oláhokra találtunk. Ez egy nagy tengeri gőzös volt egész kényelemmel ellátva, elindulván és egész éjen át a fekete tengeren minden baj nélkül haladván másnap.
Április 7-én csütörtökön igen hideg kellemetlen és esős időbe mint egy 8 óra tájban a regényes Boszporus Csatornába jutottunk, melynek szépségeit azonban a rossz idő miatt csak a szalon ablakain át élvezhettük. 9 óra tájba a Constantinápoly kikötőbe voltunk, itt ismét kivált a ____ vizsgálása és zsarolása miatt igen kellemetlen és hosszadalmas volt a városba jutás, a lakás keresés is igen sok időbe került, minden nevezetesebb Hotel tele volt utazókkal, míg végre egy Görög Hotelbe (Gram Hotel de Pera) telepedtünk meg itt a koszt élvezhetetlen volt és 3 éjszakai ott mulatásér étkezés nélkül 46 frankot kelle fizetni.
Ugyan azon nap Pista és Comen dinger Úr estve meglátogattak.
Április 8-án pénteken Nogel István családját látogattam meg ki már tegnap magához kért ebédre Jancsival együtt.
Nogel István neje igen kedves valóban csinos és gyöngéd nő, kis leányuk és fiacskái formás kedves gyermekek, az egész család francia, olasz és görög nyelven beszél mi a társalgást részemről nem kis mérvben nehezíté meg.
A fiatal asszony özvegy édesanya is szelid jó áldott öreg náluk van.
Délután a városban egyet mást bevásárolván, az estvét ismét Pistával töltöttem, ez alkalommal Pista másnapra ebédre, és délutáni kikocsizásra hít meg.
Április 9-én szombaton délelőtt a holminkat rendbe szedtem ebédre Pista kíséretében ismét családja körébe menvén ott ebédeltem. Étkezés után egy ószerű batárba beülvén Constantinápoly egyik legszebb kilátása magaslatra jöttünk, honnan a városnak és Bosphorusnak egy részét kéjelegve szemlélhettük. Nogel itt a gyepen kisgyermekei társaságában részemre néhány példány _______________ gyűjtött.
Egy török kávéház kertjében kipihenvén estve felé ismét a városba, én szállásomra, ők haza mentünk.
Április 10-én Virág Vasárnap
Szép napos idő volt, a görögök ünnepiesen öltözködve olajfa ágakkal hullámzottak az utcán, a boltoknak egy része zárva volt, D- Kovács ismerőse ? ? meglátogatott, és Comendinger úrhoz vezetett, de boltja belévén zárva s privát lakása előttünk nem lévén tudva személyesen nem jöhettem össze, haza térvén a holmikat rendbe szedve Hotel Pest vendéglőbe ebédeltem, hova Jancsi is meg jött ____ kirándulásából. Tótfalusi vendéglősnél meg lehetős a koszt az asztali bor is de a kiszolgálat hanyag.
Délután, le menvén Nogelhez, és nejétől elbúcsúzván Kaikra ültünk s 4 1/2 órakor török gőzösön a ______ kikötöttünk e nap délután a tengeren érzékeny hideg szél volt. A szigeten a legelegánsabb hotelbe Hotel Giovániba szállottunk, a vendéglős görög-olasz, s ily modorú kosztja is. Alig élvezhető veres bora rossz, (fehér asztali nincs!) 2 napi és 3 éjjeli itt mulatásunkér 132 frankot kelle fizetnem!
Különben a ___ Sziget valóban egy kis paradicsom, gyönyörű kilátás mindenfelé, a hegyek csúcsain csinos zárdák a kerti cultura és építkezés itt kitűnő fokon áll, számos nagy épületek és szép kertek készülőben, a sétányokra is, utakra is a közelebbi időkben nagy gond fordíttatik.
Április 11-én hétfőn derülő napos idő, délelőtt közel a tengerhez nyugati irányban tettünk egy sétát, kiérvén a szép épületek és kertek közül a szabadba hullámzó dombos helyek voltak, melyek apró tövises bokrokkal (___________ voltak borítva ezek, kivált az _____ lehullott száraz levelei alatt találtuk a keresett _______, de csak kevés példányban, ugyan ott száraz levelek s kövek alatt a _____ és _____? gyakori volt, egy pár _____, valamint _____ és ____ gyűjtetett. Délután 4 órakor vissza térvén a Hotelbe főleg tengeri halakkal és más ízetlen étkekkel valánk ellátva a jó természet adta ____ , narancs, mandula, mazsola, szőlő szép alma és effélék sem hiányzottak záradékul fekete kávé, de nem igen ___ itt az étkezésnél mindég csak sert ihattam, melyet Constantinápolyból magunkkal hoztunk. Este erős hideg szél, egész éjen át fűtetlen hideg szoba.
Április 12-én kedd délelőtt meglehetős szélcsend. Kirándulás a keleti oldalra a régi városon és piacon által. Ki érvén a szabadba, csinos séta úton haladtunk a tengerpart közelében többnyire kertek, gyümölcsösök és szőlők között, útközben egy mandulafa friss levelén a _______ fedezte fel Pista, melyből összesen vagy 40 példányt gyüjtöttünk. A Jancsi délelőtt más helyen 100 ____ gyűjtött. A kertek és szőlők kerítései egy igen gazdag állítólag 80 ____ tartalmi vas szikladarabok. Körbe vannak elfalazva, ezen vastartalmú kőzet bányájához értünk, hol egész szikla tömbök valának a föld felületén láthatók. Ezek közelében egy omladék kolostor maradványához értünk, mely úgy látszik byzánczi stylbe volt építve a szilárd falakon kívül néhány fehér márvány töredék oszlopot és írás nélküli faragványt szemlélhettünk. Dél lévén ugyan azon kényelmes széles úton hazatértünk, ebéd után nagy szél, otthon valánk.
Április 13-án szerdán reggel egy ladikra ültünk, mely bennünket a Ialovai ____ volt szállítandó, azonban az ellenkező szél kényszerített a másik oldalon Ialovának által ellenében Darecsa nevű falunál megállapodni, hol is kénytelenek voltunk megállni. Ez egy egyszerű görög szálloda volt gazdája olaszul is beszélt, hogy a hideg szél által megfázott testünket felmelegítsük Pista indítványára és magam kívánságára meleg krokot készítettünk citrom, __narancs lé és conyakkal. Ezen szokatlan ital és az előbbi napok (hal és sör) folytonos élvezete gyomromat fellázították mire önkéntes hányás és 3szori székellés erős kiürüléssel következett, de láznak és fejfájásnak nyoma sem mutatkozván ezen állapot bennem semmi aggodalmat sem gerjesztett. Éjen át bár kemény ágyneműn jól aludtam, és másnap megkönnyebbülve érzém magamat. A csónak tulajdonosának a szigetről ______ 2 aranyat a szállásér 1 1/2-et kelle fizetni.
_____ Pista és Jancsi sok __ _____ és egy ösmért _______? fajt gyűjtöttek én mindég a szobába időztem, mivel künn hideg szél fujt, és az eső is csepergett. A tenger egyre zajlott.
Április 14-én csütörtökön Kedvező széllel elindultunk és ____ mintegy 2 óra alatt 1 arany díj fizetés mellett a Ialovai Csiflikre Nogel lakásába szerencsésen elértünk. Pista itt egy kényelmes ágyakkal és ____ ellátott szobát rendelvén számunka már mintegy otthon éreztük magunkat, annál inkább mivel csakhamar megjelent több gazdasági tisztviselő kik egynek kivételével mind magyarok. Tiszttartó Halassy István, Somlay, Kulcsár Ruzska. Számvevő Meiler ____ _____ egy műmalmi Molnár ____ német eredetű tevékeny és igen szives szolgálatra kész nejével, ki is mint főzőné szerepel, és ízletes európai módon készíti az ételeket, kávét jó kalácsot még krumplit is jót készít. Az itt termett fehér asztali bor tiszta, és ízlésem szerint vízzel élvezhető, mind ezen kedvező körülmények itt létemet igen kellemessé és kényelmessé tették volna, ha az idő is kedvező, de ez folytonosan szeles és valóban igen hideg volt, és folyvást a szobába szorított. A közeli hegyek közép magasságúak, teli hóval, éjenként erős dér. Csak a kandalló tüzénél érezhette magát az ember jól, de ezáltal olvasmánnyal és társalgással így is jól telt el az idő.
Ezen gazdasági telep nagy kiterjedésű aránylagos ____ falujától egy kis 1/4 óra távolságra több szolid épületekkel és gépekkel ellátott. A gazdászat fő ágát a mag (búza) s más ____ és olajnövények termesztésén kívül az erdőség teszi, mely igen terjedelmes és ____ zsákmányolt a hegyekből az ölfát hegyi vizek és vasút felhasználása által szállíthatják a tenger partig, hol igen jó áron mázsánként nagy kelendősége van. Ez egy fő jövedelmi forrás. Van azon kívül nagyobb szerű juhászat, mely szinte hasznot hajt, minthogy a birka télen-nyáron künn nagy téreken legelhet, a juhász semmibe sem kerül de tarthat annyi juhot az uraságéval, mennyi neki tetszik. A mű malom víz erőre építve nem csak a birtokon termett búzát (rozst nem termesztnek) őrli meg eladásra, de idegenek számára is őröl mi ismét hasznot hoz. Ezen Csiflik nagy kiterjedésénél és kedvező fekvésénél és a főváros közelségénél fogva nagy jövendőnek néz elébe. Csak egy hiány van még ____ a fővárosi közlekedés nehézsége, mely nagy részben a tenger szeszélyétől függ, de ezen akadály is nem sokára el lesz hárítva egy gőzhajó megvétele és egy szilárd kikötő elkészítése által, mely már úgy szólván folyamatban van. Itt későbben ménest, gulyát is lehet alapítani, mi igen jövedelmező lenne, mivel az igás marha. De kiváló a nemes ló, igen nagy áron értékesíthető. Egyik fő ága a jövedelemnek itt a finom szecskává tört búza és más szalma, evvel él itt a fővárosban is minden ló, és szarvasmarha. Ezen finomra tört szalmát az itteni szokott nyomtatás módja által nyerik. Egy szánkó forma egyszerű fa gép, melynek talpa kis távolságban egymáshoz illesztett éles kova darabokkal van kitatarozva. Két ló erejével forog a szérűn körül és idestova, míg a szalma tökéletes törmelékké válik, ekkor a fenékre jutott mag szél vagy rosta által ki tisztíttatik és a finomra tört szalma nagy pajtákba, fedél alá rakattatik. Ily állapotban igen nagy kelendőségnek örvend, annyira, hogy ezen takarmány sokszor a belőle kikerült mag értékével versenyez. Súly szerint árulják igen jó áron.
Ezen gazdaság közül nagy érdemet szerzett magának Nogel István hazánkfia, mint jelenlegi jószágigazgató, ki ezen elhanyagolt gazdasági telepítvényre többnyire értelmes magyar egyéneket alkalmazott, kik a gazdálkodásban sokkal jártasabbak, mint az itteni nép, sőt még az előtte itt gazdálkodó angol ____ rendszer szerint kezelt és a helyiséget ____ felfogó káros ____ is mellőzvén és okszerűen megváltoztatván a helyi viszonyoknak megfelelőleg oly folyamatba hozta, mely ezen birtoknak a legszebb jövendőt biztosítja. Adja az Ég, hogy nemzetünk dicsért okszerű terveit létesíthesse!
Április 15-én pénteken a hideg szél dühöngött, a tenger zajlott, hol havas eső esett a szobát nem volt tanácsos elhagyni. Társalgás, írás estve ____ játék, melyben Nogel István igen jártas.
Április 16-án Nagy Szombat folyvást kellemetlen hideg idő. Levél írás Pestre.
Április 17. Húsvét Vasárnap. Kevesebb, de csípős szél. Délelőtt a gazdasági épületek, készleteket, gépeket, pék és kovács műhelyt az itteni kávé és szatócs házat és a tiszti lakokat vettük szemügyre, jó ebéd után nyugvás és estve társalgás. Tervezés a tovább menetelre. Én Pistával az uradalom ___ melletti gazdaságába hova gőzhajón és részint vaspályán juthatni.
Jancsi Gemlik vidékre az itteni Molnár testvéréhez ajánlva egy fiatal derék olasz társaságában lóháton.
Késő estig vacsora után össze írtak és szükséges elviendőket mindkettőnk részére.
Április 18-án hétfő itt már dolgozó nap, az idő ismét csak hideg, szeles, sétára nem alkalmas, itthon napló írás, és Jancsinak információ.
Április 19-én kedden derült idő, csak mérsékletes nyugat-éjszaki szél, délután kirándulás a műmalomba, ezt angolok építették az épület igen szilárd, de a gépezettel nincs megelégedve a molnár. 4 óra után ismét erősebb hideg szél keletkezett, hazatértünkben néhány ____ és egy más ______ talált Pista, estefelé itthon.
Április 20-án szerdán délelőtt csendes borús idő, _____ a tengerpart homok lapályára néhány ____ és Helix _____, délután ismét nagy szél, készület a Gemliki útra hova holnap azaz április 21-én szándékozunk menni. Én Jánosnak írtam levelet.
21. áprilisba csütörtökön Jalovaról Nogel kíséretében egy karavánhoz hasonló utazási modorba a hegyeken keresztül vadvizes helyeken és sziklás utakon haladtunk, egy pár nyomorult török és valamivel módosabb görög helységeken keresztül estére Bazarköibe értünk, éjszakára itt egy töröknél meglehetős külön szobába megháltunk.
Április 22. pénteken 6 órai menet után a Nicei tó partján haladván végre az Igéret földjére Gemlikre délutáni 5 óra tájba szerencsésen megérkeztünk.
Április 23-án szombaton az idő szép, a levegő érezhetőleg szelídebb mint a hegyeken túl Jalován honnan ide vesződtünk, de a legmagasabb nem nagy távolságban eső erdős hegyek csúcsai még itt is hóval borítottak, miért is a légmérséklet igen változékony volt, ha a nap felhők közé jött rögtön meghűlt a levegő. A verő napfényen azonban igen meleg volt. Gemlik a Marmora tenger kinyúló öblében, éppen ennek végcsúcsában fekszik. Kikötője a gőzös számára minden időben biztos, a helység egy magaslatra van építve meglepő török ízlésű ház ____, a kikötő mellett egy arsenál is van nagyobb hajók gyártására, különben a helység nem nagy kiterjedésű, a boltokban csak török árú cikkeket kaphatni. Kevés ház van akár mennyi de csak is primitív állapotban. A lakosság túlnyomólag görög-örmény törökökkel keverve. A határ egy hosszú meglehetős széles völgyben terjed el, melynek legnagyobb részét olaj és eperfa ültetvények foglalják el, a talaj erős vereses, nyirkos, több hegyi patakkal és egy középszerű folyóval átszelve. Gabona termesztés igen kis mérvben űzetik, többnyire búza, szőlő a lapályba, dió és füge is díszlik. A környező többnyire meredek közép magasságú hegyek apró cserjékkel sűrűen borítvák itt láttam a _____ mindég zöld szúrós kis levélkéivel, a tövises _____ féléket ____ virágzásba, a valóságos babért (___) a myrtus bokrot hatalmas platánok ____. A ____ sem hiányzik de az oleander itt vadon nem terem. Rubus fajok a virágos növényekből, több ___ faj ____ A kertekben igen sok meggy- és birsalma fák vannak.
Mink szerencsénkre egy ___ származó ____ nevű (az egész vidéken) egyetlen egy német nyelvű Molnár gazdánál kaptunk lakást és kosztot, mi reám nézve kimondhatatlan előny volt. Neje francia születésű, ki mennyire még hazája főzés módját nem felejtette el meglehetősen de már még is görög, török modorba készítette egyszerű étkeinket, a birka hús itt is napirenden volt, mint itt általában mindenütt. A kávé szaftos, bármennyire kértünk is tisztát. A fehérbor igen erős és túlságosan muskotály zamatú édeses én nem élvezhettem. A víz kristálytiszta szikla forrásból merített jó.
Szombaton ide érkezésünk utáni napján szeles de derűs hűvös időben (mint a más lapon)
Április 24-én vasárnap derűs, de szeles hűvös nap. Nogel kíséretében a tengerparton sétálva elhaladva egy nagy temető mellett csakhamar elértünk az olaj és eperfa ületvényes kertekbe, ezek minden kerítés nélküliek, egy ültetvényben számos _____ többnyire már mind friss nőstények, a hímeknek nagy része már hibás ledörzsölt volt. Ezen kitűnő pillangó faj hazája úgy szólván kis-Ázsiának ezen vidéke kizárólagos hazája, mind egy kétórai séta közben egy török meleg fürdő mellett elhaladván, kedvező időben haza tértünk, étvágyam mutatkozván más hús hiányában egy barna de édes szószba készült juhhúsból ettem, ez alkalmasint gyomromat megbosszantotta, este csak tiszta ___ ittam, éjjel tartós hideg láz borzongatott, takaróimat Jancsi megkettőztette, az egész éjjelt álmatlanul töltöttem, másnap lankadtságot igen, de főfájást nem éreztem, s ez vigasztalt. (Nogel már elutazott este)
Április 24-én vasárnap komor hideg, szeles nap volt, én az egész napot az ágyba töltöttem s csak levest ettem s poraimból 3-at vettem be, melyeknek napközben jótékony hatásuk is volt. Jancsi egész részvéttel ápolt és kiszolgált a házi gazda és neje is nagy részvétet tanúsítottak. Napközben és éjjel is szaggatva ugyan de meglehetősen aludtam - más nap -
Április 25-én hétfőn Szép csendes meleg nap keletkezett, meg unván a heverést felkészültem s Jancsi kíséretében az olajfa kertek között egy meglehetős sétát voltam képes tenni. Természetes ürüléseim rendbe jöttek. Úton útfélen különféle érdekes tárgyakat gyűjtött Jancsi, én pedig hol a nap sugáraiba üldögélve sütkéreztem, hol lassan lépdelve visszafelé haladtam. Ebédem otthon készült reszelt tészta levesből és szalonna zsírral készült makaroniból állott. Az éj az előbbeninél valamivel nyugalmasabb, de még is álmatlan volt.
Április 26-án kedden felhős, hűvös, komor nap. Jancsi a közeli vidékre tett de csekély eredménnyel kirándulást, én az egész napot itthon töltöttem a holminkat rendbe szedtem, s a naplót írtam. Az ebéd reszelt tészta levesből, és Jancsi által készült palacsintából állott.
Április 25-én szerdán (ez szól Április 25-ére) A kerti olaj és eperfa ültetvények közt kutattunk, az idő kedvező volt, jó messze haladtunk Kelet felé, az írtak közül a növényzet igen buja de semmi jelentékes rovar sem volt rajta látható, egy elhagyott malom körül néhány para bogár s itt-ott a kertekben apollinus volt kapható - estve felé vetődtünk haza, hol kis ____ után lefeküdtem, de keveset alhattam.
Április 27-én szerdán Jancsi távolabb ___ hozott néhány _______ én pedig a közeli temetőbe sétáltam, útközben a tengerpart és temető közt 8 ____ találtam, az olajfa ültetvényekbe érvén számos Apollinus repdesett körülöttem, de lepkefogó botom elcserélése miatt azt nem ____ ki, s így nem is foghattam. Ebédre haza jöttem, ebéd után Jancsinak az Apollinus jó helyét megmutatván hol már akkor egy sem repült és mind ketten haza tértünk. Az éjszaka jobban aludtam.
Április 28-án csütörtökön ugy szólván az első szélcsendes meleg nap volt, a tenger is tükör sima, jó kedvvel és mint egy erőt érezve magamba Jancsival együtt az Apollinus jó helyére mentünk, de már azok többnyire hibásak ledörzsöltek voltak, össze fogtunk néhányat a javát azután egy kisebb magaslatra mentünk, honnan a kilátás nagyszerű valóban elragadó volt, a benyúló tengeri öböl, az azt környező hegyláncolat a szép fekvésű Gemliki török ízlésű házak, a jól készült kikötő és arsenál épületei, mind megannyi érdekes pontjait képezték a szép kilátásnak. Itt gyönyörű és igen dús volt a ___, feltűnő volt kivált egy tiszta veres nagy virágú vicia, és kék levelekbe végződő apró virágú salvia, Onosma, ______ virágzásba s más ismeretlen csemeték. E helyen időzvén egyszerre csak a magaslat túlsó oldaláról egy egészen váratlan jelenettel lepettünk meg, mint egy ___ bűvölt török rovarász termett előttünk csinos lepkefogó hálóval kezében mimikai köszöntés után megszólít bennünket törökül s görögül, mink ellenben őtet olasz és francia nyelven, de egyre sem tudván felelni, kénytelenek voltunk néma társalgásra szorítkozni. Ő ugyanis kíváncsi lévén fogó skatulyáink tartalmára, azokra mutogatott, mink azok tartalmát elébe tartuk mire a pár fogott ____ szép lepkére mondá ___ mit megértettem, végre néhány tört francia szóból meg értettük, hogy ő az itteni hajóépítkezési gyárnál van alkalmazva. Oldal zsebéből ő is elővevén kis szelencéit meg mutatta zsákmányát, mi néhány közönséges ___ tavaszi fehér lepkéből ____, s egy ____ állott. Ezután köszöntvén egymást eltávozott, én pedig dél levén az idő, hazafelé sétáltam, Jancsi még künn maradván délután éppen nem különös zsákmánnyal 4 órakor szintén hazatért.
Étkezés után mi 8 napi hús nem evés után részemről ma először történt birka húsból készült egy pár faschirt darabkát és makaronit ettem. 7 órakor theát ittam és minden vacsora nélkül 9 órakor lefeküdtem, alvás előtt a gyűjtött tárgyakat rendeztük, s másnapi ____ megtettük az illető készüléket - az éjt nyugalmasan és többnyire alva töltém.
Április 29-én pénteken szép napra ébredtünk. Jancsi egész napra ____ ment, bejárta a közeli hegyeket, de semmi. Különöst sem talált, néhány _____ volt az egész én egész nap honmaradtam, _____ sokat ____, holminkat rendeztem. Ebédre leves és kis faschirozott birkahús, vacsorára legelőször 14 nap múlva főtt marhahús tormamártással, az éj meglehetős volt.
Április 30-án szombaton a nap süt, szellő lengedez, a mandula már tökéletes nagyságú zöld gyümölccsel, mit itten héjastól s gyenge bélestül együtt nyersen, vagy főzve esznek. Marhahúsunk még lévén, Jancsi ma gulyás húst készít, én néhány növényt teszek papírba és levelet írok haza. Az ebéd éppen csak is gulyásból állott. Jancsi ebéd után a tenger jobb parti dombokra tett ____ igen csekély eredménnyel 2 ____ kevés.
Május 1-én vasárnap borús de csendes meleg nap, délelőtt Jancsi az elvesztett gereblye helyett másikat csinált, én holmit rendeztem, naplót írtam, a hajamat ma először hátra fésültettem és Jancsival lenyírattam, a szennyes ruhákat mosásra kikészítettem - Délután?
Ebéd után Gemlik utcáit bejárván a felső ____ jöttem, innen egy nagy nyilvános épülethez, mely közül számos ___ ___ más faj a? a tenger part felé intézvén lépteimet út közben ___ fogtam - néhány növényt (___ és ___) be tettem. A tenger partján a homokos szélén járván semmi állatot sem észlelhettem, alkonyodván az idő egy ladikot vettem fel, mely 5 piaszterért (50 __) haza szállított. Az éjem nyugott volt.
Május 2-án hétfőn levelet írtam Palovára Ruskának ___ végett, a plántákat átraktam s 10 órakor hazulról elmenvén a Brussai út felé dombos oldalakban, olajfa kertek között haladtam, itt néhány növényt (veres virágú Viciát, ________ és tettem papírba, 1 Belint fogtam a cyprus fák és egy _____ közelében, mely hely mint igen kies a lakosoktól látogatott itt időzvén kissé le mentem a Brussai ___ nagy volt a hőség, és már 2 óra délután, miért is meglehetős tikkadtan az arzenálhoz jöttem, innen egy Kaikon 5 piaszter lakásomhoz legközelebbi parton szállottam ki. 3 óra után levest és bárányhúst evén, siestát tartottam, és aznap többé ki sem mentem - estve ___ ___ leves - az éj meglehetős nyugalmas volt, de a gyengeség még egyforma.
Május 3-án kedden. Szép csendes nap, Jancsi azon helyre excuzzált honnan tegnap 4 Damonét hozott én naplót írtam és még délelőtt kis sétát tettem a város közelében egy nagy hán és Moscheán túl szép gyepes domb emelkedik itt a növényzet igen dús, kivált apró ____ ____ ____ ___ ___ és számtalan ___ lepik el a talajt, itt egy földalatti csatorna vezeti le a források vizét a helységbe, de fent is vannak nyílt mindég folyó kutak, hol az ember szomját enyhítheti, az itteni dús növényzeten a Cetomia albellán kívül most alig volt más található, az ___ ___ ___ más semmi ____ éppen nem mutatkoztak. Vissza tértemben néhány növényt nevezetesen egy ____ és egy kis virágú ____ gyűjtöttem, haza ballagva valamivel erősebbnek éreztem magamat, kis vártatva elköltém a részemre készült ebédet, mi rizslevesből s bárányhúsból állott.
Jancsi 4 órakor tért meg kirándulásából, az eredmény 3 ___, 1 apollinus s ennek igen apró hernyói és tojásai volt, más apró bogarakat is hozott. Éjelem meglehetős volt, szobánk mérsékletes meleg.
Május 4-én szerdán szép csendes, borús, de meleg nap, én egész napot itthon és a kertbe sétálva töltöttem. A 6-ik levelet írtam haza és Hartert úrnak, Jancsi délig kirándulást tett, hozott 9 damonét, 1 Apollint 3 ____ s egynehány bogarat.
Ma a házi gazdának születés napja lévén (40 éves) tyúk-leves és piskóta süteménnyel vendégeltek meg, ebéd után fekete kávé, mint minden nap, de csak gyüszünnyi adagban. Ebéd után ___ levél írás, s így a nap befejezve.
Május 5-én csütörtök. Csendes, napos idő. Jancsival kimentünk a malom völgybe, ott találtam az első ___ de nem volt tiszta. _________(nagy) ____ fehér virággal, széles levéllel Tamarindusok szép virágzásba, majd mind a ___ Jancsi a hegyoldalba 2 ____, egy pár ____ 4 ____ s más apróságokat. 3 órakor ebédeltem birka húst rizs levest, estére csak levest és piskóta süteményt.
Május 6-án pénteken borús, de csendes nap volt egész napra tettünk kirándulást a tenger part bal és jobb oldalára 8-kor elindulunk vitorlás kaikon, de szélcsend lévén csak lassan haladhattunk, a parton több tetszős helyen kiszállván, 1 ___ ? ____ találtunk, a homok part semmi különös állattal sem örvendeztetett meg, tovább menvén a Magazinumoknál ismét kiszálltunk, itt egy téres völgy nyílik a hegység közé, melynek legnagyobb része olaj, szeder, birs és más gyümölcsfákkal van beültetve a kertek szélén találtuk a legelső _____ (____) a pipacs virágban, volt még néhány közönséges ___ és más apró ___. Jancsi egy elhagyatott szőlőbe 8 ____ többnyire már ___ fogott, ebédre kint a szabadba készítettünk ____ a hazulról vitt tejjel, Jancsinak a szalámi is jó esett volt még piskóta sütemény is, mivel jó háziasszonyunk ellátott. Mind egy óra nyugvás után átvittek révészeink a túlsó az az Gemlikről véve a bal oldalban, ez 1 1/2 óráig tartott, oda érvén már 5 óra volt, felmentünk a tenger feletti cserjés és tisztás dombokra, semmi különös rovarra sem akadtunk, itt sok a ______ egy szép ____ én egy igen nagy ____ fogtam, a tengerhez közel fűbe eresztettem, de az állat sebesen megfordulva mint a nyíl a tengerbe ugrott, hol rögtön el is tűnt, még néhány apró növényt tettem papírba, azután egyenesen haza eveztünk 6 1/2 órakor otthon voltunk, ezen kirándulás után igen jól éreztem magamat.
A görög kaikcsi ki olaszul is beszélt segédjével együtt 5 ___ kapott napi díjul, s igen ajánlkozott máskorra is. Este rövid ___ után, melyben a birka hús nem hiányzott, és tejbe főtt grízt (hidegen) megízlelése után, nyugalomra mentünk s jól aludtunk.
Mielőtt azonban lefeküdtünk volna a gőzös nekem Hartertől és Bélától levelet hozott, mind kettő megnyugtatásomra szolgált, Béla levele egy nappal előbb volt datálva, mintsem a Móriczé, melyet mégis hamarább kaptam.
Május 7-én szombat napos de kissé szeles délelőtt, Jancsi a tenger bal oldali dombokra rándult ki, hol tegnap délután voltunk 2 ___ más apró bogarakat és a legelső ____ 5-öt fogott, de mást semmit, én egész nap a rovarok elrendezésével a pici ____ hernyók és tojások elhelyezésével, a növények szárításával és napló írással foglalkoztam.
Jancsi ebédre mely ma kivételes és különös jó volt, leves olasz tésztával angolna sülve igen jó ízű és szalonnával spékelt de dinstelt porhanyós nyúl hús volt feltálalva, valóban jól esett a sok birka hús után. Jancsi ebéd után ismét excuzzált a közeli kertek és hegység közé néhány bogáron kívül semmi különöst sem hozott.
Május 8-án vasárnap igen meleg, csendes nap, én a tengerparti bal oldali hegyláncra többnyire olajfa kertek között mentem, a gyalog úton ____ mászkáltak, a kertek közül ki érve dús növényzetű lejtőkre értem, de a rovar világ itt igen gyéren volt képviselve, láttam ___, de azt is keveset fogtam 1 ____, még ez sem volt, láttam több ____ és 1 ____ ebédre csekély zsákmánnyal haza tértem.
Máskép Jancsi ötet ladikon azon helyre küldöttem (2 óra távol) hol tegnapelőtt együtt voltunk, itt több érdekes apróságokon kívül gyüjtött vagy 20-25 Poly. ___, 9 ___ köztük 2 tisztát, 1 ____ ____.
Május 9-én hétfőn én hon maradtam a gyüjtött tárgyakat rendeztem. ____ Brussai Vendéglősnél szobát ____, a hernyókat ápoltam, ma kaptam az 1-ső ____ (2 piaszter=20 __)
Jancsi a Molnár lován egy görög kiséretében ismét az _____ helyére ment, a reggel igen ködös volt, de 8 óra tájba egészen kiderült. Azon a megkedvelt helyen talált Jancsi a másnap vagy 8 ____ jót, de ____ egy feltűnő ___ és többféle ____.
Május 10-én kedd én a ____ bajlódtam állatainkat rendszereztem kissé sétáltam 3 ___ hoztak ____. Jancsi gyalog ment az Ottomanusok helyére, de szél lévén csak 2 __ hozott, szinte 2 ___ és az első ____, néhány ____ fekete ___ és más micro ____. Ma a gőzössel levél nem érkezett, én a 7-ik levelet küldöttem.
Május 11-én szerdán Szép csendes, meleg idő, mink mind a ketten a holnapi Brussai útra készülünk, pakoltunk, egy ló 30 piaszterér viszi a bagazsiánkat, még ma délután ____. Jancsi délután bog. ragasztott, és ___ ment, mink itt az Apollinus hernyókat tojásból neveltük, de még igen kicsinyek, baj lesz a ___.
Május 12-én csütörtökön ismét kellemetes meleg idő, mink itthon vártuk a Brussai kocsit de délig nem jött, reggel egy ___ hoztak comisióba (ez a 6_) a kocsi délután sem érkezett, egy ___ küldöttem kocsiér Brussába (30 piaszter) itthon veszteglettünk délután az idő komor lett, befelhősödött, esőt lehete várni - az éj nyugalmas volt, csak egy egér háborgatott mely még a vatirozott öltönyömön is egy lyukat rágott.
Május 13-án pénteken (Görögöknél 1-ső május) Szép napos időre ébredtünk. Korán elkészültünk a Brussai útra, _____ lehete ____ én hon maradván Ruzskának írtam ___ és Carabunok végett (____) Jancsi rövid séta közbe 2 ___ s néhány igénytelen bogarat kapott - én orvosságot vévén be hon maradtam. ___ vettem ebédre rizs leves és palacsinta cukorral, délután sem érkezvén meg az ___ (___ Brussából, én hon maradtam, morphondiroztam, hogy az alkalom már 2-ik napja hogy nem jön, pedig már Brussába szerettem volna lenni, mivel itt a koszt sem nekem való volt, de a levegő is kissé nedves. Ebéd után egy rövid zivatar kerekedett, párszor menydörgött és villámlott, az eső igen nagy cseppekben esett, de csak hamar kiderült és Áprilisi idő lett. Jancsi eső után egy sétát tett, ____ ugyan de ____ nem talált. Az eperkertekben ásó napszámosok dolgozó helyükön 2 ___ találtak eddig összesen 14-et hoztak. Úgy látszik hogy a ___ itt e nyirkos, nedves talajban tenyésznek, mivel itt a kertünkben is egy kinőtt ___ ásták ki, melyet a Muzeum számára magammal Pestre viszek.
Este felé Jancsi még egy rövid sétát tett, egy útszéli ___ kotorászva 15 ____, egy pár ___ talált, meg este ___ is hoztak ___ egy kis fajt ___ estére kis bárány húst ettem 3 napi böjtölés után az éj jó volt.
Május 14-én szombaton borús, derűs idő - a kocsit vártuk Brussából, dél tájba valahára meg is jött, délelőtt a fiúk még 2 ____ hoztak, Jancsi pedig a ___ sokféle leginkább ___ hernyókat hozott.
Ebédre mely itt ez ízben utolsó volt, tálaltak főtt tengeri halat, birka húst főve és sütve, spenatot, rizskását tejbe piszkével beborított lángos forma nehéz tésztát, én levest kevés bárány sültet és rizst ettem ____ kis fekete kávét cukort mártva.
Ebéd után össze pakoltunk s 2 órakor Brussa felé kocsiztunk - az út a hegyeken keresztül többnyire köves, rázós de jó ruganyos bárkánk levén, nem volt igen alkalmatlan, a völgyekben többnyire jó vert homokos az út, itt ügetve lehetett menni. Brussától csaknem 5 óra járásnyira mindég hegyen-völgyön kelletett menni, míg végre a hó vizektől igen kiáztatott ___ folyó völgyébe értünk, hol már tökéletes lapály volt, egész az Olympus aljáig - este 8 óra után értünk Brussába, sok tekervényes szűk, rossz kövezetű utcákon majd fél óráig menvén végre a Hotel ____ nevű vendéglő közelébe értünk, holminkat egy szűk, meredek sikátoron felvitetvén egy igen téres 6 ablakú Szalon forma szobába a 2-ik emeletben elhelyeztük, a fuvarosnak 2 aranyat kelle fizetni, még aznap hivattam el Magyar József itt lakó hazánk fiát ki is eljöve és egyről másról értekeztünk, a többi közt ő ajánlott kalauzul a vidék kirándulásaira egy Sárvári Ignácz szegényebb sorsú ____ forradalom óta itt tartózkodik, s itt egy özvegy örmény asszonyt, kinek két csinos felnőtt leánya és egy a földrengés által nagyban megrongáló házikója volt - Ezen Sárvári szolgálatra kész ember igen hasznavehető különben, jó vadász és halász is, mely tulajdonait igénybe is szándékozom venni.
Stork vendéglősné naponként kettőnkér minden ellátással 16 frankot követelt, de ezt naponként egy cs. aranyba állapítottuk meg pár nap múlva, azon kikötéssel hogy nekem extra főzzön, és szobámba ehettem. Supé ideje itt lévén kevés spárgánk is volt - a többi étel mind francia forma görög ízléssel a birka hús itt is szerepelt - a leves citromos volt - minden vajjal készítve én csak igen keveset ehettem, a bor kellemes jó ízű tiszta, de igen erős (talán konyakos) nekem nem való, mert vízzel keverve minden ízit elveszti. Levelünk Pestről ide még nem érkezett.
Május 15-én vasárnap Szép, derült meleg nap. Kávézás után Jancsi Magyar úr kíséretében ___ vidékére ment, az úton 1. _____talált, ___ vidékén mivel ebédre haza sietett úgyszólván semmit sem talált. Én Sárvárival Brussa főutcáit jártam be, megnéztem a Csarzsit s mind egy ___ menet után lakházához értünk, ez szegényes, neje mint egy 48 éves lehet, az asszony egyik leánya szép, csinos barna circa 18, a kisebbik még barnább 9-10 éves, e helyen Brussa városának úgy látszik a legjobb levegője s a legjobb vize is van - hítak is magukhoz, de ___ a helyszűke miatt ___ hogy már a Hotel ___ leköteleztem magam nem fogadhattam el, de itt is a férj családjával beszélni nem tudtam volna s a főzés is csak görögös lett volna, kivévén ha a házigazda vagy Jancsi nem szakácskodtak volna - haza térvén mintegy 1 órakor az étkezéssel már reám várakoztak, ez ismét leves nélküli s oly étkekből állott melyekből alig élvezhettem valamit - ebéd után jó ízűt aludtam. Jancsi pedig ki tegnap ___ vidékén Apollinus étket _____ sem találhatott. Sárvárival lement a lapályos kerti ültetvényekbe, honnan ___ igen, de ___ nem hozott, néhány ___ pár igénytelen bogarat hozott - én este felé a kertünkön kívüli szabad dús növényzetű kis téren kémlelődtem s a ___ virágjain egy ___ találtam volt itt egy téres szikla üredék is de semmi különös benne.
Beesteledvén Soupéhoz ültünk egyetlen egy francia selyem kereskedő (Lyoni társaságába - a társalgás igen kínos volt - a ___ többféle étkekből álló tojásos leves, rizs és birkahúsból készült kis gombóc, egy keményhúsú sült tyúk és tejbe főtt rizskása, egyikből, másikból is amit s amennyit lehetett ettem de valóban keveset.
Az éj meglehetős volt, Jancsi még estve gyertyánál meg étette az Apollinus hernyókat.
Május 16-án hétfőn Ismét szép meleg idő - Jancsi reggeli után Sárvárival Brussa utcái hosszban nyugatról (hol lakunk) kelet felé menvén, az Olymp aljában ___ ment - természetesen fogni is ha valami előjönne, én ____ asszonnyal a jövő ellátásom felől értekeztem és a napi díjt 1 aranyba állapítottam meg. S azután naplót írtam - az 1 arany díjra nézve későbben oda lett megváltoztatva, hogy itt a cs. arany ___ alacsony lévén a naponkénti 8 franknál maradunk személyenként.
Későbben a kert aljába a sziklák alatt kutattam, itt ___ és álcái jöttek elő 2 más ___ és sok ___.
Jancsi haza térvén (2 ___) ___ nem kapott, az Olymp tövéből egy nagy forrás és látogatott helyről hozott 4 ________.
Május 17-én kedden a reggel igen ködös 10 óra felé kiderült s a nap sütött. Délután szeles idő - Jancsi egy szamáron és egy ember kiséretében ___ és állatok gyűjtése végett Tepacsik helységen keresztül ___ túl egy völgybe s egy Malomhoz jött. Demirdes falunál közvetlen már a házakhoz igen sok ___ repült, kissé már késő volt reájok a ___ még jók voltak. 6-ot fogott, _____ úgy látszik azok már ___ magukat. Én a lakás melletti szikla falak alatt kutatván néhány ___ 2 ___, néhány ___ féléket, 1 kék ___, 4 zöld ___, 2 ___, 1___ s holmi más ___ találtam.
Ebédre haza jövén tyúkleves metélttel, zöld borsó és vagdalt hús rizzsel volt, estére még ____ is, mely ízletes volt - az éj jól telt el.
Május 18-án szerda Igen meleg nap volt, én a tegnap hozott állatokat rendbe szedtem a hernyókat megitattam Haza és Kunrnak levelet írtam a házikókat felállítottam, egész nap itthon voltam. Jancsi Sárvári Ignáccal és egy teherhordó szamárral Demirdesre ment circa 9 órakor délelőtt.
Hazulról és Hartertől kaptam levelet, Jancsi is. Vacsorára leves 3 kis pisztráng és tejes rizs volt, miből jóízűt ettem, de az éjjelem nyugtalan volt.
Május 19 csütörtök, borús kissé szeles idő, itt reggel esett is Domirdesi hegyeken a nap sütött, ők még Demirdesen maradtak, én a hernyókat ahogy a ___ elláttam a ___ egy ___ jöttek ki. Magyar József meglátogatott, de ______ helyett ____ hozott, és 3 ___, de csak 1 volt köztük egész - én átadtam neki _____ és skatulyát a hibás ____ kijavítás végett. Este felé 3 pléh serleget ástam be a földbe, délután a plántákat átraktam. Haza írtam, hogy azt megkaptam. (__ A Pesti levelet Máj. 3-ról ___ Harter már megkapta az 50 __.
Május 20-án pénteken. Szeles, de meleg nap volt, mi után a hernyókat elláttam ____ az eddig gyüjtött pillékből kiválasztottam a Bazárba mentem. Magyar Józseffel ott néhány ___ való üveget vittem és magam a török temetőbe sétáltam, itt a bús, komor emlékek közt a hatalmas gyönyörű cyprus fák árnyékába pihenve ___ nézegettem, de csak 2-öt találtam, ezen kívül 3 ___ és egy más hernyót, néhány ___, egy ___ és néhány ___. Haza térvén ebéd után hozták az ____ (már 3-ik napja, hogy nem kaptak frisset, tehát ezeket meg étettem. A Gemlikből hozott ___ (talán 3 féle) hernyót ____ már most mind be___ magokat, az Apollinusok is melyeket tojásból neveltünk, már kezdik magukat ___. Este felé hozott egy kocavadász 2 ___________________
Még későbben érkezett meg János, Mama és Béla egyesült levelei, mindnyájának igen örültem, hej be jól esik a távolba értesülni az embernek szeretett családja viszonyairól. Kis vacsora után lenyugodtam, Jancsi még nem tért meg kirándulásából, holnap hiszem, hogy hazajön, haza jött szombaton reggel. Kirándulásából hozott sok ___ hernyót, melyek között néhány ___ is volt ___ már nem voltak, vagy 8 ___ egy ___ s több jelentéktelen bogarat, de 1 ___ s néhány ___ 4 ___ az állatoknak ___ - egy ___ a teherhordó ___ 11 piaszter ők költöttek 20 piasztert.
Május 21-én szombaton Szép idő én a tegnap hozottakat itthon rendeztem. Jancsi Sárvárival az Olymp aljába egy nagy forráshoz igen szép helyre ment, hol már ___ fogott, innen hozott 2 ___ ______ néhány ___ az egész kevés volt.
Május 22-én vasárnap Meleg idő, én Jancsival együtt kiséreltem a fürdőkön túl Csikérgire, az út igen jó ___, keresgélve haladtunk, délután circa 1 órakor Csikirgén a Hotel-____ kissé kinyugodtunk kenyereztünk és vizes bort ittunk, Csikergén még valamivel túl mentünk, utunkban semmi különösre sem akadtunk, visszatértünkbe egy hatalmas ______ árnyékába pihentünk, ezen fa lombjairól néhány _____ vertünk le, törzsében élő apró puppakra és magára az állatra is akadtunk, mely egy szép kis ____ hoztunk a ____ 3 órakor vissza jöttünk.
Május 23 hétfőn én, Jancsi, Sárvári kiséretében, én szamáron lovagolva az Olymp aljába hatalmas gesztenyefa árnyékába egy erős forráshoz, honnan a kilátás igen gyönyörű jöttünk, ott főztünk csokoládét, vittünk keményre főzött tojást, salámit, kenyeret és egy meszely bort, itt kényelmesen de egyszerűen falatozván gyűjtögettünk, de valóban szegény volt a zsákmány, se ___, sem Marloy - 1 ___, 1 ___ repült gyéren, néhány mikro Col. ____ Jancsi, 3 ____ mellett, estve felé több féle ___ én szamáron, ők gyalog vacsora idejére haza értünk, a víz itt igen jó friss.
Május 24-én kedden Jancsi és én is itthon töltöttük a délelőttöt, egyet mást rendeztünk, a plé serlegeket, melyeket leástam megvizsgáltam volt benne 1 ___, vagy 4 ___? több ____. Comiszisba a kertből 2 ___ hoztak.
Délután Sárvárival együtt az ____ (mely itt igen ritka) mentünk keresni, csak estefelé találtunk egy elhagyott epres kertbe vagy 15 öl tért hol e növény meglehetős mennyiségben tenyészik - vittünk belőle mert már az Apoll. eledele kifogyott. Útközbe sok volt a ___? ______ 8 óra tájba hazaértünk, vacsorára ___ volt darabja és 1 piaszterbe került - az éj nyugalmas jó volt, korán reggel orvosságot vettem be.
Jancsi Sárvárival Custelbe mentek egy teherhordó lóér 14 piaszter, ők gyalog.
Május 25-én szerdán borongós idő de meleg, én délelőtt itthon voltam a holmit rendeztem, 1 órakor ebédeltem grízes leves ____ és a tegnapi tepertős metélt) délután szamáron kimentem Csikergi felé pisztácia ____ és az ott ez előtt találó ___ melyből néhányat gyűjtöttem egy terebélyes ciprusos árnyékába. Magyar Lajos is elkísért oda, és vissza a vacsora rövid, az éj jó volt.
Jancsi még Custelbe van Sárvárival együtt.
Május 26-án csütörtökön az Apolló és ____ hernyókat át raktam ___ hernyó még csak 3 van - az állatokat megétettem. Dél felé a kerten kívül beásott pléh pixiseket megvizsgáltam, volt bennek egy pár ___. Sok ___ és ___, de a légykukacok a csalétket már végképp tönkre tették, újat kell betenni.
Ebédem igen lakonikus volt, leves, kis sült hús mit le nem nyelhettem és théa sütemény -
Délután siestát tartottam, azután farkas almát hoztam egy elhagyott szőlőből - vacsora az megehető, bárány hús és Bonding.
Május 27-én pénteken szép nap, igen meleg, délelőtt itthon holmit rendeztem levelet írtam - délután Magyar Lajos társaságában a ___ mentem szamáron, itt igen sok törököt láttam, mind a két szemből - csubukoztak kávéztak a hatalmas Olymp forrásából ittak, rövid mulatás után este felé hazatértem, a vacsora jó volt, friss borsó és csokoládé creme - az éj nyugalmas -
Május 28-án szombaton Jancsi 3 napi kirándulás után Kestelyről hazatért, ezen 3 nap alatt gyűjtött lepkékből ___ 2 ___ 5 ___ 8 másféle ___ 12 ___
Én délelőtt itthon voltam, eső esett egész nap mindent rendbe szedtünk. A levelet postára adtam.
Május 29-én vasárnap a hozott állatokat rendeztük Jancsi ___ kiszedte amit hozott, felszúrta, felragasztotta. Sárvárit vártuk de nem jött, a nap borús, esős volt, én a kertben s kívüle sétálgattam - délután kimentünk a ____ felé. Jancsi a kopáros magaslatokra, de alig talált valamit, én az út szélén csigákat kerestem, és találtam néhány ____ jó helyére nem akadtam.
A vacsora jó ízűn esett.
Május 30-án hétfőn szép meleg nap, Jancsi maga ment 1 lóval ___ - én délután szamáron az örmény temetőbe, ____ kívül mást nem kaptam, ebből is csak 4 pár tisztát.___ visszajövet meglátogattam s haza jöttem. Sárvárit ki holnap Jancsi után megy minden szükségessel elláttam, s így el telt a nap.
Május 31-én kedd az idő kissé borongós, de igen meleg, Jancsi ___ Sárvári reggel ment utána, én az _____ meg étettem a hernyókat, azután a kertbe egy sétát tettem, ebédre volt egy pár pisztráng és a legelső fiatal csirke sülve, mind a kettőt magam pénzén extra vétettem, délután elálmosodtam s jó ideig elaludtam, később Kuncznak levelére feleltem Gemlikre s Magyar Lajoshoz mentem, haza térvén vacsorára 1 fél maradék csirkét ettem.
Június 1-én szerda meleg de kissé szeles nap, Jancsi még ___, én délelőtt kilovagoltam az örmény temetőbe Anteroszokat fogdostam, láttam 1 camillat, 1 ___ is fogtam - a Vegetatia itt dús gazdag, igen sok növény faj díszlik de még is a legnagyobb téreket a lila virágú ___ és a ___ Olympicum foglalja el, itt tenyészik a mentának vagy 3 faja a Salvia ___ - Különben igen nagy Seszrenye fák vannak, a cserjék nagy része ___ állanak - törpe ____ is sok van, itt tenyészik a többi közt még a Jenczium ____

innen észak felé ismét haza lovagoltam 2 pisztrángot, faschirt rizs ___, kevés a sült bárányból és kuglópf forma piskóta tésztát jóízűn meg evén jó éjjelem volt.
Június 2-án csütörtökön ismét meleg nap, Jancsi még Kesztelbe én itthon maradtam, dél előtt naplót és levelet írtam a kertbe, nehány ___ a bogarakat rendbe szedtem.
Június 3-án pénteken Jancsi Keszelből haza jött Sárvárival együtt, a többi között hozott ____ 5 más apró ___, több tiszta ___ s több ___, én itthon maradtam, a hozottakat rendeztem, a kertbe sétáltam. Jancsi délután Csikirgére ment, hozott 22 ___.
Június 4-én szombaton Jancsi ment az örmény temetőbe, fogott ___ egy párt és ___ és néhány ___, én itthon haza és Gemlikre levelet írtam. Délután sétáltam s Magyart látogattam meg.
Június 5-én vasárnap. Majálist tartottunk a terebélyes gesztenye fák alatt, egy hatalmas kristálytiszta forrásnál az Olympus tövében. Itt Sasvári főzött volt gulyás hús haluskával s birka hússal. Sült csirke nyárson, paprikás szalonna és szalámi Pestről - uzsonnára nekem csokoládé - kenyér ___ szamáron haza lovagoltam, éjelem jó volt - néhány ___ gyűjtöttünk. E forráshoz járnak a vaddisznók hol már sokat elejtettek - a Csakálok is itt gyakoriak. ___ mozgó meg bor sem hiányzott ___ hideg sült birka hússal látott el, elég volt mindnégyünknek, én, Magyar, Jancsi és Sárváry.
Június 6-án hétfőn délután Jancsi Gemlikre lovagolt az ottan hagyott holmikat elhozandó, én délelőtt a kifejlődött ___ számoltam délután ____ sétáltam ki.
Június 7-én kedden Jancsi Gemliken, én a ___ temetőbe sétáltam a czyprusfák tövinél semmit sem találtam néhány plántát gyűjtöttem haza menet utamban pisztacia ___ a legelső ___
Ezt a falakon üldögélve hol pedig sebesen repülve ___ láttam de már nem voltak tiszták.
Június 8-án szerdán Én és Sasváry a közeli faluba ___ lovagoltunk szamáron, itt egy ___ mezőn túl sok ___ is volt a ___ nagy mennyiségben repült össze fogtunk sokat de már csak igen kevés volt köztük tiszta, valami 24-30 közül csak 4, a többi vagy ledörzsölt egészen hasznavehetetlen, vagy csak ___ itt ___ is volt a ___ virágon, de csak gyéren - egész napot mulatván ___ is vittünk magunkkal én a többi között csokoládét főzettem, sült húst és ettem mi igen jól ízlett, szomjunkat vizes borral csillapítottuk, este haza, jól aludtam. Haza jövén Jancsit Gemlikről már itthon találtuk a hátra maradt málhákat ide szállította Gemliken egy napi mulatása alkalmával több ___ szedett össze, e között kétféle faj van - egy ___ sötét ___ is hozott s néhány más lepkét - és rovarokat.
____?
Június 9-én csütörtökön mind a ketten itthon maradtunk rendezgettük holminkat én Kuruczot és Magyart látogattam meg, levelet írtam Pestre visszautazási tervemről. Mamának ___, Harternek, ___.
Június 10-én pénteken Jancsi az Olympusi ___ készült, délelőtt a kertünk közelében 3 ___, délután minden ___ ellátva az Olympuszra lovagolt Sárváry társaságába, de már a folyondáros vadonba 2, ____ s némely más bogarakat, este felé Magyarnál voltam a ___ s Gemliki számára tartozásom fejében 51 frankot fizettem le. Az élés már most már sokkal jobb volt pisztrángot és fiatal csirkét már gyakrabban lehetett kapni.
Június 11-én szombaton Jancsi az Olympuson én fixalgattam a kertbe, hol Camillak és ___ de többnyire hiányosak ___ a kerten kívül ma ___ nem foghattam - ebéd és vacsora kielégítő volt, álmom jó. -
Június 12-én vasárnap Jancsi még az Olympuson én itthon a kertbe és azon kívül, egy meredek sziklafal üregbe láttam, hogy viszi a táplálékot fiainak az Egyptomi keselyű ___, 2 ___ láttam de a sokszínű fák és folyondárok miatt, nem lehetett megfogni. Itt igen egyen___ jönnek elő.
Este ismét Magyarhoz mentem a ___ megízlelni, jónak találtam s így este lévén haza mentem, hol ___, pisztrángot és egy puhára sült csirkét adtak vacsorára.
Június 13-án hétfőn Korán reggel ______ mentem, itt a helyiséget kissé megváltoztatva találtam, lovak legeltek le egy jó tért, de ahol az ____ tettük és a kis hernyókat bár az ___ megvolt de a hernyók hiányzottak rajta, helyettük csaknem minden plántán egy ___ (szöcskefajta) volt, ezen falékony állat pusztította el alkalmasint a kis ___ hernyókat, minthogy a plánta sem volt a hernyóktól (pedig volt 300) megéve csak itt-ott látszott csekély rágás, s oly plánta leveleinek alsó lapján elrejtőzve egy pár hernyó, mindössze 12 fő nagy és 4 még kisebb. Ily váratlan eredménnyel ballagtam haza, s még csak most reggeliztem, a rovarokat rendbe szedtem, dél felé Jancsi Sárváryval együtt az Olympusról megérkezett, hol a rossz idő miatt csak kevés eredménnyel tértek vissza, volt ____, néhány ___ egyes-más bogarak 1 ___ ?

délután a hozott állatokat rendeztük én néhány növényt gyűjtöttem.
Június 14-én kedden úgyszólván e szép nap útra készültünk, lovakat és ___ rendeltünk, mindenünket össze raktuk, a nevelőházikókat ki ürítettük, e közben Jancsi a kertbe 6 ___ fogott.
Június 15-én szerdán ______ helyeztük úgy, hogy az úton is kijöhessenek, szóval a vég pakolást eszközlöttük, még a Hotel ___ ebédeltünk, ebéd után megjövén az Araba és a teherhordó ló 3 óra felé Brusszát elhagytuk, miután minden contót kifizettem, Magyar úrtól török pénzeket vettem, egy pár törölközőt és cukrot vetettem. ___ Magyar és Sárváry ügyében szóló bizonyit feltettem melyet ő le és alá ___ nekem által adott - ez a két magyar e ___ útlevele megnyerése végett történt, ezen bizonyítványt magammal viszem Pestre, hogy a ___ kieszközöljem. -
Magyar Úrból és ___ elbúcsúzván 3 órakor csakugyan elindultunk és többnyire igen rossz, rázós úton 7 óra után hegyen-völgyön de különben igen érdekes növényzetű vidéken át Mudániába a Constantinápolyi gőzös kikötő helyére értünk; itt Sárvárynak kit magunkkal vittünk igen nagy hasznát vettük, ki is egy külön szobát vett fel számunkra azon éjre ___ két ággyal, a Gőzösre jegyeket váltott a poggyászt a gőzösre szállította s magunknak is jó szolgálatot tett a beszállásnál - Itt azután mint egy 4 órakor reggel elindultunk Constantinápoly felé Sárvárytól csak nem érzékenyen elválva - a tenger csendes volt.
Június 16-án csütörtökön.
az idő kedvező, s így igen nagy közönség mely mind idegen alak volt társaságába Constantinápolyba 10 óra felé elértünk -
Itt ismét nagy üggyel-bajjal a kikötőből a dogánára, onnan pedig Nogel házába költöztünk, Pista nem volt hon, neje szívesen fogadott, ott háltunk. ___ a Hotel ___ étkeztünk.
Június 17-én pénteken Const. kellett maradni - s még ott hálni az idő ____ s egy délutáni ___ telt el, a regényes ___ a Baksi Serail és a Szultán palotája közelében. Hartertől köszönettel átvettem az 50 aranyat s elbúcsúztam, estét az ott féle serházban jó Liczingi ___ töltöttük el.

Én írtam innen leveleket.
Constantinápolyból 2-tőt
Jalováról 2-tőt
Gemlikről 2-tőt az utolsót Ápril. 30-áról
Május 4-én
" 10-én
" 18-án
" 28-án
Június 2-án az 4-én ment el.