Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Imam Mohammad bin cAbdulwahhab
Az egyistenhit könyve

mellyel a hívők tartoznak Allahnak
Fordította: Bolek Zoltán
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár


A könyörületes és megkönyörülő Allah nevében.

Így szólt a Magasztos Allah: "Azért teremtettem a dzsinneket és az embereket, hogy Engem imádjanak és szolgáljanak." Allah szava: Allah szava: "Az Urad döntése, hogy csak Őt szolgáljátok és a szülőkkel megfelelően bánjatok!". Allah szava: "Allahot szolgáljátok és ne társítsatok mellé senkit!". Allah szava: "Mondd: Jöjjetek! Hadd hirdessem, amit megtiltott nektek Allah: ne társítsatok mellé senkit és semmit!"
Így szólt Ibn Mascud: "Aki ismerni akarja Mohammad Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - végrendeletét, az olvassa Allah szavát: "Mondd: Jertek ide! Hírdetem azt, amit megtiltott nektek Allah: nem szabad semmit sem társítanatok (mellé)! Bánjatok jól a szülőkkel! Ne öljétek meg a gyerekeiteket szegénység miatt - mi ellátunk benneteket és őket (a szükségessel)! Tartsátok távol magatokat a hitvány cselekedetektől, legyenek azok láthatóak vagy rejtettek. És ne öljetek meg -csak jogosan- (ember) életet, amit Allah tilalmasnak nyílvánított. Íme, ezt rendelte el Ő nektek. Talán éltek az eszetekkel. És ne nyúljatok az árva jószágához -kivéve a legáldásosabb módot- mindaddig, amíg el nem éri a nagykorúságát! Adjatok igazságos mértéket és teljes súlyt -ahogyan a méltányosság megköveteli! Senkitől nem követelünk többet, mint amire képes. És ha kijelentetek valamit, legyetek igazságosak, még ha egy rokonról van is szó! És teljesítsétek egyezségeteket Allah iránt: Íme, ezt rendelte Ő nektek. Talán haljatok az intő szóra. És elrendelte még, hogy: ez az én utam -egyenes (út). Kövessétek azt! És ne kövessetek más ösvényeket, nehogy elváljanak veletek az ő útjaitól! Talán istenfélők lesztek."
Mucad bin Gabal híradása - Allah legyen kegyes hozzá - így szólt: A Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - mögött ültem a szamáron, mikor így szólt hozzám: "Ó Mucad! Vajon tudod-e milyen joga van Allahnak a szolgákkal szemben? És mik a szolgák jogai Allahhal szemben?"
Allah és az Ő prófétája jobban tudja. -mondta "Mucad. Allah joga és a szolgák kötelessége, hogy csak Őt imádják és szolgálják és ne állítsanak mellé társakat! A szolgák joga pedig az, hogy ne büntesse meg őket Allah ha nem társítanak mellé senkit." Vajon ne hirdessem-e a jó hírt az embereknek? -kérdezte Mucad. "Ne, mert akkor csak erre támaszkodnának, erre hagyatkoznának." E hagyomány a Sahih című hagyomány munkákban található.
A következő problémák merültek fel itt:
1. a dzsinnek és az ember teremtésének bölcsessége.
2. Allah kizárólagos szolgálata /cibada/ az maga az egyistenhit megvallása.
3. aki nem ezt teszi az nem Allahot szolgálja. Így értelmezhető Allah szava: "Ti nem azt szolgáljátok, akit én szolgálok."
4. a Küldöttek küldésének bölcsessége.
5. a küldetés minden népnek szól, mindre érvényes.
6. a Próféták hite egy és ugyanaz.
7. egy fontos gondolat: Allah szolgálata csak a bálványok, hamis istenségek megtagadása útján valósulhat meg. Így értelmezhető Allah szava: /aki megtagadja, nem hisz a bálványokban, hamis istenségekben./
8. a "tagut" hamis istenség fogalom általánosan értelmezhető mindarra, amit Allahon kívül szolgálnak.
9. az al-Ancam című suraból 3 "jól megalapozott" /muhkam/ vers kiemelkedő jelentősége az elődöknél /salaf/, melyben 10 probléma vetődik fel; ebből az első: társítás tiltása.
10. az Éjszakai utazás "Isra'" című sura muhkam versei, melyben 18 probléma merül fel. Melyet Allah a következő szavaival kezdett: "Ne végy Allah mellé más istenségeket, nehogy végül meggyalázva elhagyatva ott maradj." és melyet a következő szavaival zár le: "Ne végy Allah mellé más istenségeket, hogy végül a Pokolba vettess elátkozva elűzetve." E gondolatok kiemelkedő fontosságára hívta fel figyelmünket a Magasztos Allah a következő szavaival: "Ez azok közül való, mit az Urad sugallt neked a bölcsességből."
11. A nők című suraban található vers, melyet a "10 jog versének" is szokás nevezni, melyet a Magasztos Allah így kezdett: "Allahot magasztaljátok és szolgáljátok és ne helyezzetek Mellé mást."
12. a figyelem felhívása a halálán lévő Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - végrendeletére.
13. Allah velünk szembeni jogainak ismerete.
14. a szolgák jogai vele szemben, ha már teljesítették a Vele szembeni kötelességeket.
15. a legtöbb Társ ezt a problémát nem ismeri.
16. a tudás visszatartásának illetve elrejtésének engedélyezése bizonyos körülmények között, egy még jobb érdekében.
17. ajánlatos közölni a hívővel azt, ami örömöt
szerezhet neki.
18. a félelem attól, hogy túlzott mértékben hagyatkoznak Allah mindenre kiterjedő kegyére.
19. a megkérdezett válasza arra, amiről nincs tudása: "Allah és a Prófétája jobban tudja."*
20. annak megengedett volta, hogy néhány embert - a többi kizárásával - a tudás birtokosává lehet tenni.
21. a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - szerénységének a jele, azáltal, hogy ketten ültek egy szamárra.
22. engedély egy állaton egyszerre két személy utazására.
23. Mucad bin Gabal nagyszerűsége.
24. e probléma nagyszerűsége, kiválósága.

* Ezt akkor mondták a muszlimok, amikor a próféta még élt, de a Próféta halála óta csak azt szabad mondani, hogy "Allah tudja". Ugyanis a Próféta nem tudhat más dolgokat, mivel halott. - A lektor -


Fejezet
Az egyistenhit megvallásának kiemelkedő fontossága, és az ami megtisztít a bűnöktől

Allah szava: "azok, akik hisznek és nem szennyezik be hitüket bűnnel." cUbada bin as-Samit mondta:
Allah szava: "azok, akik hisznek és nem szennyezik be hitüket bűnnel." cUbada bin as-Samit mondta: "így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -: "Aki tanúságot tesz arról, hogy nincs más isten kivéve Allahot, Ő az egyedüli, nincs neki társa, és arról, hogy Mohammad az Ő
szolgája és küldötte és arról, hogy Jézus az Ő szolgája és küldötte és Szava és lelke /kalimatuhu/, melyet Máriába tett és lehelt arról, hogy a Paradicsom valóság és a Tűz valóság, azt Allah bejuttatja a Paradicsomba a cselekedeteinek megfelelően." Tovább amit cIthan mesélt, hogy a Próféta mondta: "Allah megtiltotta a Tűznek, azokat, akik tanúságot tesznek arról, hogy nincs más isten kivéve Allahot s akik ezáltal Allah arcát áhítozzák." Vagy Abu Sacid Al-Hudri-tól származó közlés alapján, így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -: Azt mondta "Mózes: Uram taníts meg engem valamire, amivel megemlékezhetek rólad és amivel hozzád fohászkodhatok! Azt mondta Mózes mondd ezt: Nincs más isten kivéve Allahot; Mózes azt válaszolta: Uram minden szolgád ezt mondja. Így szólt: Mózes! Ha a hét ég és annak összes lakója - kivéve Engem - és a hét föld mind-mind a mérleg egyik serpenyőjében lenne, a másikban pedig a "nincs más isten kivéve Allahot" lenne, akkor ez - nincs más isten kivéve Allahot - lenyomná a serpenyőt, mert ez lenne a nehezebb." Ibn Hibban és Al-Hakim jegyezte le. At-Tirmidi jegyezte le, Anas, közlésében: "Hallottam a Prófétát - Allah dicsérje és üdvözítse - amint így szól:"a Magasztos Allah így szólt: "Ó ember fia! Ha a föld összes bűnével jönnél is, de úgy találkoznál velem, hogy nem társítasz semmit és senkit mellém, ugyanannyi megbocsátásban és könyörületben részesítenélek."
A következő problémák merültek fel:
1. Allah mindenek fölöttisége.
2. az egyistenhit megvallásáért járó jutalom sokasága Allahnál.
3. a bűnök megváltása ezáltal.
4. annak az aya-nak a magyarázata, ami az Ancam című suraban van.
5. cUbada által közölt hagyományban található öt dolgon való elgondolkodás.
6. ha ezt és a következő hagyományokat együttesen gondolod végig világossá válik a számodra a "nincs más isten kivéve Allahot" tanúságtétel jelentése, és ugyanakkor megvilágosodik előtted a tévelygők tévedése is.
7. a második hagyomány által közölt feltétel fontosságának kiemelése.
8. a prófétáknak is szükségük van arra, hogy a tanúságtétel fontosságára figyelmeztetve legyenek.
9. figyelmeztetés a tanúságtétel fölényére minden teremtmény fölött, jóllehet sokaknak, akik ezt megvallják, majdan a mérlegük könnyűnek fog mutatkozni.
10. írott bizonyíték arra, hogy hét föld van ugyanúgy mint ahogyan hét ég.
11. ezeknek lakói vannak.
12. a jelzők az attribútumok állítása szemben azzal, amit az Ascariták tesznek.
13. Mohammad és Jézus együttes említése, úgy, hogy mindketten Allah szolgái és küldöttei.
14. észre lehet venni a két hagyományból, hogy Jézus és Mohammad Allah szolgái és küldöttei.
15. megtudni, hogy Jézus Allah szava.
16. megtudni azt is, hogy Jézus Allahnak a lelkéből van.
17. a Paradicsomban és a Pokolban való hit fontossága.
18. a "cselekedeteinek megfelelően" kijelentés ismerete.
19. a mérlegnek két szárnya, serpenyője van.
20. az Arc említésének ismerete.


Fejezet
Akinél megvalósul az egyistenhit megvallása, az bejut a Paradicsomba - számonkérés nélkül

A Magasztos Allah szava: "Ábrahám egymagában is közösség volt, aki teljes odaadással és engedelemmel fordult Allah felé, hanif-ként, nem tartozott ő a társítók közé." továbbá: "Ők azok, akik nem állítanak az ő Uruk mellé társat."
Egy Husayn bin cAbdurrahman-tól származó közlés, aki így szólt: "Sacid bin Gubayr-nál voltam, aki azt mondta: Melyikőtök látta azt a csillagot, mely lecsapott tegnap? Én -feleltem. Majd azt mondtam: Nem imádkoztam, hanem valami megcsípett. És mit tettél? -kérdezte. Ráolvasást alkalmaztam. Mi vezetett téged, hogy ezt csináld? Egy hagyomány, melyet as-Sacabi hagyományozott. Hogyan szól az? -kérdezte. Burayda bin Al-Hudayb-ra támaszkodva ezt hagyományozta: A ráolvasást csak a szemmel elverés és a magas lázzal járó betegség esetén lehet alkalmazni. Bizony jól jár el az, aki úgy cselekszik, amint hallotta. -felelte. De Ibn cAbbas a Prófétától - Allah dicsérje és üdvözítse - hallotta:"Elvonultak előttem a népek, s láttam egy prófétát és vele egy kis csoportot, és egy másik prófétát s vele egy és két férfit, és egy olyan prófétát akivel senki sem volt. Ekkor egy nagy sötétség tűnt fel előttem, úgy gondoltam ez az én népem. Ám azt mondták nekem ez Mózes és az ő népe ekkor egy újabb sötét tömeg tűnt fel, ez a te néped s velük vannak hatvanezren, akik úgy jutnak be a Paradicsomba, hogy mentesülnek a számonkéréstől és a büntetéstől." Ezután felemelkedett és hazament. Az emberek még sokáig beszélgettek ezekről. Egyesek azt mondták hogy ők talán azok, akik a Prófétát - Allah dicsérje és üdvözítse - kísérték, társai voltak, mások azt mondták, hogy ők azok, akik már az iszlám idején születtek és nem állítanak társakat Allah mellé és még több más dolgot is említettek. Ekkor kiment hozzájuk a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - és megmagyarázta nekik: "Ők azok, akik nem kérik a ráolvasást és nem alkalmazzák a kiégetést és nem látnak rossz előjelet a természeti jelenségekben, hanem teljes egészében az ő Urukra hagyatkoznak." Ekkor felállt Ukkasa bin Mihsan és így szólt: Kérd meg Allahot, arra hogy tegyen engem közülük valóvá! A Próféta így szólt: "közülük való vagy!" Majd egy másik férfi is felállt és így szólt: Kérd meg Allahot arra, hogy tegyen engem közülük valóvá!"Ukkasa már megelőzött ebben téged."
Itt a következő problémák merültek fel:
1. az egyistenhit megvalósítása és az emberek fokozatai e tekintetben.
2. mi a megvalósítás jelentése.
3. a Magasztos Allah dicsérete Ábrahámnak, annak okán, hogy nem tartozott a társítók közé.
4. a megtisztultak, a kegyes életűek dicsérete, amiatt, hogy nem tartoztak a társítók közé.
5. a ráolvasás és a kiégetés mellőzése az egyistenhit megvalósítása során.
6. az e jegyeket összefogó kapocs az Allahra való támaszkodás, hagyatkozás.
7. a Társak tudásának a mélysége, amiatt, hogy tudják ezt nem érik el csak a tetteik révén.
8. a jóra való törekvésük.
9. e vallási közösség nagyszerűsége mennyiségi és minőségi téren.
10. Mózes társainak kiválósága.
11. a népek elvonulása, bemutatása előtte.
12. minden nép a prófétájával gyűjtetik össze.
13. a próféták hívására válaszolók kicsinysége.
14. akinek a hívására nem válaszolnak az egyedül jön.
15. e tudás eredménye, a sokaság által nem elvakulni és nem eltévelyedni, a kevésség okán pedig nem visszahúzódni.
16. a ráolvasás /ruqya/ engedélyezése a szemmelverés és a mérges csípés esetén.
17. a kegyes elődök tudásának mélysége annak a kijelentésnek a kapcsán, hogy "bizony jól jár el az, aki úgy cselekszik amint hallotta, de ez és ez, így és így van." S annak az ismerete, hogy az első hagyomány nem mond ellen a másodiknak.
18. a kegyes elődök távolságtartása attól, hogy olyan valakivel dicsérjenek valakit, ami nincs meg benne.
19. a macaríd alkalmazása.*
20 az a kijelentés, hogy "te közülük való vagy" a prófétaság jelei közé tartozik.
21. cUkkasa kiválósága.
22. a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - morális kiválósága.


Fejezet
A társítástól való félelem

A Magasztos Allah szava: "Allah nem bocsátja azt meg, hogy mellé társakat állítsanak, ám ennek kivételével annak bocsát meg akinek akar. "vagy Ábrahám /al-halil/ szava-béke reá ahogyan a Koránban szerepel-: "Tarts engem és a fiaimat távol attól, hogy bálványokat imádjunk." Vagy ahogyan a hagyományban olvashatjuk: "Amitől a legjobban féltelek benneteket az a kisebb társítás /sirk asgar/. Megkérdezték mi az. A látszatért való dolgok.- válaszolta."Vagy Ibn Mascud közli, hogy a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - azt mondta:"Aki úgy hal meg, hogy Allah mellé társat állít és ahhoz is fohászkodik, az a Tűzbe jut." Al-Buhari jegyezte le. Muslim közölte Gabir-ra hivatkozva, hogy a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - így szólt: "Aki Allahhal úgy találkozik, hogy nem társít Mellé senkit, az a Paradicsomba jut, aki viszont úgy, hogy társat állít mellé az a Tűzbe."

* Az arab költészetben alkalmazzák amelynek magyar megfelelője nincs. - A lektor -

A következő problémák merültek fel:
1. a társítástól való félelem.
2. a képmutatás a társítás része.
3. ez a kisebb társítás része.
4. ez az amitől legjobban félti a kegyeseket.
5. a Paradicsom és a Tűz közelsége.
6. kettejük közelségének összevonása egy hagyományon belül.
7. a Mellé társat nem állítók a Paradicsomba jutnak. S aki úgy találkozik Vele, hogy mellé társat állít az a Pokolba jut, még akkor is ha a leghívőbb emberek közé tartozott is.
8. egy nagy probléma kör: Ábrahám fohásza a maga és fiai számára annak érdekében, hogy megmeneküljenek a bálványimádástól.
9. a többség helyzetének a leírása, megfelelően Allah azon szavának: "Uram! Bizony azok /a bálványok/ sok embert vezettek a tévelygésbe."
10. melyben megtalálható a "nincs más isten kivéve Allahot" magyarázata, ahogyan azt al-Buhari említette.
11. annak a kiválósága, aki mentes a társítástól


Fejezet
Felszólítás annak a megvallására, hogy nincs más isten kivéve Allahot

A Magasztos Allah szava: "Mondd: Ez az én utam, nyilvánvaló tudás alapján hívlak én Allah szolgálatára."
IbncAbbas-tól maradt fenn: "midőn a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - elküldte Mucad-ot Jemenbe, így szólt hozzá:" te most egy néphez fogsz elmenni, mely a Könyv Népéhez tartozik, s az első, amire felszólítod őket az legyen, hogy tanúságot tegyenek arról, hogy nincs más isten kivéve Allahot - egy másik változat szerint: egyedül Allahot tartsák istennek ha ebben engedelmeskednek neked, akkor tanítsd őket arra, hogy Allah öt imát szabott ki rájuk nappalaik és éjjeleik során. Ha ebben engedelmeskednek neked, akkor tanítsd őket arra, hogy Allah az adakozást is feladatul rótta a hívőkre, amit a gazdagoktól vesznek el és a szegényeknek osztatik szét, ha ebben is engedelmeskednek neked, akkor óvakodj attól, hogy a vagyonukhoz nyúlj! És féld a sértett panaszát, mert nincs közte és Allah között ...", al-Buhari és muslim közölték könyveikben. Ugyancsak e két szerző közli Sahl bin Sacd tanúsága alapján: A Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - így szólt Haybar napján:"Holnap annak a férfinak adom a zászlót a kezébe, aki szereti Allahot és a Prófétáját és akit szeret Allah és a Prófétája, kinek keze által Allah újabb területet nyit meg az Iszlámnak." Az emberek az egész éjszakát úgy töltötték, hogy azon vitatkoztak ki fogja a kezébe kapni a zászlót, reggelre kelve mindnyájan odamentek a Prófétához, azt áhítozva, hogy bárcsak ő kapná meg. Így szólt: "hol van cAli bin Abi Talib." Azt mondták, hogy a szemét fájlalja. Elküldtek érte és eljött, ezután a szemébe köpött és fohászt mondott érte, erre meggyógyult, úgy mintha nem is lett volna benne fájdalom, s ő kapta meg a zászlót. Majd így szólt hozzá Ő:" az utadon nyugodtan, lassan menj, míg el nem éred lakóterületüket, majd hívd őket, szólítsd fel őket az Iszlámra, majd tudasd velük mi a kötelességük a Magasztos Allahhal szemben. Allahra mondom, hogy ha csak egy embert is az Igaz Útra térit Allah a te kezed által, az jobb neked mint a legértékesebb vörös teve."
A következő problémák merültek fel:
1. az Allahra való felszólítás az annak útja, aki követi a Prófétát - Allah dicsérje és üdvözítse -.
2. figyelmeztetés az őszinte odaadásra. Mert a legtöbb ember még ha az igazságot hirdeti is, arra szólít is fel, azt a maga számára teszi.
3. világos, tiszta, megalapozott tudás a kötelező mindenki részére.
4. a helyes egyistenhit bizonyítékai közül való: a Magasztos Allah rágalmazástól mentes lénye.
5. a társítás legocsmányabbika, ha rágalmakkal fordulunk Allah felé.
6. az egyik legfontosabb: a muzulmán távoltartása a társítóktól, nehogy hasonlóvá váljon hozzájuk, még ha nem is társít.
7. az egyistenhit megvallása az első számú feladat.
8. ezzel kell kezdeni, az még az imát is megelőzi.
9. a "yuwahhidu-llaha"/ Allahot tartani az egyedüli istennek /kifejezés jelentése és tartalma megegyezik a hitvallás "nincs más isten kivéve Allahot" jelentésével.
10. az ember talán a Könyv népéhez tartozik, de ezt nem ismeri fel, vagy felismeri de nem él annak megfelelően.
11. a fokozatos oktatás fontosságára való figyelmeztetés.
12. a legfontosabbal kell kezdeni és így tovább.
13. a "zakat" az önkéntes adakozás teljesítése.
14. az ismeretekkel rendelkezően, a tudósnak feladata a kétértelmű helyek, a nehezen érthető pontok magyarázata a tanulni szándékozó részére.
15. a vagyon legértékesebb részétől való eltiltás.
16. a sértett, a jogtalanul bántalmazott panaszától való félelem.
17. a híradás arról, hogy az nem marad elfüggönyözve.
18. az egyistenhit bizonyítékai közül való az, ami a küldöttek urával és a szentéletű kegyesekkel történt, mint például a szorult helyzetek, nehézségek, éhezés, járványok.
19. az a kijelentés, hogy "annak adom a zászlót" stb. a prófétaság jegyei közül való.
20. a szem köpéssel való gyógyítása szintén a prófétaság jegyei közé tartozik.
21. Ali kiválósága.
22. a Társak kiválósága a tekintetben, hogy azt az éjszakát átvitatkozták, s erősen foglalkoztatta őket a bejelentett győzelem örömhíre.
23. hit az elrendelésben /qadar/ és abban, hogy olyan valaki megkapja ami előíratott neki.
24. az "cala rislik" még akkor is, ha nem is törekszik érte, ellenben pedig, olyan valaki aki törekszik valamiért az nem is kapja meg /nyugodtan, békességgel, méltósággal/ kifejezésben rejlő illem, jómodor.
25. a harc előtt kell az Iszlámra való hívást intézni.
26. a harc megengedett azok ellen, akik meg lettek hívva az Iszlámra.
27. a hitterjesztése, az arra való felszólítás bölcsességgel történjen megfelelve a szavainak: "tudasd velük, mi az, ami rájuk nézve kötelező."
28. a Magasztos Allah jogainak ismerete, a Vele szemben való kötelességeink az Iszlámban.
29. annak a jutalma, akinek a segítsége révén akár csak egy ember is az Igaz Útra tér.
30. Allahra esküdni válaszadáskor.


Fejezet
Az egyistenhit megvallásának magyarázata és a tanúságtétel /nincs más isten kivéve Allahot; la ilaha illa-llah/ magyarázata

A Magasztos Allah szava: "Akikhez fohászkodnak, ők az ő Uruk közelségét áhítozzák, melyikük lesz közelebb/ " vagy: "midőn Ábrahám így szólt az apjához és a népéhez: én szakítottam azzal, akit ti imádtok, kivéve azt, Aki teremtett engem." vagy: "ők, akik írástudóikat és szerzeteseiket uruknak veszik Allah mellé." vagy: "vannak olyan emberek, akik Allah mellé társakat állítanak és ugyanúgy szeretik mint Allahot."
A Sahih c. hagyomány munkában olvashatjuk a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - hagyományát: "Aki kijelenti, hogy nincs más isten kivéve Allahot és megtagadja mindazt, ami még Allah mellett imádnak, annak a vére és vagyona mindenki más számára tilossá válik, az ő számadása Allahra tartozik."
Itt a legfontosabb probléma magyarázatával kerülünk szembe, nevezetesen az egyistenhit megvallásának kérdése és a tanúságtétel kérdése, ennek világos magyarázatát adta a Magasztos Allah; mint: XVII. sura verse /az Éjszakai utazás/ és első idézet/, melyben a társítóknak pogányoknak adott választ olvashatjuk, s itt magyarázatot kapunk arra is, hogy ez a nagyobb társítás /sirk akbar/. Továbbá: a "mentesség, elkülönülés" verse /ayat bara'a/, melyben arról olvashatunk, hogy a Könyv népe az írástudókat és a szerzeteseiket is uruknak tartotta Allah mellett, holott csak arra kaptak parancsot, hogy egy istent imádjanak, jóllehet magyarázata, melyben semmi kétértelműség nincs: a tudással bíróknak és az egyszerű hívőknek ellenszegülés nélküli engedelmeskedni, amennyiben olyat parancsolnak ami nem mond ellent a vallásnak. Továbbá: Ábrahámnak a hitetlenekhez intézett kijelentése: "én szakítottam azzal, akit ti imádtok, kivéve azt, Aki engem teremtett. Az ő Urát kiemelte az általánosan imádottak sorából. A Magasztos Allah szava szerint ez a szakítás és ez a függőségi viszony nem más mint a tanúságtétel, mely szerint nincs más isten kivéve Allahot, majd így Szólt: "örökké fennmaradó szóvá tette ezt, az utána következők számára, talán megtérnek." Továbbá a II. /baqara/ sura verse, mely a hitetlenekről szól, akikről a Magasztos Allah így szólt: "ők azok, akik a Tűzből soha ki nem jutnak." Olvashattuk, hogy bálványaikat ugyanolyan tisztelettel övezik mint Allahot, arra is rámutatott, hogy Allahot nagy tisztelettel övezik még sem jutnak be az Iszlámba, hogyan is lenne ez lehetséges annak, aki jobban szereti a bálványokat mint Allahot, vagy annak, aki csak a bálványokat imádja egyedül és nem imádja Allahot. Vagy továbbá a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - hagyománya, mely szerint: "Aki kijelenti, hogy nincs más isten kivéve Allahot és megtagadja mindazt, amit még Allah mellette imádnak, annak a vére és a vagyona mindenki más számára tilossá válik, az ő számadása Allahra tartozik."
Ez a legtökéletesebben mutatja be a tanúságtétel jelentését, vagyis az egyszerű kijelentés nem teszi védetté az életet és a vagyont, sem a tartalmának értése nem elégséges, sem az egyszerű megvallás, sem pedig az, hogy csak egyedül Allahhoz fohászkodik, kinek nincs társa, mindez nem elégséges mindaddig míg ez nem párosul azzal, hogy megtagadunk minden másnak a szolgálatát, kivéve Allah szolgálatát. Aki pedig kételkedik, vagy egy bizonyos ponton megáll s nem teszi ezt teljessé, annak a vagyona és élete nem válik védetté. Milyen hatalmas és csodálatos gondolat ez és milyen fényesen nyer bizonyítást.


Fejezet
A gyűrűk vagy fonott láncok, karkötők viselése annak érdekében, hogy a csapást, bajt elhárítsák, ez is a társítás része

Allah szava: "Mondd: Hogyan vélekedtek? Talán azok, akikhez Allah helyett fohászkodtok, ha Allah egy csapással akar sújtani engem, akkor ezek képesek elhárítani azt?" cImran bin Husayn közlésében maradt fenn: a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - látott egy férfit, akinek a kezén egy réz gyűrű volt; "Mi ez? kérdezte. Megóv a gyengeségtől - válaszolta. Vedd le, mert ez csak a gyengeségedet növeli. S ha úgy halsz meg, hogy ez a kezeden van, akkor nem fogsz majdan boldogulni." Imam Ahmad jegyezte le, olyan hagyománylánccal, melyben nincs baj. Szintén ő jegyezte le, cUkba bin cAmir közlésében: "Aki amulettet /tamima/ visel, annak Allah nem teljesíti azt, amit attól elvár." vagy egy másik változat szerint: "aki amulettet visel, az ezzel társítást követ el." Ibn Abi Hatim, Hudayfa közlésében, miszerint ő látott egy férfit, kinek kezén a láztól óvó fonal-amulett volt, amit ő elszakított és a következő Korán-verset hirdette neki: "Ám a legtöbbjük úgy hisz Allahban, hogy közben társítást követ el."
A következő problémák merülnek fel itt:
1. az amulettek, fonalból készített tárgyak viselésének helytelensége.
2. a Társ /sahabi/ ha ezzel a kezén hal meg, kárvallott lesz. Itt bizonyítékot lelünk a Társak azon véleményére miszerint a kisebb társítás súlyosabb mint az úgynevezett nagybűnök /kaba'ir/.
3. a tudatlanság nem mentesít.
4. az evilágon ez nem segít, sőt árt, megfelelően a Magasztos szavának: "csak a gyengeségedet növeli."
5. rosszallás azzal szemben, aki ezt teszi.
6. világos magyarázat arra nézve, hogy ha valaki felvesz valamit, azért felelőssé válik.
7. annak bizonyítása, hogy ha valaki amulettet visel, az társít.
8. a láztól óvó fonal is ide tartozik.
9. Hudayfa recitálásának a jelentősége.
10. a szemelveréstől óvó amulett is ennek része.
11. aki amulettet visel, annak Allah nem teljesíti elvárásait.


Fejezet
Amit a ráolvasásról és az amulettekről olvashatunk

A Sahih c. hagyomány munkában olvashatjuk, Abu Basir al-Ansari közlésében: hogy ő a Prófétával - Allah dicsérje és üdvözítse - volt egyik útja során és elküldött egy küldöncöt, azzal az üzenettel, hogy a karavánban ne maradjon egy inakból font szíj sem, sem pedig lánc, csak úgy hogy eltépik azokat. Továbbá Ibn Mascud közlésében: hallottam a Prófétától - Allah dicsérje és üdvözítse -: "bizony a ráolvasás, az amulettek és a tiwala-amulettek a társítás sorába tartoznak." Imam Ahmad és Abu Dawud jegyezték le. Továbbá cAbdullah bin cUkaym közlésében: "Ha valaki felvesz valamit, azzal felelőssé válik érte." Imam Ahmad és at-Tirmidi jegyzésében. Az amulett /tamima, tama'im/ azok olyan dolgok, miket a gyerekekre tesznek azért, hogy megóvják őket a szemmelveréstől. De ha ezek az amulettek Korán-idézeteket tartalmaznak,* akkor egyesek a kegyes elődökből ezt megengedhetőnek tartják, míg mások nem. Mint Ibn Mascud: a ráolvasásról /ruqya, ruqan/, ez bizonyos esetekben mentes a társítástól, hisz a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - engedélyezte a ráolvasást a szemmelverés ellen és a magas lázzal járó csípések /kígyó, skorpió/ esetében. A tiwala, ami szintén amulettet jelent, de ezt akkor alkalmazták, ha azt akarták elérni, hogy a férj kedvesebb legyen a feleséghez, vagy fordítva. Imam Ahmad jegyezte le Ruwayfic-tól: azt mondta nekem Allah Prófétája - Allah dicsérje és üdvözítse - "Ó Ruwayfic talán hosszú életű leszel, s majd tudasd az emberekkel, hogy az, aki összeköti, befonja a szakállát, vagy valamilyen fonott láncot visel, vagy valamilyen állat csontjával törli ki a fenekét vagy törli meg a nemi szervét, azokkal Mohammad szakít." Továbbá Sacid bin Gubayr-tól: "Aki egy másik emberen elszakít egy amulettet, az olyan mintha egy rabszolgát szabadított volna fel." Wakic jegyezte le. Szintén ő jegyezte le, Ibrahimtól: "mindenféle amulettet rosszallottak, legyen az akár a Koránból véve, akár máshonnan."

* Még akkor se, ha a Korán versei lennének leírva, mert az igaz, hogy a Korán véd a betegségtől és a szemmelveréstől, de nem a felírásával és az amulettekben való hordásával, hanem az olvasással és aszerint cselekvéssel. - A lektor -

A következő problémák merültek fel itt:
1. a ráolvasás és az amulettek magyarázata.
2. a tiwala-amulett magyarázata.
3. a fenti három kivétel nélkül mind a társítás kategóriájába tartozik.
4. az igaz szóval történő ráolvasás-szemmelverés és magaslázzal járó csípés esetén - nem tartozik a társításhoz.
5. ha az amulett Korán-idézetet tartalmaz, ez esetben a vallástudósok között nézeteltérés alakult ki vajon oda tartozik-e avagy sem.
6. az állatokra, a szemmelverés elkerülése érdekében, helyezett különböző, font sodrott, inakból való amulettek= társítás.
7. a kemény fenyegetés azzal szemben, aki ilyet feltesz.
8. annak jutalmának a nagyszerűsége, aki ilyen amulettet elszakít.
9. Ibrahim kijelentése nem mond ellent az előzőekben felsoroltaknak.


Fejezet
Aki fákban és kövekben vagy ehhez hasonlókban keresi az áldást

A Magasztos Allah szava: "hogyan vélekedtek al-Látról és al-Uzzáról?" Abu Waqid al-Layti közlésében: Kivonultunk a Prófétával - Allah dicsérje és üdvözítse - Hunayn-hoz, ám ekkor mi még csak nemrég tértünk át a hitetlenségről az Iszlámra. A társítóknak volt egy fájuk, melynél sokat elidőztek, s arra aggatták fel fegyvereiket. Ezt úgy nevezték: dat anwatin /a felaggatások helye/, elmentünk a fa mellett és azt mondtuk a Prófétának - Allah dicsérje és üdvözítse - Ó Allah küldötte, csinálj nekünk is egy ahhoz hasonló helyet mint amilyen nekik van! Allah küldötte erre azt mondta: "Allah a legnagyobb /allahu akbar/ ezek csak a régen voltak szokásai. Arra mondom, akinek a kezében van a lelkem, ugyanazt mondjátok mint, amit Izrael fiai mondtak Mózesnek: "Csinálj nekünk isten, ahogy nekik is vannak isteneik. Azt mondta: "Ti bizony tudatlan nép vagytok. Az előttetek éltek szokásait fogjátok használjátok." at-Tirmidi jegyezte le.
Itt a következő problémák merültek fel:
1. A Nagm sura versének magyarázata.
2. annak a dolognak az ismerete, amit kértek.
3. az a tény, hogy nem csinálták.
4. ez által akartak Allahhoz közeledni, felajánlást tenni, mivel azt hitték, hogy ez kedves Neki.
5. ha ők ezt nem tudták, akkor mások még inkább nem tudták.
6. nekik jótettek iratnak fel, s a megbocsátás ígérete, ami másoknak rajtuk kívül nem jár.
7. a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - nem keresett mentséget számukra, hanem így szólt: "Allah a legnagyobb, ezek az előttetek éltek szokásai, ezeket fogjátok követni."
8. egy fontos gondolat, melynek lényege: felvilágosította őket, hogy kérésük ugyanaz, mint, amivel Izrael népe fordult Mózeshez, midőn Istent kértek tőle.
9. ennek tiltása a tanúságtétel értelméből fakad.
10. Allahra esküdni válaszadáskor csak a jó, a hasznos érdekében.
11. a társításban van kisebb és nagyobb, mivel ők ezáltal nem váltak hitetlenekké.
12. az a kijelentésük, hogy: "mi csak nemrég tértünk át a hitetlenségről" ebben az is benne van, hogy mások erről már tudással bírnak.
13. a csodálkozáskor az "Allahu akbar" használata, szemben azokkal, akik ezt kifogásolják.
14. a "dara'aca" kizárása.*
15. az iszlám előtti kor /gahiliya/-hoz való hasonlítás eltiltása.
16. a haragvás az oktatáskor.
17. egy általános, összefoglaló álláspont: ezek a régenvoltak szokásai.
18. ez a prófétaság jegyei közül való, mivel úgy
történt, ahogy hírt adott.
19. amivel Allah a Koránban a zsidókat és a keresztényeket kárhoztatta, az ami javunkra fordul.
20. tudott dolog volt az, hogy minden ami tetszésére van Allahnak és az Ő küldöttének, azt csak akkor lehet cselekedni, hogy ha arról egy parancs volt Allahtól vagy a küldöttétől.
21. a Könyv népének szokásai kárhoztatottak, ugyanúgy mint a társítók szokásai.
22. a helytelentől - amihez előzőleg hozzászokott a szív - való elfordulás, még nem biztosíték arra nézve, hogy nem maradt-e meg még valami azokból a szokásokból, ezt támasztja alá az a kijelentésük, hogy "mi még csak nemrég tértünk át a hitetlenségről".

* dara'aca a többesszáma dari'ca-nak ami egy megengedett dolgot jelent, de az elkövetése tiltott dolgot jelenthet. -A lektor-


Fejezet
Áldozatokról, felajánlásokról, amit nem Allahnak ajánlanak fel

Allah szava: "Mondd: az imám, az áldozásom, életem és a halálom ha Allahé, a Világok Uráé, akinek nincs társa." Továbbá: "Az Uradhoz imádkozz, és áldozz!" Egy cAli-tól származó közlés alapján: Allah Prófétája - Allah dicsérje és üdvözítse - ezt hagyományozta nekem, "négy dolog: Allah átka azokon, akik nem Allahnak áldoznak. Allah átka azokon, akik szüleiket átkozzák. Allah átka azokon, akik egy újítónak menedéket nyújtanak. Allah átka arra, aki megváltoztatja a föld jelzőit." Muslim jegyezte le. Tariq bin Sihab közlésében így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -: "Egy férfi egy légy miatt került a Paradicsomba és egy másik férfi egy légy miatt került a Pokolba. Megkérdezték tőle, hogyan történt ez, ó Allah küldötte? Két férfi egy olyan néphez ért, melynek volt egy bálványa és csak akkor engedték őket tovább ha áldozatot mutattak be. Így szóltak az egyikhez: ajánl fel valamit! Nincs nálam semmi, amit felajánlhatnék -mondta. Legalább egy legyet tégy meg felajánlásként! -mondták. Ezt meg is tette és továbbengedték az útján. Ez a Pokolba jutott. Ekkor azt mondták a másiknak: tégy felajánlást. Ez pedig azt felelte: én senki másnak nem mutatok be áldozatot csak Allahnak. Levágták a fejét. Ez a Paradicsomba jutott." Imam Ahmad jegyezte le. A következő problémák merültek itt fel:
1. az imám és az áldozatom" magyarázata.
2. az Uradhoz imádkozz és áldozz" magyarázata.
3. annak kárhoztatása, aki nem Allahnak áldoz.
4. ezt követi a szülőt szidalmazó kárhoztatása. Ide tartozik az is, hogy nem szabad más szüleit szidalmazni, mert akkor ő is szidhatja szüleinket.
5. az újító kárhoztatása. Az az ember, aki olyat tesz, amiért Isten büntetését érdemelné, de valakihez segítségért fordul, hogy ne kapja meg azt.
6. a föld jelzőinek megváltoztatójának kárhoztatása. Vagyis azon jelek megváltoztatása, melyek a te és szomszédod földhöz való jogát megkülönböztetik, megváltoztatja azzal, hogy előbbre viszi vagy hátrébb tolja.
7. a különbség az egy meghatározottra irányuló átok és az ellenszegülők csoportjára irányuló általános átok között.
8. a légy történetének nagyszerűsége.
9. a légy miatt kerül a Tűzbe, holott nem is ez volt a célja csupán azok gonoszságától akart szabadulni.
10. a hívők szívében lakozó társítás mennyiségének ismerete, hogyan viseli el a megöletést, de mégsem ért egyet kérésükkel, annak ellenére, hogy csak egy külső, meggyőződés nélküli cselekedetet kellett volna végrehajtani.
11. amelyik a Tűzbe került, az is muzulmán mivel ha nem lett volna az, nem mondták volna róla egy légy miatt került a Tűzbe.
12. bizonyíték arra a hiteles hagyományra, mely szerint "a Paradicsom közelebb van hozzátok mint a cipőtök fűzője, a Tűz ugyanígy".
13. a "szív cselekedete" vagyis a belső meggyőződés a legfontosabb követelmény még a bálványimádás esetén is.


Fejezet
Azon a helyen, ahol Allahon kívül másnak is áldozatot mutatnak be ott Allahnak nem mutatható be áldozat

A Magasztos Allah szava: "soha ne állj meg abban". Továbbá Tabit bin al-Dahhak közlése: "egy férfi fogadalmat tett, hogy egy tevét áldoz Buwana-ban, megkérdezte a Prófétát - Allah dicsérje és üdvözítse - erről. Van-e ott valamilyen bálvány, melyet az iszlám előtti korokban imádtak? -kérdezte a Próféta. Nincs -válaszolták. Tartottak-e ott valamilyen ünnepüket? Nem -válaszolták. Erre a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - azt mondta: Teljesítsd fogadalmadat! Bizony az olyan fogadalmat nem kell végrehajtani, ami szembeszegülést jelentene Allahhal, vagy az olyat, amivel nem rendelkezik az ember". Abu Dawud jegyezte le. A következő problémák merültek itt fel:
1. "soha ne állj meg abban" versnek magyarázata.
2. az engedetlenség továbbadódik, hatással van a földön ugyanúgy, mint az engedelem.
3. egy kérdéses rész összehasonlítása, hogy a félreérthető részek kiküszöbölhetők legyenek.
4. a tanácsot adó részletek iránti érdeklődése, ha szükségesnek látja.
5. a felajánlás helyének kijelölése nem káros, ha az mentes a zavaró tényezőktől.
6. ennek tiltása, ha ott a gahiliya-kori bálvány található, még akkor is ha azt már eltávolították.
7. ennek tiltása ha ott valamilyen pogány ünnepet tartottak, még akkor is ha már nem folytatják azt.
8. ilyen helyen nem teljesítheti a felajánlását, mivel olyat ajánlott fel, ami szembeszegülés.
9. az intő-figyelmeztetés, nehogy a társítók ünnepeikhez hasonlítsunk, még ha nem is ez a célunk.
10. nincs felajánlás abban az esetben ha az szembeforduláshoz, engedetlenséghez vezet.
11. az ember nem tehet azzal felajánlást, amivel nem rendelkezik.


Fejezet
Az is a társítás része ha nem Allahtól kérjük a menedéket

A Magasztos Allah szava: "voltak olyan férfiak, akik a dzsinnek közül való férfiaktól kértek menedéket, a menekülést, ám ezzel csak méginkább összezavarták őket." Vagy Hawla bint Hakim közlése: hallottam a Prófétát - Allah dicsérje és üdvözítse - amint azt mondja: "Aki megáll egy házban és azt mondja: Allah tökéletes és teljes szavaiban keresek menedéket minden rossz teremtmény elől, azt nem éri ártalom abban a házban míg ott tartózkodik." Muslim jegyezte le. A következő problémák merültek fel:
1. a Dzsinn című sura versének magyarázata.
2. ez a társítás része.
3. ennek bizonyítása a hagyomány útján, mivel a vallástudósok azt mondják, hogy Allah szavai nem teremtettek, továbbá teremtett lénytől kérni menedéket az társítás.
4. e fohász kiválósága attól függetlenül, hogy kevés szavakból áll.
5. egy dolog, ami által evilági haszon érhető el, távol tartja a rosszat, vagy a hasznosat közel hozza az nem utal arra, hogy nem a társítás tárgykörébe tartozik.


Fejezet
Az is a társításhoz tartozik, ha nem Allahtól kérjük a segítséget vagy máshoz fohászkodunk

A Magasztos Allah szava: "ne fohászkodj máshoz mint Allahhoz, s olyanokhoz se, melyek se ártani se használni nem képesek, mert ha ezt teszed a bűnösök közül való vagy. Ha Allah valamilyen csapással súlyt téged azt csak Ő tudja elhárítani." és "és Allahnál reméljétek a támogatást és Őt szolgáljátok!" és "s ki tévelygőbb annál, aki máshoz fohászkodik mint Allah és nem felelt neki a Feltámadás Napjáig." Vagy: "Vajon ki válaszol a szorult helyzetben lévőnek, ha hozzá fohászkodik és ki hárítja el róla a bajt." At-Tabarani jegyezte le: a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - idejében volt egy képmutató, aki rossz szándékkal viseltetett, ártott a hívőknek. Erre azt mondta az egyikük: Gyerünk kérjük a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - segítségét ezen képmutató ellen. Azt mondta a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -: "Ne énhozzám forduljatok segítségért hanem Allahhoz."
A következő problémák merültek itt fel:
1. "Allahon kívül ne fohászkodjatok olyanokhoz, amik sem nem segíthetnek sem nem árthatnak." Korán versnek a magyarázata.
2. ez a nagyobb társítás lenne.
3. mert ha a legjóravalóbb ember tenné is ezt kielégítendő mások vágyát, tetszését, ezzel a bűnösök közé tartozna.
4. az utána következő vers magyarázata.
5. ez nem használ az evilágon, lévén hitetlenség.
6. a harmadik vers magyarázata.
7. a léthez szükséges dolgokat csak Allahtól lehet kérni. Ugyanígy a Paradicsom is csak Tőle remélhető.
8. a negyedik vers magyarázata.
9. nincs tévelygőbb mint az, aki nem Allahhoz fohászkodik.
10. nincs tudomása a fohászkodó fohászára.
11. ez a fohászkodás oka annak, hogy ahová fohászkodott, gyűlölje meg a fohászkodót.
12. más imádásának tekinteni az ilyen fohászkodást.
13. a hozzá fohászkodott hitetlensége az ilyen imádás által.
14. ez volt az oka, hogy az emberek "legtévelygőbbikének" nevezi.
15. az 5. vers magyarázata.
16. a következő furcsa dolog: a bálványimádók elismerése, hogy csak Allah segíti meg a rászorultat, és ezért Hozzá fohászkodnak a bajokban.
17. Mohammad próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - védése az egyistenhitnek, és Allahhal szemben illendően viselkedni.


Fejezet

A Magasztos Allah szava: "vajon olyanvalamit akarnak mellém társul állítani, ami nem teremt semmit, sőt ők maguk is teremtettek. S nem képesek a segítség nyújtásra." Továbbá: "azok, akihez őmellette fohászkodtok, annyival sem rendelkeznek mint a datolyamagon az azt körülvevő hártya." A Sahih című műben olvashatjuk, Anas közlésében azt mondja: "Uhud napján megsebesítették a Prófétát - Allah dicsérje és üdvözítse - és az egyik foga kitört. Azt mondta: hogyan boldogul egy nép mely a prófétáját megsebesíti?" Ekkor kinyilatkoztatott: "te nem rendelkezel semmiféle hatalommal." Ennek kapcsán Ibn cUmar-tól: hallotta a Prófétát - Allah dicsérje és üdvözítse - amint azt mondja: "mikor felemelte a fejét a meghajlásból, az utolsó rakca során, a hajnali imakor azt mondta: Istenem átkozd meg ezt és ezt!" Azután, hogy azt mondta: "Allah meghallgatja azokat, akik Őt dicsérik, Urunk tied a dicsőség." Ekkor Allah kinyilatkoztatta: "te nem rendelkezel semmiféle hatalommal." Egy másik változat szerint ekkor: Safwan bin Umayya, Suhayl bin Amr és al-Harit bin Hisam ellen fohászkodott, és ekkor nyert kinyilatkoztatást "te nem rendelkezel..."
Ugyancsak ennek kapcsán, Abu Hurayra közlésében: "a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - felállt, mikor kinyilatkoztatásként megkapta: "intsd a közeli rokonaidat" és így szólt: Ó Qurays törzs népe, vegyétek meg lelketeket, mert én semmit sem segíthetek rajtatok Allahnál, ó cAbbas bin cAbd-al-Muttalib én semmit sem segíthetek rajtad Allahnál, ó Safiyya, Allah küldöttének nagynénje, én semmit sem segíthetek rajtad Allahnál, ó Fatima, Mohammad lánya, kérj a vagyonomból amit akarsz, ám Allahnál semmit sem segíthetek rajtad." Az itt felmerült problémák:
1. a két vers magyarázata.
2. az Uhud-i történet.
3. a Küldöttek urának qunítja és mögötte a szent és kegyes életűek akik amint mondanak utána.*
4. akikre az átkot mondta hitetlenek voltak.
5. olyan dolgokat tettek, amit a legtöbb hitetlen nem tett meg, mint például a prófétájuk megsebesítése, és azon vágyuk és törekvésük, hogy megöljék. A megöltek megcsonkolása, holott ők a nagybácsik fiai.
6. Ezzel kapcsolatban a Magasztos Allah a következőt nyilatkoztatta ki: "Nincs neked ..."
7. Allah szava: "vagy megbocsátást mutat feléjük vagy megbünteti őket." - megbocsátást mutatott és ezután hittek.
8. a qunut bajok során.
9. azokat, akik ellen a fohász irányul az ima során, nevükön és apáik nevén kell nevezni.
10. egy konkrét személy elátkozása a qunut során.
11. a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - története, minek okán kinyilatkoztatott: "intsd a legközelebbi rokonaidat".
12. a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - komolysága olyan dologban amiért az emberek bolondnak nevezték, ugyanaz történne ha valamelyik muszlim ezt csinálná most.
13. a közelinek és távolinak mondott szavai: "Allahnál én nem segíthetek rajtad semmivel." - egészen addig míg el nem hangzott, amit Fatimanak
mondott, hogy ő a Küldöttek ura nem segíthet a világ asszonyainak Úrnőjén, s az emberek tudták és hitték, hogy ő csak az igazat mondja. Majd körülnézett és látta mi játszódott le az előkelők szívében, s világossá vált számára az egyistenhit megvallása és a vallás távollevősége.

* a qunút: az utolsó rakcaban a lehajlás után való fohászkodás. Ilyenkor egy előírt szöveggel kell kezdeni. - A lektor -


Fejezet

A Magasztos Allah szava: "mikor végre elmúlik a szívükből a félelem, azt mondják: mit mondott a ti Uratok? Az igazságot -felelik hisz Ő a Magasztos és a Hatalmas." A Sahih-ban olvashatjuk, Abu Hurayra közlésében, aki a Prófétától - Allah dicsérje és üdvözítse - hallotta: "ha Allah az égben meghoz egy döntést, akkor az angyalok a hallott szó iránti alázatból a szárnyaikkal verdesnek, mint ha lánc csörgése lenne a köveken... míg a félelem el nem múlik a szívükből s azt mondják: mit mondott az Uratok? Az igazságot -felelik hisz Ő a Magasztos és a Hatalmas. S meghallja azt a hallgatózó, s a hallgatózók egymás fölött vannak. Sufiyan a tenyerével magyarázta meg, felfordította és az ujjait szétterpesztette, az egyik meghallja a szót és továbbadja annak, aki alatta van, és így tovább, míg egy jós vagy egy látnok nyelvére nem kerül, de lehet, hogy egy szikra, egy lángnyelv elkapja, mielőtt leérne, de lehet, hogy hamarabb leér s erre száz hazugságot rátesz, s így szólnak: vajon nem mondta-e nekünk (a jós) ezt és ezt, ezen és ezen a napon, s igaznak tartják ezeket az égből hallott szavakat."
An-Nawas bin Samcan-tól, így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -: "ha Allah a parancsot sugallni akarja, sugallat útján beszél, s az egek megremegnek tőle, s erősen megrázkódnak - Allahtól, a Magasztostól való félelmükben. S ha ezt hallják az egek lakói, villámsújtottan borulnak le Allah előtt, s az első, aki felemeli a fejét az Gibril /Gábriel/ lesz, s Allah azt mondja el neki a sugallatból, amit akar. Ezután Gábriel az angyalokhoz megy, mindig mikor egy égen keresztül megy, megkérdezik az angyalok: mit mondott a mi Urunk, ó Gábriel. Az igazságot feleli, hiszen Ő a Magasztos és a Hatalmas, s mindnyájan azt fogják mondani, amit Gábriel mondott. Ezután Gábriel elér a sugallattal ahová Allah paranccsal küldte."
Problémák:
1. a vers magyarázata.
2. az ebben rejlő bizonyíték a társítás cáfolatára, főleg azokkal kapcsolatban, aki a kegyesekre támaszkodnak, azt mondják, hogy ez az a vers mely kitépi a társítás gyökereit a szívből.
3. "azt mondják: az Igazságot..." magyarázata.
4. erről való kérdezősködésük oka.
5. ezután Gábriel válaszol nekik: ezt és ezt mondta szavakkal.
6. annak említése, hogy az első aki felemeli a fejét az Gábriel lesz.
7. az egek összes lakójának fog beszélni mivel kérdezik.
8. az önkívület az egek összes lakóját érinteni fogja.
9. az egek megremegése Allah szavától.
10. Gábriel az aki a sugallatot odaviszi, ahová Allah parancsolta.
11. a sátánok hallgatózásának említése.
12. egymásfölöttiségük leírása.
13. a lángcsóvák küldése.
14. néha elérik e lángnyelvek mielőtt leérkezne, néha pedig a Sátán barátjának a fülébe jut, mielőtt elérné.
15. a jósok esetenkénti igazat mondása.
16. száz hazugságot rátenni, mielőtt leér a földre.
17. csak az égből hallott szavak segítségével hiszik el a hazugságát a jósnak.
18. a lelkek a hamist is elfogadják. Hogy ragaszkodnak egyhez (ami igaz) és nem okulnak százból (ami hazugság).
19. egyikük a másiktól veszi át ezt a szót, emlékeznek rá, és bizonyítékként használják.
20. a jelzők meglétének állítása, szemben az ezt tagadó asaritákkal.
21. ez a remegés és önkívület az Allahtól való félelem miatt lép fel.
22. Allah előtt térdre borulnak.


Fejezet
A közbenjárás

A Magasztos Allah szava: "intsd ezzel azokat, aki félik, hogy majdan Urukkal lesz találkozásuk ott lesz összegyülekezésük, Rajta kívül nem lesz nekik gyámolítójuk és közbenjárójuk" vagy a következő: "a közbenjárás joga Allahé egészen." vagy: "ki az, aki engedélye nélkül közbenjárhatna nála (a Feltámadás Napján)?" vagy: "mily sok angyal van az egekben a mit sem ér közbenjárásuk csak azután, hogy Allah engedélyt adott annak, akinek akart és akivel elégedett." vagy: "fohászkodjatok csak azokhoz, akiket gondoltok, Allahon kívül, porszemnyi hatalommal sem bírnak sem az egekben sem a földön." Azt mondta: Sayh al-Islam Ahmad bin cAbdul-Halim bin cAbdu-s-Salam Abu-l-cAbbas Ibn Taymiya: mindazt, amihez a társítók ragaszkodnak, az más mint Allah és Allah ezt megtiltotta, s továbbá tagadja azt is, hogy Rajta kívül bárki is hatalommal rendelkezzen, vagy Allah segítségére legyen, így nem marad más mint a közbenjárás, de ahogyan ez világossá vált ez nem történhet meg csak akkor ha erre az Úr engedélyt ad, ahogyan ezt a Magasztos mondta: "csak az részesülhet a közbenjárásban, akivel elégedett." Ez a fajta közbenjárás, amiről a társítók azt hiszik, hogy nem fog a Feltámadás Napján megtörténni. Ahogyan a Korán tagadta. A Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - tudósított: "Jön és leborul Ura előtt, dicséri Őt, de nem a közbenjárással kezdi először, majd ez mondatik neki: emeld fel a fejedet, mondd és meghallgatásra találsz, kérj és megkapod, kérj közbenjárást és megkapod. Azt mondta neki Abu Hurayra: ki a legboldogabb ember a te közbenjárásod okán? Az, ki azt mondja: nincs isten kivéve az egyetlen Allahot, s ezt őszinte, odaadó szívvel teszi -felelte. Ez a közbenjárás adatik az őszinték és az odaadók népének, Allah engedelmével, de ezt nem kapja meg az, aki társat állít Allah mellé. Ennek lényege: Allah előnyben részesíti az őszinte és odaadó híveit, s megbocsátja bűneiket, annak a fohászának a révén, akinek engedélyt adott, hogy közbenjárhasson, hogy ezzel is megtisztelje és elnyerje az áldott helyet /Maqam Mahmud/." A közbenjárás, mit a Korán tagadott, az a benne rejlő társítás miatt volt, s ezért több helyen is megerősítette az Ő engedélyéhez kötött közbenjárást, s a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - is magyarázta, hogy ezt csak az egyistenhitet őszintén megvalló érhetik el. Problémák:
1. a versek magyarázata.
2. a tiltott közbenjárás leírása.
3. a megengedett közbenjárás leírása.
4. a nagy közbenjárás említése, ami a Maqam Mahmud.
5. annak leírása, hogy a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - mit tesz, vagyis nem a közbenjárással kezdi, hanem a leborulással. S ha Allah engedélyt ad neki közbenjárást kér.
6. ki ebben a legboldogabb ember.
7. ez a társítóknak nem jár.
8. ennek lényegének magyarázata.


Fejezet

A Magasztos Allah szava: "te nem vezetheted az Igaz Útra azt, akit szeretnél." A Sahih-ban olvashatjuk Ibn al-Musayyab-tól, aki az apjától hallotta: "midőn Abu Talib érezte a vég közeledtét, eljött hozzá a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - s ekkor nála volt cAbdullah bin Abi Umayya és Abu Gahl, aztán így szólt hozzá: ó nagybátyám, mondd azt: nincs isten kivéve az egy igaz Allahot, ez egy olyan szó, mellyel érvelhetek az érdekedben Allahnál, a másik kettő azt mondta neki: vajon le akarsz-e térni Abdul-Muttalib vallásáról. Ekkor a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - megismételte előbbi szavait, majd e kettő is. Ám az utolsó dolog amit mondott az az volt: cAbdul-Muttalib vallásán maradok, s megtagadta hogy elmondja a hitvallást. Ekkor a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - így szólt: bocsánatot fogok kérni a te számodra míg meg nem tilttatik ez nekem. Ekkor a Magasztos Allah kinyilatkoztatta: "a Próféta és azok akik hisznek nem tehetik meg azt, hogy bűnbocsánatot kérjenek a társító pogányoknak." Abu Talib esetében pedig a Magasztos Allah kinyilatkoztatta: "te nem vezetheted az Igaz Útra azt, akit szeretnél, hanem Allah vezeti arra azt, akit akar.""
Az itt felmerült problémák:
1. a "te nem ..." vers magyarázata.
2. a "Próféta és azok..." vers magyarázata.
3. ez nagy problémakör; a "mondd: nincs más isten kivéve az egyetlen Allahot" magyarázata, szemben azzal, aki azon az állásponton van, hogy övé a tudás és az ismeret.
4. Abu Gahl és aki vele volt ismerték a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - szándékát, mikor azt mondta a férfinak: "mondd: nincs..." ám Allah szidalmazza azt, akinél Abu Gahl járatosabb az iszlám alapjaiban gyökerében.
5. a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - vágya és elhatározottsága, hogy a nagybátyját az iszlámra hívja.
6. válasz azoknak kik hisznek cAbdul-Muttalib és elődjei iszlámjában.
7. a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - bocsánatkérése a számára, ám nem kap bocsánatot, sőt el is tiltatott.
8. a rosszindulatú emberek káros hatása az emberekre.
9. az elődök és a nagyok túlzott tiszteletének káros következményei.
10. az ezt ellenzők zavara.
11. bizonyíték arra nézve, hogy a végső cselekedetek a döntőek, mert ha mondta volna az a hasznára lett volna.
12. e bizonytalanság nagysága a tévelygők szívében - s az ezen való elgondolkozás, mert ők (a hitetlenek) nagyon vitatkoztak a Prófétával arról a mondatról, attól függetlenül, hogy a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - ismételgette. Azért nem fogadták el mivel ők nagyon jól tudták, hogy mit jelent az a mondat.


Fejezet
Amit arról olvashatunk, hogy az emberek hitetlensége és vallásuk elhagyásának oka lehet az is, hogy túlzásba viszik a kegyesek tiszteletét

A Magasztos Allah szava: "Ó Könyv népe a vallásotokban ne ragadtassátok magatokat túlzásokra." A Sahih-ban olvashatjuk, Ibn cAbbas közlésében, Allah következő szava kapcsán: "és azt mondják: ne hagyjátok el isteneiteket, ne hagyjátok el Wadd-ot, se Suwac-t, se Yagut-t, se Yacuq-ot, se Nasr-t!", majd így szólt: "ezek Noé népének kegyes és vallásos férfiainak nevei, s miután meghaltak a Sátán azt a rossz sugallatot adta a népüknek, hogy építsenek bálványokat, azokra a helyekre, ahol üldögéltek, beszéltek s nevezzék az ő neveiken ezeket, ezt meg is tették. Miután ezek is elpusztultak feledésbe merült a róluk való tudás, hogy kik is voltak, s ettől kezdve imádni kezdték ezeket." Azt mondta Ibn al-Qayyim: többen a nagy elődök közül azt mondták: miután meghaltak sokan elmentek a sírjaikhoz, hogy ájtatoskodjanak, majd szobrokat faragtak nekik, s ahogyan telt az idő, elkezdődött imádatuk. cUmar-tól, miszerint így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -: "Ne dicsérjetek engem túlzásokba menően, ahogyan túldicsérik a keresztények Mária fiát, én csak egy hívő szolga vagyok, mondjátok inkább: Allah szolgája és Küldötte." Mind a két Sayh idézte. Még azt is mondta: azt mondta a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -: "óvakodjatok a túlzásoktól, mert akik előttetek voltak azokat a túlkapás pusztította el." Muslim-nál olvashatjuk, Ibn Mascud-tól: "hogy a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - azt mondta: "elpusztultak a megátalkodottak, csökönyösek. Ezt háromszor mondta el."
Problémák:
1. aki jól megérti ezt és a két következő fejezetet, annak világossá válik az iszlám idegensége "gurba"-ja s látni fogja Allah végtelen hatalmát, s hogyan fordítja át a szíveket.
2. annak tudata, hogy az első társítás, mely földön megtörtént az a kegyesek tévedése folytán volt.
3. az első dolog, mely a próféták vallását átalakította, s ennek oka. De tudva azt, hogy Allah küldetéssel bízta meg őket.
4. az újítások elfogadása, jóllehet e törvény és az emberrel veleszületett vallásos tudás visszautasítja ezt.
5. ennek oka, hogy az Igaz keveredett a hamissal. Az első: a kegyesek szeretete, a 2. tudással bírók tettek valamit, amivel jót akartak, ám az utánuk következők mást gondoltak erről.
6. a Nuh suraban lévő vers magyarázata.
7. az emberi faj természetes jellemzője, hogy az igazság gyakran csökken a szívében és a hamisság pedig nő.
8. amit az elődöktől tudhatunk, hogy a hitetlenség egyik oka az újítások.
9. a Sátán tudással bír azzal, hogy az újítások mihez vezethetnek, attól függetlenül, hogy az elkövetője jót akart.
10. az általános álláspont ismerete: a túlzás tiltása s annak ismerete, hogy ez mihez vezet.
11. a síroknál töltött ájtatoskodás káros következménye.
12. a szobrok tiltásának ismerete és eltávolításukban lévő bölcsesség.
13. e történet nagyszerűsége miért van rá szükségünk.
14. olvassák a Korán magyarázatában e vers magyarázatát és tudják is hogy mit jelent. Azt is tudják, hogy Allah köztük és a szívük közt van. Azt hitték, hogy Noé népének a cselekedete az imádat legjobbja, és azt hitték, hogy az a dolog ami tiltott Allah és a Küldötte által maga a hitetlenség, amely szabaddá teszi a vérét és a vagyonát.
15. annak magyarázata, hogy ők csak a közbenjárást akarták.
16. azon gondolatuk, hogy a tudósok, akik a képeket készítették ezt akarták.
17. az a csodálatos magyarázat, amit a Próféta szavaiban olvashatunk: "ne dicsérjetek..."
18. a hozzánk intézett jótanácsa, miszerint a csökönyösek elpusztulnak.
19. annak tudása, hogy míg a tudás el nem felejtődött, addig nem imádták azokat. Itt arról is olvashatunk: meglétének fontossága, s hiányának káros következményei.
20. a tudás hiányának oka a tudósok halála.


Fejezet
Azok megfenyegetése, akik Allahot a kegyes és mélyen vallásos emberek sírjánál szolgálják. Hát ha még imádják is azokat

A Sahih-ban olvashatjuk, cA'isa-tól: "Umm Salama említette a Prófétának - Allah dicsérje és üdvözítse - azt a templomot, amit Etiópiában látott, s a benne látott képeket. Azt mondta: ha meghalt közülük egy kegyes ember vagy egy jóravaló hívő, akkor a sírjára egy mecsetet építettek és elkészítették benne ezeket a képeket. Ők a legrosszabb teremtmények Allahnál. Ezek két megpróbáltatást vontak össze: a sírok próbatételét és a képek, szobrok kihívását. A két sayh közli, szintén tőle: a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - halála közeledtekor, a ruháját az arcára borította, s miután az alatta lévő meleget alig birta viselni felemelte onnan és így szólt: "Allah átka a zsidókra és a keresztényekre, mivel a prófétáik sírjait imahelyekké tették, Figyelmezte vallási közösségét, nehogy ugyan ezt tegyék az ő sírjával is. Ha ez nem lett volna, akkor az ő sírja is túl kiemelkedő lett volna, s félő lett volna, hogy azt is azzá teszik." Muslimnál olvashatjuk, Gundub bin Abdullah-tól, aki azt mondta: hallottam a Prófétát - Allah dicsérje és üdvözítse - aki így szólt öt nappal a halála előtt: "Én Allahot kérem, hogy tegyen mentessé engem attól, hogy közületek Halil-t válasszak, mert Allah kiválasztotta Ábrahámot halil-ként, és engem is halilként. Ha én az én közösségemből halil-t választanék az biztosan Abu Bakr lenne, azok akik előttetek voltak a prófétáik sírját imahellyé tették?
De ti ezt ne tegyétek meg, mert én megtiltom azt nektek." Ő ezt az élete végén tiltotta el és elátkozta azokat, akik ezt tették korábban.*
Az ennél való ima is idetartozik, mégha nem is építenek imahelyet rá. Ez a jelentése annak, hogy: félő volt, hogy imahellyé teszik (a sírját). A társak nem építettek mecsetet a sírja fölé, minden hely, ahol imát szándékoztak tartani az mecset, sőt minden hely, ahol imát végeznek, imádkoznak, azt mecsetnek neveztetik (vagyis imahelynek). Ahogyan ezt a Próféta mondta - Allah dicsérje és üdvözítse -: "a föld mecsetté és tiszta hellyé tétetett nektek." Imam Ahmad, Ibn Mascud-tól: a legrosszabb emberek, akiket elér az óra és még élnek, és azok, akik a sírokat imahellyé tették. Abu Hatim jegyezte le.
Problémák:

* Halil: barát, közelálló, szoros kapcsolatban lévő barát. - A fordító -

1. amit a Próféta azon mondásáról tudnunk kell, midőn megemlíti azokat, akik imahelyet emelnek sírokra, ahol aztán Allahot szolgálják, lehet ez egy kegyes ember sírja, még ha jó szándékkal teszik is. 2. a képek, szobrok tilalma, s ennek rosszallása.
3. hogyan magyarázta ezt először a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -, majd a halála előtt öt nappal
megint említette és még a haldoklása közben is említette.
4. A Próféta tiltása mielőtt még meghalt volna (sírja lett volna).
5. a zsidók és a keresztények szokása a prófétáik sírjával.
6. elátkozásuk emiatt.
7. figyelmeztető szándéka irányunkban, hogy ezt ne tegyük a sírjával.
8. az ok amiért az ő sírja nem vált ezzé.
9. annak jelentése, hogy imahellyé tétetik.
10. összekapcsolta azt, hogy imahellyé tétetik és azt, akit elér az óra, ezért említette azt mint a hitetlenséghez vezetőt, mielőtt bekövetkezne.
11. annak a két csoportnak az említése - öt nappal a halála előtt - akik a legrosszabb újítók közé tartoznak.
12. a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - haláltusájának próbatétele.
13. a halil cimmel való megtisztelése.
14. ez a legmagasabb szeretet foka.
15. annak kinyilvánítása, hogy Abu Bakr a legkíválóbb társ.
16. a kalifátuságára történő utalás.


Fejezet
Amit arról olvashatunk, hogy a kegyesek sírjának túlzott tisztelete átalakítja azokat bálványokká, melyeket Allah mellett imádnak

Imam Malik jegyezte le a Muwatta'-ban: hogy a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - így szólt: "Istenem ne tedd síromat olyan bálvánnyá, melyet imádnak, Allah haragja nagyon súlyos azokkal a népekkel szemben, akik a prófétáik sírját imahellyé tették." Ibn Garir írja, Sufyan-tól, és Mansur-tól, aki Mugahid-tól ezzel kapcsolatban "hogyan vélekedtek al-Lát-ról és al-Uzza-ról" azt mondta: datolya és árpa pépet kevert nekik? majd meghalt, s ezután a sírjánál időztek, ugyanígy mondta Abu-lGauza' is Ibn cAbbas-tól: ezt pépet kevert a zarándokoknak." Ibn cAbbas-tól: a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - elátkozta a sírt sokat látogató nőket* és azokat, akik ezek fölé

* De ezután a hagyomány után kinyilatkoztatott az, hogy mindenki (a nők is) ellátogathat a temetőbe, amennyiben a halálra való emlékezés miatt mennek oda. - A lektor -

imahelyeket emelnek és kivilágítják ezeket."
Problémák:
1. a bálványok magyarázata.
2. a szolgálat magyarázata.
3. a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - meg csak attól kérte Allah segítségét, ami bekövetkezik.
4. összekapcsolja ezt a próféták sírjainak imahellyé való átváltoztatásával.
5. Allah haragjának erőssége.
6. s ez a legfontosabb: al-Lát szolgálatának a leírása s ennek ismerete, mely a legnagyobb bálvány.
7. ez egy kegyes ember sírja.
8. ez a sír lakójának a neve az elnevezés értelmének említése.
9. a női sírlátogatók elítélése.
10. és az ezeket kivilágítók.


Fejezet
Amit olvashatunk a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -védéséről. Az egyistenhit távoltartja és el is zárja azokat az utakat, amelyek a társításhoz vezetnek

A Magasztos Allah szava: "s lám eljött hozzátok egy küldött, ki közületek való, s keserves számára az ha valami nehézség sújt benneteket."
Abu Hurayra-tól: így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - "ne tegyétek a házaitokat sírokká, s az én "síromat se tegyétek ünnepeitek helyévé, és modjátok " Allah dicsérje és üdvözítse" mert az elér engem, onnan ahol vagytok." Abu Dawud jegyezte le. Ali bin al-Husayn-tól: látott egy férfit, aki a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - sírján lévő nyíláshoz ment, bement és fohászkodott, erre ezt megtiltotta és azt mondta: ne meséljem el nektek azt a hagyományt, amit az apámtól, a nagyapámtól, s a Prófétától - Allah dicsérje és üdvözítse - hallottam? "Ne tegyétek a síromat ünnepeitek helyévé, sem pedig házaitokat sírrá, bizony köszöntéseket elér engem bárhol is vagytok."
Problámák:
1. a Bara'a című sura versének magyarázata.
2. vallási közösségének távoltartása ettől.
3. gondoskodása, óvása, kegyelme irányunkban.
4. sírjának látogatásának a tiltása, annak ellenére, hogy meglátogatása a legjobb cselekedet.*
5. a látogatás gyakoriságának a tiltása.
6. a házban végzett önkéntes imákra való buzdítás.
7. a sírnál nem lehet imádkozni.

* Úgy, hogy az ember azzal a szándékkal megy, hogy csak a Próféta sírját akarja látogatni. - A lektor -

8. ennek megokolása, hogy az ember imája és köszöntése bárhonnan eléri, mégha messze is van.
9. a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - sírban van, ahol a közösségének cselekedetei felsorakoznak
előtte, az imában és köszöntésekor.


Fejezet
Amit arról olvashatunk, hogy e közösség egy része a bálványokat imádja

A Magasztos Allah szava: "Vajon nem látod azokat, akik kaptak egy részt az Írásból. Al-Gibt-ben és al-Tagut-ban hisznek." vagy: "Mondd: "Vajon adhatnak-e nektek hírt rosszabbról, mint ami a büntetésetek lesz Allah-nál? akiket elátkozott Allah, és akik ellen haragja szólt, egyeseket közülük majmokká és disznókká tett és a Tagut-tot szolgálók." vagy: "azok akiknek döntő szavuk volt azt mondák: "rakjunk föléjük egy imahelyet." Abu Sacid-tól, miszerint a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - így szólt: "azoknak a szokásait követitek, akik előttetek voltak, pontról pontra, olyannyira, hogy ha bemennének egy vakond járatba, akkor ti oda is követnétek. Azt mondták: Ó Allah küldötte, a zsidókat és a keresztényeket? Ki mást? - felelte. Mind a két sayh közölte. " Muslimnál olvashatjuk Tauban-tól, hogy Allah küldötte azt mondta: "Allah elénk tárva az egész földet kelettől-nyugatig, a az én népemnek a birodalma annyi lesz, amennyit láttam. És megadatott nekem a két kincs: a vörös és a fehér. Én megkértem az Uramat, hogy a népem ne pusztuljon el és a szűk esztendő alatt, se úgy, hogy ellenséget küld ellenük, aki idegen és elveszi a tulajdonomat." Akkor az Uram azt mondta: Ó Mohammad, ha Én valamit elrendelek az úgy is lesz, s Én megadtam a népednek, hogy nem pusztítom el őket a szűk esztendő alatt, se úgy, hogy olyan valakit küldök ellenük aki idegen és elveszi a tulajdonukat, még akkor sem ha mindenki összefog ellenük. Ez így lesz addig, amíg ők saját magukat el nem pusztítják." Al-Boqrani jegyezte fel a Sahih című gyűjteményben. Hozzá tette még: "a népemet a félrevezetőktől féltem legjobban, és ha rájuk sújt a kard, akkor az a Feltámadás Napig nem emelkedik fel. Addig nem lesz Feltámadás Nap, amíg a népem között olyan valaki nem lesz aki követi a társítókat. És addig, amíg olyan csoport nem lesz a népem között, amely a bálványokat imádni fogja. Az én népem között 30 hazug lesz, aki azt állítja, hogy ő próféta. Lesz olyan csoport a népem között amely az igazságot követi, s nem foglalkozik azzal, aki csalódást okoz nekik, addig amíg Allah parancsa (a Feltámadás Napja) el nem jön."
Problémák:
1. a Nisa' című suraban található vers magyarázata.
2. a Ma'ida című suraban lévő vers magyarázata.
3. a Kahf című sura versének magyarázata.
4. ez a legfontosabb pont: mi az értelme a Gibt-ben és a Tagut-ban való hitnek ezen a helyen, vajon ez őszinte, szívbeli meggyőződés, vagy ezen gondolat vallóinak, egy részükkel való megegyezés, de tudva azt, hogy ez téves.
5. amit mondanak: hogy azok a hitetlenek, akik ismerik a hitetlenségüket, azok jobb úton járnak mint a hívők.
6. (a hagyományban szereplők) be kell, hogy következzenek a néppel. Ahogyan ez tudott dologgá vált Abu Said közlésében.
7. ennek bekövetkezése, vagyis a bálvány imádás e közösségben.
8. a legváratlanabb: annak megjelenése, aki a prófétaságot követeli magának, mint pl. Muhtar, annak ellenére, hogy elmondta a két hitvallást, s azt vallja, hogy e közösséghez tartozik, s hogy a Küldött valóság, s hogy a Korán valóság, s benne az, hogy Mohammad a Próféták pecsétje, s ennek ellenére igaznak tartatott, holott az ellentmondás világos. Muhtár a próféta Társa korának a végén vonult ki, s sok csoport követte őt.
9. a jó hír az, hogy az igazság nem fog teljes mértékben eltűnni, hanem lesz egy csoport, amely betartja.
10. a nagy jel: az, hogy ők ha kevesen is vannak, nem árthatnak nekik azok, akik elhagyják őket, sem pedig azok, akik szembefordultak velük.
11. ez egy feltétel az Óra bekövetkeztéig.
12. melyben nagy jelekről tanulhatunk: pl, hogy Allah a földet összehajtotta a számára a keleteket és a nyugatokat, s ennek értelméről is tudósít, s úgy is történt, ellentétben déllel és északkal. Két kincset is kapott, az arról szóló híradás, hogy a fohásza a közössége számára két dologban meghallgatásra talál, kizárva a harmadikat. A kard esete, ha ez bekövetkezik, az nem hárul el. Néhányuk pusztulásáról szóló hír. Náhányuk fogságáról szóló hír. A Közösségének féltése a tévutra vezető imámoktól. Az álpróféták megjelenése e közösségben. Ám lesz egy csoport mely segítséget kap, győzelmet, s mindez megtörtént, ahogyan azt hírül adta attól függetlenül, hogy mindegyik messze áll az elképzeléstől.
13. a tévutra vivő imámoktól való féltésre koncetrálása.
14. a figyelmeztetés a bálványimádás értelmére.


Fejezet
Amit a varázslatról olvashatunk

A Magasztos Allah szava: " bizony tudták, hogy aki azt megveszi, annak a Túlvilágon nem jár részesedés." vagy a " al-Gibt-ben és at-Tagut-ban hisznek." Így szólt cUmar: a Gibt az a varázslat, a Tagut pedig a Sátán. Gabir mondta: a Tawagit /tagut többesszáma/ látnokok, kikre le ereszkedett a Sátán. Minden törzsben van egy. Abu Hurayra-tól, így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - : "hét borzalmas dolog kerüljetek el. Mik ezek ó, Allah küldötte - kérdezték. Így szólt: Allah mellé társ állítás, a varázslat, emberölés, melynek megölését Allah megtiltotta, kivéve a jogos esetet, az uzsora használata, árvák pénzének elpocsékolása, a harc napján visszahúzódni, erényes hívő muzulmán nők oktalan megvádolása."
Gundub-tól: "a varázsló büntetése a kard csapás." At- Tirmidi jegyezte le. Al-Buhari Sahih című munkájában olvashatjuk: Bagala bin cAbda közlésében: "cUmar bin al-Hattab írta: öljetek meg minden varázslót. Mi pedig megöltünk három varázslót." Hasfa-ról maradt fenn egy eset, miszerint parancsot adott, hogy öljék meg egyik szolgálóját, mert varázslattal foglalkozott, s meg is tették. Ugyan így Gundub-ról is fennmaradt. Imam Ahmad mondta: háromról maradt fenn ilyen a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - társai közül.
Problémák:
1. a Baqara című sura versének magyarázata.
2. a Nisa' című sura versének magyarázata.
3. a Gibt és a Tagut magyarázata és a köztük lévő különbségmegvilágítása.
4. a Tagut néha ember, néha pedig dzsinn.
5. annak a hét dolognak az ismerete melynek speciális tiltással sújtattak.
6. a varázsló hitetlen.
7. megöletik de előtte nem kell megkisérelni a bűnbánat kérést.
8. Ezek jelentése cUmar korában. Hát még utána!


Fejezet
A varázslat fajtáinak megvilágítása

Így szólt Ahmad: Mohammad bin Gacfar hagyományozta, aki Auf-tól hallotta, aki Hayyan bin al-Ala'i-tól hallotta, aki Qatan bin Qabisa-tól hallotta, aki az apjától, aki hallotta a Prófétától - Allah dicsérje és üdvözítse - aki így szólt: "a madárjoslás /ciyafa/, a földre különböző jelek rajzolása /tarq/, vagy valamiben rossz előjel látása /tiyara/ ez mind a Sátán viszhangja, visszatükröződése." E hagyomány láncolata jó."
Ibn cAbbas-tól: így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - "aki a csillagokból meríti tudását, vagy annak egy részét, az a varázslatból merít, növekszik, amivel növekszik." Abu Dawud jegyezte le, a hagyománylánca hiteles. An-Nisa'i lejegyzésében, Abu Hurayra közlésében: "aki egy csomót köt és arra ráfuj, az bizony a varázslat eszközeihez nyúl. Aki pedig a varázslat eszközeihez nyúl, az bizony társít. Aki pedig felvesz valamit (amulet), azért felelőssé válik. Ibn Mascud-tól: Allah küldötte - Allah dicsérje és üdvözítse - így szólt: "vajon ne tudassam-e veletek mi a hazug állítás /cadh/. Ez a rágalmazás, az emberek közötti susmogás." Imam Muslim jegyezte le. Ibn cUmar közlésében: Allah küldütte - Allah dicsérje és üdvözítse - így szólt: "Bizony az ékes beszéd egy része is a varázslat része lehet."
Az itt felmerülő problémák:
1. a madárjoslás, a földre rajzolt jelek, a rossz előjel jóslása mind-mind a Sátán művének visszatükröződése.
2. az ciyfa, tarq, és tiyara magyarázata.
3. a csillagjóslás, a csillagok tudománya is a varázslat része.
4. a csomókötés és ráfujás is ide tartozik.
5. a rágalmazás is ide tartozik.
6. az ékesszólás egy része is ide tartozhat.


Fejezet
Amit a jósokról és a hozzájuk hasonlókról olvashatunk

Muslim jegyezte le a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - néhány feleségének közlését, akik a Prófétától - Allah dicsérje és üdvözítse - hallották: "aki egy jóshoz megy, hogy valamit megkérdezzen tőle és azt el is hiszi, igaznak tartja, annak az imája negyven napig nem fogadtatik el." Abu Hurayra-tól, aki a Prófétától - Allah dicsérje és üdvözítse - hallotta: "Aki egy jóshoz megy és igaznak tartja azt amit az mond, az bizony hitetlen azzal szemben, ami lebocsáttatott Mohammad -béke reá -." Abu Dawud jegyezte le.
Abu Hurayra-tól: "aki jóshoz vagy látnokhoz megy és igaznak tartja azt, amit az mond, az hitetlen azzal szemben, ami Mohammadra lebocsátatott." Abu Yacla, jó hagyomány lánccal, ugyanezt közli Ibn Mascud-tól. cImran bin Husayn közli: "az nem tartozik közénk, aki madárjóslást végez vagy végeztet a maga számára, vagy jósol vagy jósoltat a maga számára, vagy varázsol vagy varázsoltat a maga számára. Aki pedig jóshoz megy és igaznak tartja azt, amit az mond, az bizony hitetlen azzal szemben, ami lebocsátatott Mohammadra - Allah dicsérje és üdvözítse -." Al-Bazzar jegyezte le, jó láncolattal. Al-Bagawi mondta: a jövendőmondó /carraf/, látnok az, aki azt állítja, hogy bizonyos jelekből képes megmondani az ellopott dolgok megtalálási helyét, vagy azt, hogy az elkóborolt teve hol található stb. De azt is modják, hogy ez a jós /kahin/. A jós pedig az, aki azt állítja, hogy a jövőbeli, láthatatlan, rejtett dolgok ismerője, vagy a lélek rejtett dolgainak ismerője. Abu-l-cAbbas Ibn Taymiyya mondta: a látnok /carraf/ a jósnak, a csillagjósnak és a homokból, földből jósolónak a neve. S mindazoknak, akik ilyen módon próbálnak a dolgok ismeretéhez jutni. Ibn cAbbas mondta: az olyan emberekről, akik az ilyen célokra az ábc-t /abagad/ használják, vagy a csillagokat figyelik, azoknak, úgy vélem Allahnál nem lesz jutalmuk.
Az itt felmerülő problémák:
1. nem egyeztethető össze a jós szavához való hit a Koránban való hittel.
2. annak magyarázata, hogy ez hitetlenség.
3. annak említése, aki jósoltat magának.
4. annak említése, aki előjeleket kér magának.
5. annak említése, aki varázsoltat magának.
6. annak említése, aki az "abagad"-ot tanulmányozza.
7. a látnok és a jós közötti különbség említése.


Fejezet
Amit a "nusra"-ról, a varázslat megszüntetéséről olvashatunk

Gabir-tól: "A Prófétát - Allah dicsérje és üdvözítse - megkérdezték a nusra-ról, ő így válaszolt: ez a Sátán cselekedetei közül való." Ahmad jegyezte le és Abu Dawud. Ahmadot megkérdezték erről és ő azt felelte: Ibn Mascud kifogásolja mindezt. Al-Buhari-nál olvashatjuk, Qatada közlésében: "azt mondta Ibn al-Musayyib-nak: ha van egy férfi, akit valamilyen baj, valamilyen varázslat sújt ami miatt nem közelíti feleségét, vajon le vehető-e róla, vagy lehet-e valamilyen ellenszert alkalmazni? Ellenpraktikát lehet alkalmazni, abban nincs semmi kivetni való ha azzal a javulást célozzák. Ami használ az nincs eltiltva." Al-Hasan-tól jegyezték fel: "a varázslatot csak a varázsló oldhatja fel." Ibn al-Qayyim erről ír: "a varázslat alóli mentesítés /nusra; szószerint kioldozás/ nem más mint a varázslattal sújtott mentesítés a varázslat alól. Ez kétfajta lehet: 1/ egy hasonló varázslattal semlegesíteni az elsőt, ez a Sátán műve közül való. Erre utal al-Hasan kijelentése. Ezzel a kioldozó és a kioldozott a Sátánhoz közeledik, így a cselekedete haszontalanná válik. 2/ a kioldozás-ráolvasással, Allahhoz való fohászokkal /tacawwudat/, gyógyszerekkel, megengedhető imákkal. Ez a fajta megengedett.
Az itt felmerülő problémák:
1. a nusra tiltása.
2. a különbség az eltiltott és a megengedett között, a kétértelműség elkerülése végett.


Fejezet
Amit a rossz előjelek következtetésről olvashatunk

A Magasztos Allah szava: "a rossz előjelük Allahnál van de a legtöbben köztük ezt nem tudják." továbbá: "azt mondják a rossz előjeletek veletek vannak." Abu Hurayra közlése: így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - : "nincs megfertőzés, sem madárjóslás, sem "hama" sem irigység." Mindkét sayh közölte, Muslim még hozzátette: "sem pedig csillag, sem pedig sivatagi démon."
A két sayh közli, Anastól, aki így szólt: azt mondta a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - "nincs megfertőzés, sem madárjóslás, ám a jó előjel tetszik nekem /fa'l/, erre azt mondták: mi a jó előjel? A jó szó - válaszolta." Abu Dawud közli, jó hagyománylánccal, Uqba bin cAmir közlésében: említették a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - előtt az előjelet. Erre ő azt válaszolta: "ennek a legjobb változata az ha valaki jó előjelet lát. Ha valamelyikőtök valami olyasmit lát, amit nem szeret, akkor mondja azt: Uram, csak Te vagy képes a jó dolgok adására. Csak Te vagy képes a rossz távoltartására. Nincs erő és hatalom csak Te általad." Ugyan ő közli, Ibn Mascud közlésében: "valamiben rossz előjelet látni az társítás, valamiben rossz előjelet látni az társítás és nincs köztünk olyan, akihez nem lenne az, de ezt Allah eltávolítja a hagyatkozással." Abu Dawud és At-Tirmidi. Ahmad jegyezte le, IbncAmr közlésében: "akit a rossz előjel visszatart a szügségétől, az társít. Azt mondták: ezt mivel lehet jóvátenni? Azt kell mondani: Uram, nincs jó, csak az a jó, ami Tőled származik, nincs előjel csak a Te előjeled, nincs más isten csak Te. Al-Fadl bin Al cAbbas-tól jegyezte le Ahrad: "Az előjel az az, ami szerint vagy elindulsz, vagy nem; miatta."
Az itt felmerülő problémák:
1. a bevezetőben említett Korán idézet fontossága.
2. a megfertőzés tiltása.
3. a rossz előjel tiltása.
4. a hama tiltása.
5. az irigység tiltása.
6. a jó előjel /fa'l/ nem ebből a csoportból való. Ez megengedett.
7. a fa'l magyarázata.
8. ha valami ilyesmi történik az emberrel úgy, hogy azt rosszalja, akkor az nem káros, és Allah ezt eltávolítja, ha Ő hozzá fordulunk segítségért.
9. mit kell ilyen esetekben mondani.
10. annak említése, hogy a rossz előjel felfedezése valamiben az társítás.
11. a megvetendő, elátkozott tiyara.


Fejezet
Amit az asztrológiáról olvashatunk

Al-Buhari közli a Sahih c. művében: így szólt Qatada: "Allah a csillagokat három okból teremtette: 1/ az ég díszeiként, 2/ a sátánok elleni lövedékekként, 3/és jelek gyanánt, melyek segítenek eligazolni. Aki ezeket másként fogja fel, az téved, s elveszti a részét, s olyan dolgot vállal magára, amiről nincs tudomása." Qatada a Hold fázisának tanulmányozását is kifogásolta, Ibn cUyayna sem engedélyezte ezt. Ahmad és Ishaq viszont engedélyezte a fázisok tanulmányozását. Abu Musa közli: így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - három féle ember nem fog a Paradicsomba jutni: 1/az, aki az alkohol ivását nem tudja abbahagyni (alkoholista) 2/az, aki szakít a rokonsággal, 3/és az, aki hisz a varázslatban." Ahmad és Ibn Hibban jegyezte fel.
A következő problémák merültek fel itt:
1. a csillagok teremtésében rejlő bölcsesség.
2. válasz azoknak, akik nem így vélekednek.
3. a Hold fázisainak tanulmányozása során felmerülő nézeteltérések.
4. fenyegetés azoknak, akik bármiféle varázslatban hisznek, mégha tudja is, hogy ez téves.


Fejezet
Amit a csillagok, bolygók általi esőkérésről olvashatunk

A Magasztos Allah szava: "vajon minden napos élelmetekké teszitek, azt hogy hazugságnak tartjátok." Abu Malik al-As ari közlése: miszerint így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -: "az én vallási közösségem négy dolgot az iszlám előtti, tudatlanság korából származó dolgot nem hagy el a származással való büszkélkedést, a leszármazás sértegetését, a csillagoktól való esőkérést és a bérelt siratókat. A bérelt sirató ha a halála előtt nem bánja meg bűnét, akkor a Feltámadás Napján kátrány inget kap és veszett viszketést okozó páncélt." Muslim jegyezte le. A két sayh jegyezte le, Zayd bin Halid közlésében, aki így szólt: "a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - a reggeli imát imádkozta, Hudaybiyyaban, egy heves eső után, ami az éjjel volt, miután befejezte, odafordult az emberekhez és így szólt: vajon tudjátok-e mit mondott az Uratok? Allah és a Ő küldötte jobban tudja.- válaszolták. Erre így szólt: van az én híveim küzütt olyan, aki hisz bennem és van olyan is, aki megtagad. Aki azt mondja, hogy Allah bősége és kegye által kaptunk esőt, az hisz bennem és megtagadja a csillagokat, aki viszont azt mondja, hogy ilyen és ilyen csillag által kaptunk esőt, az megtagad engem és a csillagokban hisz." Egy Ibn cAbbas-tól származó közlés alapján: "néhányan azt mondták: igaznak bizonyult ez és ez a csillag, erre Allah kinyilatkoztatta a következő verseket" Nem! Esküszöm a helyekre, ahol a csillagok elenyésznek! Ha tudnátok, hogy milyen szörnyű eskü ez! Bizony, ez nemes Korán, (amelynek az eredetije) egy jólőrzött Írásban van, amit csupán a megtisztítottak érinthetnek, a teremtmények Ura külste le. Vajon mást mondtok erről a híradásról, mint amit gondoltok? És mindennapi kenyeretekké teszitek azt, hogy hazugságnak vélitek? (Korán 56:75-82) Az itt felmerült problémák:
1. az 56. sura versének magyarázata.
2. a Tudatlanság korának négy dolga.
3. a hitetlenség említése példányunkban.
4. a hitetlenségben van olyan amely kiűz a vallásból.
5. "van a híveim..." említése a kegy érkezése okán.
6. a hit értelmezése ebben az esetben.
7. a hitetlenség értelmezése ebben az esetben.
8. Ibn Abbas közlésének az értelmezése.
9. a tudós oktatása a tudásra vágyót, hogy rákérdez. /vajon tudjátok-e.../
10. a bérelt sirató fenyegetése.


Fejezet:
Mit olvashatunk a kép alkotókról.

Abu Hurayraközlése: így szólz a próféta - Allah dícsérje és üdvözítse őt - :"így szólt a magasztos Allah: "Ki bűnösebb annál, mint, aki ugyanolyan teremtést akar véghez vinni mint az én teremtésem. Teremtsen hát egy parányi dolgot, majd gabona magot majd egy arpaszemet." Mind a két sayh feljegyezte.
Szintén a két sayh közlésében, Acisatól, aki hallotta a Prófétától - Allah dicsérje és üdvözítse -: "A legkeményebben megbüntetendő emberek a Feltámadás Napján, azok, akik hasonlítani akarnak Allah teremtő tevékenységéhez." Szintén a két sayh feljegyzése, Ibn Abbasra hivatkozva, aki hallotta a Prófétától: "Minden képalkotó a Tűzben van, minden kép miatt amit alkotott, egy lélek teremttetik, s amiatt kap büntetést a Pokolban." Szintén a két sayh lejegyzése: "Aki az evilágon képet alkot, azt a parancsot fogja kapni, hogy leheljen belé lelket, de erre nem lesz képes."
Muslim feljegyzése, Abu Al-Hayyag-tól: "azt mondta nekem Ali: "ne küldjelek el ugyanazért, amiért engem küldött Allah prófétája - Allah dicsérje és üdvözítse - ne hagyj egy képet se eltépetlen, s egy magasra emelkedő sírt sem csak úgy, hogy elsimítottad."" Az itt felmerülő problémák:
1. /a képet készítők erős korholása.
2. /figyelmeztetés ennek okára. Vagyis az illendő magaviselet elhagyása Allahhal szemben, megfelelően a Magasztos szavának: "ki a bűnösebb annál, mint aki megpróbál olyat teremteni mint az én teremtésem."
3. /a figyelem felhívása az Ő hatalmára és az emberek gyengeségére mivel Allah szava azt mondja: "teremtsenek hát egy parányi dolgot, vagy egy árpaszemet".
4. /annak magyarázata, hogy őket sújtja majd a legkeményebb büntetés.
5. /Allah az alkotott képek számának megfelelő számú lelket teremt és amiatt is büntetést fog kapni a képalkotó.
6. /az élettelenbe való lélek lehelés parancsa.
7. /ha ilyet talál valaki el kell pusztítani.


Fejezet
Mit olvashatunk a gyakori esküdözésről

A Magasztos Allah szava: "eskütöket tartsátok be." vagy Abu Hurayra közlésében, hogy hallotta a Prófétát - Allah dicsérje és üdvözítse - azt mondani: "Az eskü /vagy a hazug eskü/ segít eladni az árut, de eltörli a jutalmat /vagy áldást/." Mind a két sayh közölte.
Salman-tól aki hallotta a Prófétától - Allah dicsérje és üdvözítse -: "Háromféle emberhez nem fog beszélni Allah és nem fogja megtisztítani őket, s ezeknek súlyos büntetés lesz a részük: az egyik: ősz hajú férfi aki paráználkodik, a másik: gőgös kéregető, a harmadik: aki Allahot használja az adás-vételkor és úgy ad, hogy őrá esküszik és venni is úgy vesz." at-Tabarani jegyezte le, ép hagyománylánccal.
A Sahih-ban olvashatjuk cImran bin Husayn közlésében: "így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -: az Umma-m /vallási közösségem/ legjava - ez a század /az én századom/ majd, akik követik őket, majd azok akik követik őket. Imran azt mondta: nem tudom vajon az ő százada után két századot vagy három századot említett-e? Majd utánatok jön egy nép, mely tanúságot tesz, de őket nem hívják tanúul, csalnak, nem lesz bennük bizalom, felajánlásokat tesznek, de nem teljesítik, s megjelenik közöttük az elhízás.*
Ibn Mascud közlése: "így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -: "Az emberek legjobbika az én századom, majd az azt követő, majd az azt követő, majd jön egy csoport, melynek tanúságtétele megelőzi az esküjét és az esküje a tanúságtételé.""

* Mivel már csak a jóléttel, bőséggel foglalkoznak. -A fordító-

Ibrahim mondta: "A tanúskodásért megvertek minket, amikor még kicsik voltunk."
Az itt felmerülő problémák:

1. /a hit megőrzésének örökül hagyása.
2. /híradás arról, hogy a hamis eskü csak az árut segít eladni, de eltörli az áldást.
3. /a szigorú fenyegetés annak, ki az adás-vétel
során mindig Allah nevére esküszik.
4. /a figyelmeztetés, hogy a bűn akkor is nő, ha kevesen hívnak arra.
5. /azok korholása, akik esküt tesznek miközben nem is kérik arra.
6. /a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - dicsérete a 3 vagy 4 század részére s annak említése, ami majd történni fog.
7. /azok korholása, akik tanúságot tesznek, miközben nem is kérik arra.
8. /az elődök szigorúsága a tanúságtétellel, és az ígérettel kapcsolatban.


Fejezet
Amit az Allahtól és a Prófétájától való védelem védettségről olvashatunk

A Magasztos Allah szava: "Teljesítsétek az Allahnak tett kötelezettségeteket, ha erre már kötelezettséget vállaltatok, és ne szegjétek meg az esküt, ha az már megerősítést nyert." Burayda közlése, aki így szólt: "a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - ha a hadsereg élére vagy egy kisebb csapat élére kinevezett egy vezetőt, akkor meghagyta neki az istenfélelmet, s a vele lévő muzulmánokat is a jóra szólította fel. Azt mondta neki: Allah nevében vezesd a portyát, harcoljatok azok ellen, akik megtagadják Allahot, harcoljatok de ne csalárd módon és ne legyetek kegyetlenek, újszülöttet ne bántsatok. Aztán ha találkozol az ellenségeddel - a társítók közül - három dologra szólítsd fel őket, s bármelyiket is fogadják el, fogadd el azt tőlük és ne harcolj tovább! Szólítsd fel őket az iszlámra, ha erre igennel felelnek, fogadd el tőlük! Majd szólítsd fel őket hogy telepedjenek át a Muhagir-ok területére, tudasd velük ha ezt megteszik, akkor ugyanaz jár nekik, mint a Muhagirok-nak és a kötelességeik is ugyanazok.*
Ám ha ezt megtagadják - az áttelepedést - akkor olyanok lesznek, mint a muzulmánok között élő kóborló beduinok, a Magasztos Allah törvénye fog rájuk vonatkozni, ám a zsákmányból nem lesz részük, csak akkor ha együtt harcolnak a muzulmánokkal. Ha ezt is megtagadják kérd tőlük a fejadót /gizya/, ha ezt elfogadják, fogadd el te is és hagyd őket békén! ám ha ezt megtagadják, kérd Allah segítségét és kezd meg a harcot ellenük! Ha egy várat ostromolsz és ők azt akarják, hogy adj nekik Allahtól és a Prófétájától való védelmet, ezt

* Muhagir: kivándorló - A lektor -

ne tedd, hanem add nekik a te és társaid védelmét, mivel ezt könnyebb biztosítani számukra. Ha várat ostromolsz és azt kérik tőled, hogy Allah törvényével ítélj róluk, ezt ne tedd, hanem a saját döntésed alapján ítélj róluk, mivel nem tudhatod megfelelően alkalmazod-e Allah törvényét közöttük!" Muslim jegyezte le. Az itt felmerülő problémák:
1. /a különbség az Allah és a Prófétájától származó védettség és a muzulmánoktól származó védettség között.
2. /két dolog közül a kisebb veszéllyel járót kell választani.
3. /"Allah útján Allah nevében harcolj!"
4. /"harcolj azok ellen, akik megtagadják Allahot!"
5. /"kérd Allah segítségét és kezd meg a harcot!"
6. /a különbség Allah törvénye és a tudósok törvénye között.
7. /ha egy Társ, ha a szükség úgy hozza, döntést hoz, nem tudhatja, hogy ez megfelel-e Allah törvényének, avagy sem.


Fejezet
Amit az Allahra tett fogadalmakról olvashatunk

Gundub bin cAbdullah közlése: "így szólt a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse -: az egyik férfi azt mondta: Allahra mondom, Allah nem bocsát meg ennek és ennek. Allah így szólt: "Ki az, aki az én nevemben tesz esküt, hogy én nem bocsátok meg valakinek. Bizony Én megbocsátok annak és a te munkádat teszem kárhozatossá."" Muslim jegyezte le. Abu Hurayra által közölt hagyományban: "a beszélő, hívő ember volt". Azt mondta Abu Hurayra: "olyan szót mondott, ami lerombolta az evilágát és a túlvilágát is." Az itt felmerülő problémák:
1. /figyelmeztetés az Allah nevében történő fogadalmakra.
2. /a Tűz közelebb van mint az ember cipőfűzője.
3. /a Paradicsom ugyanígy.
4. /"olyan szót mondott..." jelentősége.
5. /megbocsátható az embernek az olyan dolog is, amit Allah nem szeret.


Fejezet
Allahtól nem kérhető a közbenjárás a teremtményei dolgában

Gubayr bin Mutcim közlése, aki így szólt: "eljött egy beduin, a Prófétához - Allah dicsérje és üdvözítse - és azt mondta: "Ó Allah küldötte, az emberek /a lelkek/ kimerültek, a családok éheznek, a vagyon elpusztul, kérj esőt az Uradtól a számunkra! Mi Allahot kérjük közbenjáróul nálad, és téged Allahnál." Erre a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - így szólt: "Magasztaltassék Allah! Magasztaltassék Allah! Ezt addig folytatta, míg a társai arcán is látható lett az ő érzése. Majd azt mondta: te szerencsétlen! Tudod te ki is Allah? Allah ügye, helyzete sokkal nagyobb ennél, Allah nem kérhető fel közbenjáróként!"" Abu Dawud jegyezte le. Problémák:
1. /rosszallása azzal szemben, aki azt mondta: "Allahot kérjük közbenjáróul..."
2. /arcának és a társak arcának változása.
3. /de nem kifogásolta: "téged kérünk közbenjáróul..."
4. /a "Magasztaltassék Allah" - subhana-llah, kifejezés magyarázata.
5. /a muzulmánok tőle kérik az esőt.


Fejezet
Hogyan védte a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - az egyistenhit kizárólagosságát, és hogyan zárta le a társítás útjait

cAbdullah bin as-Sahir közlése, aki így szólt: "a Banu Amir küldöttségével mentem a Prófétához - Allah dicsérje és üdvözítse - és így szóltunk: Te vagy a mi urunk. Erre ő azt mondta: az Úr - Allah - Magasztaltassék. Mi azt mondtuk: te vagy a legkiválóbb köztünk, és te vagy a legnagyobb hatalmú. Erre ő így válaszolt: mondjátok a szavaitokkal, de ne engedjétek, hogy a Sátán elcsábítson benneteket." Abu Dawud jegyezte le. Anas közlése: "az emberek egy csoportja azt mondta: "Ó Allah küldötte, ó te ki közöttünk a legjobb vagy és a mi legjobbunk fia, az urunk és a mi urunk fia. Erre ő így felelt: "Ó emberek, mondjátok a beszédeteket, de a Sátán ne vigyen kísértésbe benneteket! Én Mohammad vagyok, Allah szolgája és küldötte. Nem akarom, hogy magasabbra emeljetek mint, ahová Allah - magasztaltassék - helyezett engem." an-Nisa'i jegyezte le. Az itt felemerült problémák:
1. /az emberekhez intézett figyelmeztetés, a túlzások elkerülése végett.
2. /intés a "te vagy az urunk" kifejezéstől.
3. /"nehogy elcsábítson benneteket a Sátán" kijelentés, annak ellenére, hogy ők csak az igazat mondták.
4. /"nem akarom, hogy az engem megillető rang fölé emeljetek." kifejezés jelentősége.


Fejezet
Amit Allah szava kapcsán olvashatunk: "nem a megfelelő módon mérték fel Allahot, a föld pedig a Feltámadás Napján az ő markában lesz"

Ibn Mascud közlése: "egyszer egy írástudó szerzetes jött el a Prófétához - Allah dicsérje és üdvözítse - és így szólt: "Mohammad, mi úgy hallottuk, hogy Allah az egeket az egyik ujjára, a földeket egy másik ujjára, a fákat egy másik ujjára, a vizet egy másik ujjára, a termőföldet egy másik ujjára, és a többi teremtményt egy másik ujjára, majd így fog szólni: "én vagyok a mindent birtokló!" A Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - elnevette magát, olyannyira, hogy kivillantak a fogai, igazolásként annak, amit a szerzetes mondott, majd ezt recitálta: "Nem a megfelelő módon mérték fel Allahot, a föld pedig a Feltámadás Napján az Ő markában lesz." Muslim változata szerint: "a hegyek és a fák egy ujján lesznek, majd megrázza azokat és így fog szólni: "én vagyok a mindent birtokló, én vagyok Allah." al-Buhari változata: "az egeket egy ujjára, a vizet és földet egy másik ujjára, és a többi teremtményt egy másik ujjára." Muslimnál olvashatunk, Ibn Umar közlésében: "a Feltámadás Napján Allah az egeket feltekeri majd a jobb kezébe fogja azokat, majd így fog szólni: "Én vagyok a mindent uraló, hol vannak a hatalmasok, hol vannak a fennhéjazók? Majd a hét földeket tekeri fel és a balkezébe fogja azokat, majd így szól: "én vagyok a mindent uraló, hol vannak a hatalmasok, hol vannak a fennhéjazók?" Ibn cAbbas-tól jegyezték fel: "A hét ég és a hét föld a Könyörületes tenyerében csak annyi mint valamelyikőtök kezében egy mustármag." Ibn Garir mondta: "Yunus hagyományozta nekem, akinek Ibn Wahb, aki így szólt: "azt mondta Ibn Zayd: "apám hagyományozta nekem, aki így szólt: "azt mondta a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - "a hét ég a Kursi-hoz (székhez) hasonlítva annyi, mint egy pajzsra rádobott 7 dirhem." Azt mondta Abu Darr: "hallottam a Prófétától - Allah dicsérje és üdvözítse - amint azt mondja: "A Kursi a Trónushoz viszonyítva csak annyi mint egy vasgyűrű egy evilági sivatagba dobva."*
Ibn Mascud közlése: "az evilági ég és aközött, ami ezt követi, ötszázévnyi út van, és minden egyes ég között ötszázévnyi, a hetedik ég és a Kursi között is ötszázévnyi, a Kursi és a Víz között is ötszázévnyi, a Trón pedig a Víz felett van, és Allah a Trón fölött van. Nem marad rejtve előtte semmi a cselekedeteitek közül." al-cAbbas bin abdul-Muttalib közlése: "azt mondta a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - "vajon tudjátok-e mennyi a

* A széken vannak a magasztos Allah lábai. -A lektor-

távolság a föld és az ég között? Azt mondtuk: Allah és a Küldötte jobban tudja. E kettő között ötszázévnyi út van, és minden ég között ötszázévnyi út van, és minden ég vastagsága ötszázévnyi út, a hetedik ég és a Trónus között tenger van, a legmélyebb és a legmagasabb pontja között ugyanannyi a távolság mint az ég és a föld között, és a Magasztos Allah mindezek fölött van. Nem marad rejtve előtte semmi az emberek cselekedeteiből. Abu Dawud jegyezte le.
A következő problémák merültek fel:
1. /"a Feltámadás Napján a föld az Ő markában lesz" magyarázata.
2. /e tudományok már a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - korabeli zsidók előtt is ismertek voltak, nem tagadták és nem magyarázták azokat.
3. /a szerzetes mikor ezt említette a Prófétának - Allah dicsérje és üdvözítse - igaznak tartotta. A Korán ezt megerősítve nyilatkoztatott ki.
4. /a Próféta - Allah dicsérje és üdvözítse - nevetése, mikor a szerzetes ezt a hatalmas tudományt említette.
5. /a két kéznek az említése s hogy az egek a jobbjában, a földek a másikban.
6. /annak lehetősége, hogy ezt balnak nevezzük.
7. /a hatalmasok és a fennhéjazók említése.
8. /"mint mustármag egyikőtök kezében" jelentősége.
9. /a Kursi nagysága összevetve az éggel.
10. /a Trón nagysága összevetve a Kursival.
11. /a Trón nem ugyanaz mint a Kursi vagy a Víz.
12. /az egyes egek közötti távolság.
13. /a hetedik ég és a Kursi közötti távolság.
14. /a Kursi és a Víz közötti távolság.
15. /a Trón a Víz felett van.
16. /Allah a Trónus felett van.
17. /mennyi az ég és a föld közötti távolság.
18. /minden ég vastagsága ötszázévnyi út.
19. /a hét ég feletti tenger legmagasabb és legmélyebb pontja közötti távolság ötszázévnyi.
Hála legyen Allahnak a Világok Urának! Allah dicsérje és üdvözítse Prófétánkat, Mohammadot, családját, Társait, mindnyájukat.