Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Mohammad bin Abdulwahhab
Az iszlám három alaptétele és ezeknek bizonyítékai

Fordította: Bolek Zoltán
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár


A Könyörületes és Irgalmas Allah nevében.

Tudnod kell -Allah kegyelme legyen veled- hogy feltétlenül meg kell értenünk a következő négy pontot:

1. Tudás: amely Allahnak az Ő prófétájának és az iszlám vallásának elismeréséből áll, amelynek alapja a Korán és a Hadit bizonysága.
2. Eszerint a tudás szerint cselekedni.
3. Ezt a tudást másoknak is átadni.
4. A sors csapásainak elviselése, kitartva ezen az úton.

A Korán bizonysága ezzel kapcsolatban:
"A délutánra. Bizony, az ember kárvallott lesz, kivéve azokat, akik hisznek, jótetteket cselekszenek és az igazságot és állhatatosságot kötik egymás lelkére. " (103. sura)

As-Safici így kommentálja ezt a sura-t: "Ha semmi mást nem nyilatkoztatott volna ki Allah a teremtményeinek, csupán ezt a sura-t, bizony ez elegendő lett volna."
Al-Buhari mondta: "A tudás megelőzi a cselekedetet."
Alátámasztja ezt a Korán: "Tudd hát meg, hogy Allahon kívül nincs más isten, és kérj bocsánatot a vétkedért és a hívő férfiakért és nőkért." (47:19.)
Tehát első a tudás, ezt követik a szavak és cselekedetek. Tudnod kell tehát, hogy ennek megértése lényeges minden muszlim számára, e három pontot meg kell érteni és eszerint kell cselekedni.

Első: Allah megteremtett bennünket, gondoskodott táplálékunkról, s nem hagyott minket útmutatás nélkül. Küldöttet küldött hozzánk. S aki engedelmeskedik neki, az a Paradicsomba kerül, aki pedig ellenszegül parancsainak, az a Pokolba kerül.
Bizonyíték a Koránból: "Elküldtünk hozzátok egy küldöttet, hogy tanú legyen ellenetek, amiképpen küldöttet küldtünk Fáraóhoz. Fáraó azonban nem engedelmeskedett a küldöttnek. Mi pedig súlyos büntetéssel sújtottuk őt." (73:15-16.)

Második: Allah nem tűri el, hogy társítsanak mellé bármilyen személyt, akár angyalt, vagy prófétát.
Bizonyíték a Koránból: "A mecsetek egyedül Allahot illetik meg. Ne fohászkodjatok hát Allah mellett senkihez!" (72:18.)

Harmadik: Aki tanúsítja, hogy nincs más isten Allahon kívül, és engedelmeskedik a Prófétának, az nem kedvelheti azokat, akik tagadják Allahot és a Prófétáját, még akkor sem, ha azok közeli rokonai.
Bizonyíték a Koránból: "Nem találsz olyan népet, amely -ha hisz Allahban és a Végső Napban- szeretettel viseltetne olyanok iránt, akik szembeszegülnek Allahhal és a Küldöttével, még akkor sem, ha azok atyáik, fiaik, fivéreik vagy a nemzetségük tagjai lennének. Kertekbe bocsátja majd be őket, amelyek alatt patakok folynak s örökké ott időznek. Tetszését leli bennük Allah, s ők is tetszésüket lelik benne. Ők Allah szövetségesei. Bizony, Allah szövetségesei azok, akik boldogulnak." (58:22.)
Meg kell értened -Allah vezessen a helyes útra-, hogy a monoteizmus szerint, (Al Hanifia, Ibrahim hitvallása) csakis Allahot imádhatod, igaz vallásos ájtatossággal. Allah ezt parancsolta népének: valójában ebből a célból teremtett bennünket.
Bizonyíték a Koránból: "A dzsinneket és az embereket azért teremtettem, hogy engem szolgáljanak." (51:56.)
Allah szolgálata és imádata az egyedüliségének elismerése a legfőbb parancs, és ez azt jelenti, hogy Ő az imádat egyedüli tárgya. A politeizmus, amely Allah mellé való társítást jelent, szigorúan meg van tiltva.
Bizonyíték a Koránból: "Szolgáljátok Allahot és ne állítsatok mellé semmit társként!" (4:36.)


A három alapelv

Ha arról kérdeznek, hogy mi az a három alaptétel, amelyet minden muszlimnak meg kell értenie, akkor ezt kell válaszolnod: "a hívőnek ismernie kell Urát, vallását és prófétáját, Mohammadot (Allah békéje és áldása legyen vele)."

Az első alapelv:

Allah ismerete
Ha azt kérdezik: Ki a te Urad? Akkor mondd: Az én Uram Allah; Ő táplál és éltet engem áldásával, csakúgy, mint minden teremtményét. Ő az én Istenem.
Bizonyíték a Koránból: "Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának." (1:2.)
Allahon kívül minden a teremtés része, mint ahogy én is a teremtés része vagyok csupán.
Ha azt kérdezik tőled: Hogyan tettél szert a te Urad ismeretére? Akkor mondd: Az Ő jelein és teremtményein keresztül... Az Ő jelei és teremtményei közül való az éjszaka, a nap, a hold a mennybolt és a föld, és minden ami a világon él és létezik.
Bizonyíték a Koránból: "Az Ő jelei közé tartozik az éjszaka, a nappal, a Nap és a Hold. Ne boruljatok le sem a Nap, sem a Hold előtt! Boruljatok le inkább Allah előtt, aki teremtette azokat - ha valóban Őt szolgáljátok." (41:37.)
"Ti emberek! Szolgáljátok Uratokat, Aki teremtett benneteket és azokat, akik előttetek éltek. Talán istenfélők lesztek. Szolgáljátok Őt, Aki a földet fekhelyetekké az égboltot építménnyé tette és Aki az égből vizet küldött le, s azzal mindenféle gyümölcsöt termesztett táplálékul nektek. Ezért ne helyezzetek Allah mellé hozzá hasonló isteneket, holott ti tudjátok azt." (2:21-22.)
Ibn Katir szerint: "Egyedül a Teremtő méltó az imádatra."
Allah az imádatnak a következő formát parancsolta meg: Allahnak való engedelmesség (iszlám); hit (iman); jótékonykodás (ihsan); imádság (duwa); istenfélelem (hauf); reménység (radzsa); bizalom (tawakkul); törekvés (ragbah); tisztelet (rahbah); hódolat (hushu); bűnbánat (inabah); könyörgés (isztikana); könyörgés a menekülésért (isztiaanah); könyörgés a sikerért (isztighathah); áldozat (dhabh); eskü (nadhr); félelem (kashiya).
Az imádat minden formája csakis Allahot illeti meg, dicsőség legyen Neki!
Bizonyíték a Koránból: "A mecsetek egyedül Allahot illetik meg. Ne fohászkodjatok hát bennük Allah mellett senkihez." (72:18.)
Tehát, ha valaki ezeknek a rítusoknak valamelyikét nem Allahnak végzi; akkor az politeista és hitetlen.
Bizonyíték a Koránból: "Aki Allah mellett másik istenhez fohászkodik, annak egyedül Allahnál lesz a számadása. A hitetlenek nem boldogulnak." (23: 117.)

Imádság
Bizonyíték a Hadítból: "Az imádság, az imádat és szolgálat lényege."
Bizonyíték a Koránból: "A ti Uratok azt mondta: Fohászkodjatok hozzám és én felelek nektek! Akik méltóságon alulinak tartják az én szolgálatomat, azok alázatosan fognak a gyehennába menni." (40:60.)

Istenfélelem
Bizonyíték a Koránból: "Ne féljetek tőlük, ám annál inkább féljetek engem - ha hívők vagytok." (3:175.)

Remény
Bizonyíték a Koránból: "... aki reménykedik abban, hogy Urával találkozik, az jótettet cselekedjen és ne társítson senkit Ura szolgálatában!" (18:110)

Bizalom
Bizonyíték a Koránból: "A hívőknek bizony mindig Allahra kell hagyatkozniuk!" (5:23.)

Törekvés, Tisztelet, Hódolat
Bizonyíték a Koránból: "Ők mindegyre versengve buzgólkodtak abban, hogy jót cselekedjenek, és hozzánk fohászkodtak félve és remélve. És alázatosak voltak irántunk." (21:90.)

Félelem
Bizonyíték a Koránból: "Nem tőlük kell félnetek, hanem tőlem! És kiteljesítem kegyemet irántatok és talán az igaz úton fogtok vezéreltetni." (2:150.)

Bűnbánat
Bizonyíték a Koránból: "És forduljatok megbánóan Uratokhoz és vessétek alá magatokat Neki, mielőtt még a büntetés meglep benneteket." (39:54.)

Könyörgés
Bizonyíték a Koránból: "Néked szolgálunk és Hozzá fordulunk segítségért." (1:5.)
Bizonyíték a Haditból: "Ha segítségre van szükséged, fohászkodj Allahhoz segítségért."

Könyörgés a menekülésért
Bizonyíték a Koránból: "Mondd: menedéket keresek az emberek Uránál, az emberek királyánál." (114:1-2.)
Könyörgés a sikerért
Bizonyíték a Koránból: "...amikor segítségért fohászkodtatok az Uratokhoz, Ő meghallgatott benneteket, mondván: Meg foglak segíteni benneteket ezer angyallal, szorosan egymás mögött." (8:9.)

Áldozat
Bizonyíték a Koránból: "Mondd: az istentiszteletem, az áldozatom, az életem és a halálom Allahot illetik, a Teremtmények Urát. Nincs társa neki. Ennek megvallására szólíttattam fel és én vagyok az elsők között akik alávetik magukat Allahnak." (6:162.)
Bizonyíték a Haditból: "Allah megátkozza azokat, akik áldozatot mutatnak be más istenségeknek."

Eskü
Bizonyíték a Koránból: "Ők azok, akik teljesítik fogadalmaikat és félnek egy naptól, amelynek szörnyűsége szétárad." (76:7.)

A második alapelv:

Az iszlám tudása bizonyítékok alapján
Ez a tudás magába foglalja az Allah, mint egyedüli isten iránti engedelmességet; az Ő akaratának teljesítését, parancsainak betartása által; és a politeizmus és a politeisták tagadását. Ennek a tudásnak három fajtája van:
a) Iszlám (engedelmesség)
b) Imán (hit)
c) Ihsan (jótékonykodás)
Mindegyiknek megvannak a maga oszlopai.

Az első: Iszlám
1. Annak tanúsítása, hogy nincs más isten, csak Allah, és hogy Mohammad az Ő prófétája.
2. Az imádságok szabályos elvégzése.
3. A Zakat fizetése.
4. Ramadan hónap böjtölése.
5. Zarándoklat Allah Szent Házához.
Bizonyíték a Koránból Allah egyedüliségére: "Allah tanúsítja, hogy nincs más isten rajta kívül. Az angyalok és a tudás letéteményesei is tanúsítják ezt. Ő gondoskodik a méltányosságról. Nincs más Isten rajta kívül. Ő Hatalmas és Bölcs." (3:18.)
Ez azt jelenti, hogy csak Allah méltó az imádatra, csak Őt illeti meg imádat, és tagadni kell minden más istenség imádatát. Allahnak nincs társa az imádatban, mint ahogyan a hatalmát sem osztja senkivel. A következő Korán versek illusztrálják ezt a pontot:
"És emlékezz arra, amikor Ábrahám azt mondta apjának és népének: "Nekem nincs közöm ahhoz, amit ti szolgáltok - kivéve azt, aki teremtett engem. Ő fog engem az igaz útra vezérelni." És maradandó szóvá tette ezt az utódai között. Talán megtérnek." (43:26-28.)
"Mondd: Ti, Írás Birtokosai! Jöjjetek egyezkedő szóra közöttünk és közöttetek! Egyezzünk meg abban, hogy csupán Allahot szolgáljuk, semmit nem állítunk társként Mellé, és hogy egymás között nem teszünk meg Allah mellett urunknak!"
Ha azonban ők elfordulnak, akkor mondjátok: "Tanúsítsátok, hogy muszlimok vagyunk!" (3:64.)
Bizonyíték a Koránból arra vonatkozóan, hogy Mohammad Allah küldötte: "Eljött immár hozzátok egy Küldött magatok közül. Keserves néki, ha valami baj ér benneteket; ti érteket aggódik és a hívők iránt jóságos és könyörületes." (9:128.)
Mohammadot prófétának elismerni annyit tesz mint: engedelmeskedni parancsainak és hinni abban, amit mond, elkerülni azt, amit tilt, és az ő előírásai szerint imádni Allahot.
Bizonyíték a Koránból az imádságra, a zakat fizetésére és Allah egyedüliségére: "Nem kaptak pedig más parancsot csak azt, hogy hanifok gyanánt őszinte hittel szolgálják Allahot, végezzék el az istentiszteletet és adják meg a zakatot. Ez az igaz vallás." (98:5.)
Bizonyíték a böjtölésre a Koránból: "Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek éltek. Talán istenfélők lesztek." (2:183.)
Bizonyíték a zarándoklatra: "Az emberek kötelessége Allahhal szemben a zarándoklat a Házba - amennyiben ennek szerét tudják ejteni. Aki hitetlen, az maga vallja kárát. Allah senkire sem szorul a teremtményei közül." (3:97.)

A második: Imán
Az Imánnak több mint hetven ága van. A legmagasabb ága az a tanúságtétel (nincs más isten csak Allah) és a legalacsonyabb ága az, amikor az útról elveszi valaki a kártékony dolgokat (pl.: követ). A szerénység is az Iman egyik ága.

Az imán hat oszlopa
Hit: 1. - Allahban; 2. - Angyalaiban; 3. - Könyveiben; 4. - Küldötteiben; 5. - Utolsó Napban; 6. - A végzetben, akár jó, akár rossz.
Bizonyíték a Koránban az Iman hat oszlopára: "Nem az a jámborság, hogyha orcátokat Napkelet vagy Napnyugat felé forgatjátok. A jámborság az, ha valaki hisz Allahban, a Végső Napban, az angyalokban, az Írásban és a prófétákban, s aki javait -bármily kedvesek is azok néki- odaadja a rokonainak, az árváknak, a szegényeknek, az útonjárónak, a koldusoknak s a rabszolgák kiváltására; aki elvégzi az istentiszteletet és megadja a zakatot; akik teljesítik kötelességeiket, ha kötelezettséget vállaltak; akik állhatatosak a szükségben, bajban és megpróbáltatásban. Egyedül ők az igazak és ők az istenfélők." (2:177.)
A végzet bizonyítéka a Koránban: "Mi mindent meghatározott mértékre teremtettünk."* (54:49.)

A harmadik: Ihsán
Az Ihsan egyetlen pontból áll, nincsenek ágazatai, ez egy egyszerű pillér, amely abból áll, hogy Allahot úgy kell szolgálni, mintha látnád őt, mivel te nem láthatod Őt, de Ő lát téged.
Bizonyíték a Koránból: "Allah azokkal van, akik félik Őt és jóravalók." (16:128.)
"És hagyatkozz a Hatalmasra és a Könyörületesre, aki lát téged, amikor ima közben állasz, és amikor ide-oda fordulsz a leborulók között. Ő az, aki mindent hall és lát." (26:217-220.)
"Nem bocsátkozhatsz bele valamilyen ügybe és nem hirdethetsz arról hirdetést, és nem követhettek el semmilyen cselekedetet anélkül -ha belemerültök abba- hogy ne lennének tanúi." (10:61.)
Bizonyíték a Hadítból: cUmar Ibn Al-Hattab szerint: (Allah áldása legyen rajta) "midőn egy napon Allah követénél ültünk, egyszerre megjelent előttünk egy férfiú, akinek ruházata nagyon fehér, a haja nagyon fekete volt, és utazásnak semmi nyoma nem látszott rajta. Közülünk pedig senki nem ismerte őt. A Próféta mellé ült, és térdeit az ő térdeihez támasztá, kezeit pedig a Próféta combjához illeszté és így szólott: "Ó Mohammad! Mondd meg nekem mi az iszlám?" Mire Mohammad így felelt: "Az iszlám az, hogy tanúságot tégy arról, hogy nincsen más isten, csakis Allah és Mohammad Allah követe; hogy az imádságot rendben tartsd meg; hogy a zakatot fizesd meg; hogy a ramadanban böjtölj; és végezd el a hadzs-t (zarándoklást) Allah Házához, ha módodban van az utat megtenni." Erre az idegen így szólott: "Igazat mondtál.""

* ti.: meghatározott időre, amely idő le fog járni. -A fordító-

Bennünk pedig -folytatá cUmar- csodálkozást keltett az a tény, hogy valaki a Prófétához felvilágosításért forduljon, és midőn azt elnyerte, azt mondja: igazat beszélsz. Az idegen pedig folytatá: "Már most mondd meg nekem, mi az Iman (a hit)?" A Próféta: "Az, hogy higgy Allahban, az angyalaiban, kinyilatkoztatott könyveiben, prófétáiban, a Végső Napban, és hogy higgy a végzetben, akár jó legyen akár rossz." "Igazat mondtál." -szólt megint az idegen és így kérdezett tovább: "Hát mi az Ihsan (jócselekedet)?" "Az, hogy úgy szolgáld Allahot, mintha a szemeddel látnád Őt, habár nem láthatod Őt." "Igaz, hát most tudósíts engem az Óráról!" (azaz a Végső Ítélet idejéről) "Ezt -úgymond a Próféta- az, akitől kérdezik nem tudja jobban annál, mint aki a kérdést intézi." "Hát akkor tudósíts engem az Óra előjeleiről." "Midőn a rabszolganő úrnőjét szüli, midőn látod, hogy a mezítelen testűek, a mezítelen lábúak, a szegény pásztorok magas házakat építenek..." Erre az idegen távozott. A Próféta egy ideig hallgatott, majd hozzám fordult mondván: "Ó, cUmar, tudod-e ki volt a kérdező? Allah és a Követe tudja -szólék én. Gábriel angyal volt, aki eljött közétek, hogy a vallásotokra ekképpen oktasson."

A harmadik alapelv

Mohammad próféta ismerete
Ő Mohammad, Abdullah fia, aki Abdulmuttalib egyik fia volt, aki Hasim fia volt. A Qurays törzs tagja, amely az arab törzsek egyike, Iszmail leszármazottja, aki Ibrahim Al Halil fia volt. Mekkában született. Hatvanhárom évet élt, negyven évet élt küldetése előtt, és huszonhárom évet mint Próféta és Küldött. Prófétaságának kezdete a következő versek kinyilatkoztatásával indult:
"Hirdess Urad nevében, aki teremtett vérrögből, teremtette az embert. Hirdess! A te Urad a legnagylelkűbb aki író tollal tanított, megtanította az embert arra, amit nem tudott." (96:1-5.)
Később Allah Küldöttként küldte őt a politeistákhoz, hogy Allah egyedüliségéről prédikáljon nekik: "Te köpenyedbe burkolózó! Serkenj fel és ints! Uradat magasztald, és tartsd tisztán a ruhádat és kerüld a tisztátalanságot! És ne jótékonykodj többet remélve! és Uradért légy állhatatos!" (74:1-7.)
Serkenj fel és ints: ez azt jelenti, hogy prédikálj az egyistenhitről és ints a politeizmustól, magasztald a te Uradat, egyedüliségén keresztül.
Tartsd tisztán a ruhádat: ez azt jelenti, hogy tisztítsd meg cselekedeteidet a politeizmus bűnétől.
Kerüld a tisztátalanságot: ez azt jelenti, hogy tartsd magad távol a bálványoktól és a bálványimádóktól, s tagadd meg őket. Tíz éven át folyamatosan prédikált Allah egyedüliségéről. Azután folyamatosan végezte az imát Mekkában három évig. Ezután Al Madina-ba kellett emigrálnia. Ez az emigráció a politeistáktól való elválást jelentette, és egy egységes muszlim közösség megalapítását.
Bizonyíték a Koránból: "...Így szólnak majd az angyalok, amikor Allahhoz szólítják őket: "Mi járatban voltatok?" "Mi voltunk azok -mondják- akiket gyengeségünk miatt a földön elnyomtak." Az angyalok pedig azt mondják: "Vajon Allah földje nem volt elég tágas ahhoz, hogy elvégezhettétek volna azon a hidzsrát?" Az ő lakhelyük bizony a gyehenna lesz, szörnyű sors! -kivéve azokat a férfiakat, nőket és gyerekeket, akiket gyengeségük miatt elnyomnak és nincsen semmi lehetőségük arra, hogy Mohammadhoz csatlakozhassanak és nem vezéreltetnek a Hidzsra útjára. Allah talán elnéző lesz irántuk." (4:96-99.)
Allah mondja: "Ti szolgáim, akik hisztek! Bizony, tágas az én földem. Engem szolgáljatok hát!" (29:56.)*
Al-Baghawi szerint ez a vers azokhoz a muszlimokhoz szólt, akik annak idején Mekkában maradtak és nem emigráltak Medinába, (a Badr csata idején).
Bizonyíték a Hadítból: "A Hidzsra addig nem szűnik meg (az elnyomott muszlimok meneküléseként) amíg a bűnbánat meg nem szűnik: és a bűnbánat meg nem szűnik addig, míg a Nap nyugat felől nem kél."
Amikor a Próféta letelepedett Medinában, az iszlám más szabályai is elő lettek írva: a zakat, a böjt, a zarándoklat, az adan (imára hívás), a dzsihad (Allah ügyéért való harc), és a jó megparancsolása s a rossz eltiltása. Medinában maradt egészen haláláig, ami tíz év múlva következett be. De a vallás megmaradt a muszlimok útmutatására és intésére. A jó az, ha az egyistenhitet valljuk és azonkívül minden jó, amelyet Allah szeret és tetszését leli benne. A rossz a politeizmus és minden, amit Allah nem szeret és tilalmasnak tett számunkra. Allah az egész emberiségnek, minden nemzetnek küldte Mohammad prófétát, és azt parancsolta, hogy minden ember és dzsinn kövesse őt és engedelmeskedjen neki.
Bizonyíték a Koránból: "Mondd: Ti emberek: Én Allah Küldötte vagyok valamennyiőtökhöz." (7:158.)
Allah vele tette tökéletessé a vallását.
Bizonyíték a Koránból: "Ezen a napon kiteljesítettem nektek a vallásotokat, teljesítettem számotokra a kegyelmemet és kiválasztottam nektek vallásotok gyanánt az iszlámot." (5:3.)

* Ez azt jelenti, hogy ha hitetlenek elnyomása miatt nem tudjuk vallásunkat gyakorolni, akkor élnünk kell a hidzsra (emigráció) lehetőségével, hiszen Allah földje hatalmas. -A fordító-

Bizonyíték a haláláról a Koránból: "Bizonyosan meghalsz és ők is meghalnak. Aztán a Feltámadás Napján az Uratok színe előtt perbeszálltok egymással." (39:30-31.)
És az emberek haláluk után feltámadnak majd.
Bizonyíték a Koránból: "A földből teremtettünk benneteket és oda fogunk visszatéríteni és onnan fogunk előhozni benneteket." (20:55.)
"És Allah földből sarjasztott benneteket sarjadék gyanánt aztán visszatért titeket oda és elővezetve kivezet benneteket." (71:17-18.)
A feltámadás után számot kell adniuk Allahnak életükről és büntetést vagy jutalmat kapnak.
Bizonyíték a Koránból: "Allahé mindaz, ami az egekben és a földön van, avégett, hogy megfizessen -tetteik szerint- azoknak, akik rosszat cselekedtek, és azoknak, akik jót cselekedtek, a legjobb tettük szerint fizessen." (53:31.)
Aki tagadja a feltámadást, az hitetlen.
Bizonyíték a Koránból: "A hitetlenek azt állítják, hogy nem támasztatnak föl a halottaikból. De igen, az Uramra, bizony föl lesztek támasztva! Aztán értesültök arról, amit tettetek. Könnyű ez Allahnak." (64:7.)
Allah a küldötteket örömhírhozónak és intőnek küldte el.
Bizonyíték a Koránból: "...Küldöttekről, akik örömhírhozók és intők gyanánt jöttek el, hogy a küldöttek fellépése után az embereknek ne lehessen érvük Allah ellen mondván, hogy semmiről nem tudnak." (4:165.)
Az első küldött Noé volt, az utolsó pedig Mohammad -Allah békéje és áldása legyen vele-, és Mohammad a Próféták Pecsétje.
Bizonyíték a Koránból, hogy Noé volt az első Próféta: "Kinyilatkoztattuk neked, ahogyan korábban kinyilatkoztattuk Noénak és az utána jövő prófétáknak." (4:163.)
Noétól Mohammadig minden nemzethez érkezett küldött, aki intette őket a bálványimádástól és megparancsolta nekik, hogy szolgálják Allahot.
Bizonyíték a Koránból: "És elküldtünk hajdan egy küldöttet, hogy hirdesse: "Szolgáljátok Allahot és kerüljétek el at-tagútot!"" (16:36.)
Ibn Al Qayyim szerint: "Allah minden népnek megparancsolta, hogy hagyják el a bálványimádást és higgyenek Őbenne."
A bálványimádás (tagút) sokféle lehet, de a főbb részei ezek:
1. Sátán - Allah átka legyen rajta.
2. Bárki, akit imádnak és hagyja, hogy imádják.
3. Bárki, aki az embereket arra szólítja fel, hogy imádják őt.
4. Aki azt állítja, hogy tudja az ismeretlent.
5. Aki nem Allah törvényei szerint ítélkezik.
Bizonyíték a Koránból: "Nincs kényszer a vallásban! Immár látszik az igaz út különbsége a tévelygéstől. Aki megtagadja a bálványokat és hisz Allahban, az szilárd fogantyúba kapaszkodik, amely nem szakad el. Allah mindent hall és mindent tud." (2:256.)

Allah mindennek tudója.